Zhodnotíme
vaše finančné prostriedky

  • garantovaný úrok
  • bonus pri životnom poistení
  • ochrana v prípade úmrtia
  • možnosť vkladania mimoriadneho poistného

Ochrana pre prípad úmrtia – v prípade prirodzeného úmrtia do 49 rokov je navyše vyplatených 500 EUR, v prípade úmrtia následkom úrazu je to 1000 EUR.

V prípade dožitia, bude vyplatené vložené poistné + úrok a bonus navyše (ak máte uzatvorené aj životné poistenie).

V súčasnosti rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria sú označované ako ESG (environmental, social, governance). Udržateľné investície predstavujú pre investorov príležitosť podieľať sa na lepšej budúcnosti našej planéty.

Allianz - Slovenská poisťovňa sa tiež riadi postupom skupiny Allianz k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ESG). Viac informácií  k tejto téme nájdete tu.

Informácie k poisteniu

Poistné sa platí jednorazovo, minimálne jednorazové poistné je:

  • 4 300 EUR, ak je k poistnej zmluve Modré konto uzatvorená súvzťažná poistná zmluva
  • 22 300 EUR, ak nie je k poistnej zmluve Modré konto uzatvorená súvzťažná poistná zmluva

Kedykoľvek môžete zaplatiť mimoriadne poistné minimálne 20 EUR pod podmienkou, že hodnota po zaplatení nepresiahne 100 000 EUR.

Vyberať môžete raz štvrťročne minimálne 150 EUR, pričom zostatok musí byť minimálne 300 EUR.

V prípade dožitia sa konca poistnej doby, na ktorú bolo poistenie uzatvorené, vám vyplatíme hodnotu poistenia vypočítanú ku dňu poistnej udalosti.

V prípade smrti v priebehu poistenia vyplatíme oprávnenej osobe hodnotu poistenia k dátumu úmrtia poisteného.

Spolu s hodnotou poistenia v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe navyše:

  • 500 EUR v prípade prirodzeného úmrtia (nie následkom úrazu) do dovŕšenia veku 49 rokov (vrátane)
  • 1 000 EUR v prípade úmrtia následkom úrazu
Vaše prostriedky zhodnotíme pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka.

Hodnota poistenia                                  Ročný garantovaný úrok*
do 999,99 EUR                                              0,02 % p.a.
od 1 000,00 EUR do 2 999,99 EUR         0,05 % p.a.
od 3 000 EUR                                                0,07 % p.a.

Bonus za životné poistenie

Bonus za životné poistenie* bude v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 pre poistné zmluvy spĺňajúce podmienky jeho získania vo výške 0,30 % p.a.

Garantovaný úrok a bonus za životné poistenie sa budú stanovovať vždy na kalendárny štvrťrok.

* Hodnota poistenia bude navyšovaná o garantované zhodnotenie za príslušný kalendárny štvrťrok vždy ku koncu tohto štvrťroka, a to ku dňu 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. Hodnota poistenia bude zhodnocovaná príslušnou pomernou časťou ročného garantovaného úroku, v závislosti od aktuálnej hodnoty poistenia počas kalendárneho štvrťroka a príslušnou pomernou časťou bonusu za životné poistenie, v prípade, že sú splnené poisťovateľom stanovené podmienky pre priznanie nároku na bonus za životné poistenie.

Posunutím zobrazíte viac

Druh limitu

Výška v EUR

Minimálna výška jednorazového poistného so súvzťažnou PZ

4 300 EUR

Minimálna výška jednorazového poistného bez súvzťažnej PZ

22 300 EUR

Minimálna výška mimoriadneho poistného

20 EUR

Limit pre maximálnu hodnotu poistenia po zaplatení mimoriadneho poistného (za všetky poistenia VPO 6G)

100 000 EUR

Limit pre minimálnu hodnotu poistenia

35 EUR

Minimálna výška čiastočného odkupu

150 EUR

Minimálna zostatková hodnota poistenia po vykonaní čiastočného odkupu

300 EUR

Posunutím zobrazíte viac

Druh poplatku

Výška poplatku

Správny poplatok
- na úhradu nákladov spojených so správou poistenia a krytím rizika spojeného s poistením (nezráža sa, ak počas trvania poistenia má poistený 60 a viac rokov a súčasne sú splnené podmienky nároku na bonus za životné poistenie)

1,30 EUR
raz mesačne

Manipulačný poplatok
- uplatňuje sa v prípade, ak je počas jedného kalendárneho štvrťroka vykonaných viac čiastočných odkupov

4 EUR
za každý ďalší realizovaný čiastočný odkup

Poplatok za notifikáciu

0 EUR

Výročný list o stave poistenia

bezplatne

Trvalý príkaz na pravidelné úhrady poistného na poistné zmluvy uzatvorené s poisťovateľom

bezplatne

Jednorazové príkazy na úhradu poistného na poistné zmluvy uzatvorené s poisťovateľom

bezplatne

 

Poisťovateľ má právo počas trvania poistenia meniť výšku limitov; ako aj jednostranne stanoviť a meniť, najmä v súvislosti s infláciou, výšku poplatkov. Zmeny v Sadzobníku sú platné a účinné dňom zverejnenia nového Sadzobníka na internetovej stránke poisťovateľa.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu