Zabezpečíme vám prístup
k svetovým lekárom

 • poistenie ponúkame ako jediná poisťovňa na Slovensku
 • prvotriedna zdravotná starostlivosť v zahraničí
 • prístup k najlepším svetovým lekárom
 • pre dospelých aj deti

Poistenie Allianz Best Doctors nenahrádza zdravotné poistenie.

Poistenie Allianz Best Doctors je pripravené v spolupráci so spoločnosťou Further Underwriting International, S.L.U, so sídlom Calle de Hortaleza 104, 28004 Madrid, Španielsko, tax identification number B83644484, ktorá poskytuje služby InterConsultation a FindBestCare.

Informácie k poisteniu

 • liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu (okrem kožného lymfónu), in situ nádoru alebo premalígnych zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého alebo vysokého stupňa,
 • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
 • náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
 • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach, alebo chirurgický zákrok na mieche z dôvodu nezhubného nádoru miechy,
 • transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň od živého kompatibilného darcu
 • úhrada celkových výdavkov až do výšky 2 mil. EUR počas celej poistnej doby,
 • liečba, či chirurgický zákrok v špecializovanom zdravotníckom zariadení v zahraničí,
 • vyhotovenie odborného lekárskeho posudku zahraničným lekárom, uznávaným špecialistom v konkrétnej medicínskej oblasti,
 • cestovné výdavky a výdavky spojené s prepravou poisteného, jednej sprevádzajúcej osoby a darcu,
 • výdavky na ubytovanie pre poisteného, jednu sprevádzajúcu osobu a darcu,
 • denné odškodné pri hospitalizácii v nemocnici 100 EUR za každý deň strávený v nemocnici (maximálne po dobu 60 dní, len pre poisteného),
 • výdavky na doporučenú medikamentóznu liečbu (max. 50 000 EUR na poistnú dobu, len pre poisteného),
 • výdavky na repatriáciu,
 • výber najvhodnejšieho lekárskeho zariadenia pre daný druh diagnózy,
 • organizácia návštev špecialistov a zabezpečenie konzultácie stanovenej diagnózy,
 • kontinuálne lekárske sledovanie liečby spoločnosťou Further a informovanie príbuzných o vývoji liečby a potrebách klienta

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

man pointing at tablet
Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke 800 122 222.
man videochatting with agent on the tablet
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti onlinePo jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu