Global Water

Zhodnoťte svoje investície

Investičné životné poistenie Global Water v sebe zahŕňa investovanie do finančných nástrojov v kombinácii s poistnou ochranou. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na zhodnotení podkladového indexu HVB Global Water Risk Control 6. Index je zložený z akcií svetových spoločností podnikajúcich v oblasti vodného hospodárstva.

Hlavné výhody produktu:

  • poistenie so 100 % kapitálovou ochranou zaplateného poistného v prípade smrti alebo dožitia,
  • v prípade úmrtia poisteného sa vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške hodnoty účtu poistníka, najmenej však vo výške zaplateného poistného,
  • zvýšená poistná ochrana v prípade úrazovej smrti – poistné plnenie je zvýšené o zaplatené poistné, maximálne však o 10 000 eur,
  • bez skúmania zdravotného stavu,
  • možnosť rýchleho prístupu k finančným prostriedkom bez dedičského konania pri voľbe oprávnenej osoby.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, ktorá pozostáva zo 100 % zaplateného poistného a z participácie vo výške 127 % z hodnoty nárastu podkladového indexu.

Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianzu a pracovníkov UniCredit Bank. Uzatvára sa na dobu určitú a platí sa jednorazovo.

Minimálne poistné je 2 000 eur.

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu Global Water.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný produkt s kapitálovou ochranou – investičný certifikát, ktorého výnos je odvodený od výkonnosti podkladového indexu - HVB Global Water Risk Control 6 Index. Emitentom štruktúrovaného produktu je UniCredit Bank S.p.A. Taliansko.

HVB Global Water Risk Control 6 Index sa skladá z 2 zložiek:

1. referenčného indexu - S & P Global Water (Price-) Index (EUR) predstavuje globálny, akciový index so zameraním na investičnú tému vodného hospodárstva, budovanie a udržiavanie príslušnej infraštruktúry a zabezpečovania pitnej a úžitkovej vody všade vo svete,

2. bezrizikovej zložky - reprezentuje neúročený peňažný účet.

Podkladový index má zabudovaný flexibilný ochranný systém, ktorý zabezpečuje, že sa v závislosti od kolísavosti ceny referenčného indexu mení investičný pomer do zložiek indexu. V čase nízkej kolísavosti ceny je viac investícií v referenčnom indexe, pri vysokej kolísavosti sa investície viac presúvajú do bezrizikovej zložky s cieľom znížiť riziko.

V prípade nepriaznivého vývoja na akciových trhoch spôsob investície zabezpečuje na konci dohodnutej poistnej doby 5 rokov návratnosť vo výške 100 % zaplateného poistného.

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. 

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu