Thematica 

Zhodnoťte svoje investície

Investičné životné poistenie Thematica v sebe zahŕňa investovanie do finančných nástrojov v kombinácii s poistnou ochranou. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na výnosoch z vývoja indexu Thematica Strategy Index počas dohodnutej poistnej doby.

Hlavné výhody produktu:

  • Poistenie so 100 % kapitálovou ochranou zaplateného poistného v prípade smrti alebo dožití.
  • V prípade úmrtia poisteného sa vyplatí oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške hodnoty účtu poistníka platnej v najbližší valuačný deň, ktorý nasleduje po dátume úmrtia poisteného, najmenej však vo výške zaplateného poistného.
  • Zvýšená poistná ochrana v prípade úrazovej smrti – poistné plnenie je zvýšené o zaplatené poistné maximálne však o 10 000 eur.
  • Bez skúmania zdravotného stavu.
  • Možnosť rýchleho prístupu k finančným prostriedkom bez dedičského konania.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, ktorá pozostáva zo 100 % zaplateného poistného a z participácie 125 % z hodnoty nárastu Thematica Strategy Index.

Poistenie si môžete uzatvoriť prostredníctvom finančných agentov Allianzu, pracovníkov UniCredit Bank alebo vybraných maklérov. Uzatvára sa na dobu určitú a platí sa jednorazovo.

 

Fond

V rámci tohto programu sa investuje do fondu Thematica.

Podkladovým aktívom fondu je štruktúrovaný produkt s kapitálovou ochranou, ktorého výnos závisí od vývoja hodnoty podkladového indexu - Thematic Strategy Index. Emitentom štruktúrovaného produktu je UniCredit Bank S.p.A. Taliansko.

Thematic Strategy Index sa skladá z 2 zložiek:

  • referenčného fondu – akciový fond Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica predstavuje globálny, aktívne riadený akciový fond so zameraním na aktuálne témy, ako sú digitalizácia, automatizácia a robotizácia, energia novej generácie či infraštruktúra,
  • referenčného indexu – HVB 3 Months Rolling Euribor Index, ktorý predstavuje alternatívu uloženia hotovosti na bankovom účte.

Index má zabudovaný flexibilný ochranný systém, ktorý zabezpečuje, že sa v závislosti od fluktuácie ceny referenčného fondu mení investičný pomer do zložiek indexu. V čase nízkej fluktuácie ceny je viac investícií v referenčnom fonde, pri vysokej fluktuácii sa investície viac presúvajú do referenčného indexu.  

Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív. Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.

 

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu