Zhodnotíme
vaše finančné prostriedky

  • garantovaný úrok
  • bonus pri životnom poistení
  • ochrana v prípade úmrtia
  • možnosť vkladania mimoriadneho poistného

Ochrana pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 500 EUR, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 1000 EUR.

V prípade dožitia, bude vyplatené vložené poistné + úrok a bonus navyše (ak máte uzavreté aj životné poistenie).

Informácie k poisteniu

Posunutím zobrazíte viac

Druh limitu

Výška v EUR

Minimálna výška jednorazového poistného so súvzťažnou PZ

4 300 EUR

Minimálna výška jednorazového poistného bez súvzťažnej PZ

22 300 EUR

Minimálna výška mimoriadneho poistného

20 EUR

Limit pre maximálnu hodnotu poistenia po zaplatení mimoriadneho poistného (za všetky poistenia VPO 6G)

100 000 EUR

Limit pre minimálnu hodnotu poistenia

35 EUR

Minimálna výška čiastočného odkupu

150 EUR

Minimálna zostatková hodnota poistenia po vykonaní čiastočného odkupu

300 EUR

Posunutím zobrazíte viac

Druh poplatku

Výška poplatku

Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením (nezráža sa, ak počas trvania poistenia má poistený 60 a viac rokov a súčasne sú splnené podmienky nároku na bonus za životné poistenie)

1,30 EUR
raz mesačne

Manipulačný poplatok
- uplatňuje sa v prípade, ak je počas jedného kalendárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných odkupov

4 EUR
za každý ďalší realizovaný čiastočný odkup

Poplatok za notifikáciu

0 EUR

Výročný list o stave poistenia

bezplatne

Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom

bezplatne

Jednorazové príkazy na úhradu poistného na poistné zmluvy uzavreté s poisťovateľom

bezplatne

 

Poisťovateľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu