Podkladom pre stanovenie investičnej stratégie ASP sú ALM analýzy (analýzy v rámci riadenia aktív a pasív), ktoré sú vykonávané na štvrťročnej báze za použitia modelov platných pre skupinu Allianz, a ktoré analyzujú súlad peňažných tokov aktív a pasív, súlad ich splatností a výnosovostí. Výsledkom týchto analýz je stanovenie strategickej štruktúry aktív (SAA), cieľovej durácie a investičnej stratégie ASP.

Investičná stratégia ASP (jej stručný popis v zmysle §64 ods 4 zákona č.39/2015 Z.z. o poisťovníctve) je podkladom pre investovanie prostriedkov životných a neživotných technických rezerv ASP okrem prostriedkov investovaných v mene poistených v rámci investičného životného poistenia. Zohľadňuje požiadavky klientov, Národnej banky Slovenska, akcionárov, zvažuje rizikovosť, ziskovosť, bezpečnosť a likviditu potenciálnych investícií.

Cieľom procesu stanovenia investičnej stratégie ASP je vyvarovanie sa riziku, ktorému môže spoločnosť čeliť kvôli nesúladu medzi aktívami a pasívami (peňažné toky, ceny, zostatkové hodnoty), spôsobenému zmenou skutočných peňažných tokov, zmenou očakávaných budúcich peňažných tokov, alebo účtovným nesúladom.

Základné princípy investičnej stratégie ASP sú:

 • ASP investuje len do nástrojov peňažného a kapitálového trhu, ktorých riziko vie identifikovať, merať, monitorovať, riadiť a reportovať, berúc do úvahy potreby solventnosti, rizikový profil, limity a iné obmedzenia a svoju celkovú obchodnú stratégiu. Investícia je prípustná len v prípade, že je merateľná modelom na výpočet rizikového kapitálu, a to konzervatívnym spôsobom.
 • Allianz ako signatár Princípov zodpovedného investovania sa zaviazala integrovať ESG (Kritériá upravujúce činnosť spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, k zamestnancom dodávateľom, zákazníkom a iným komunitám, upravujúce riadenie spoločnosti, odmeňovanie riadiacich pracovníkov, audit a interný kontrolný systém, akcionárske práva) kritériá do svojich obchodných procesov. V zmysle ESG kritérií je každá investícia posudzovaná z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie, z hľadiska spoločenskej zodpovednosti a z hľadiska podnikovej kultúry.
 • Ďalším princípom investičného procesu je ekonomické posúdenie investície z hľadiska rizika a výnosu. Riziko portfólia investícií je ohodnocované aj ex post minimálne na štvrťročnej báze.
 • Likvidita aktív je sledovaná a vyhodnocovaná v štruktúre týždeň, mesiac, štvrťrok a rok.
 • Požiadavky na výnosovosť portfólia investícií sú súčasťou výsledkov kvartálnych ALM analýz. Minimálna požadovaná výnosovosť budúcich investícií sa odvíja od parametrov existujúceho portfólia aktív v porovnaní s parametrami záväzkov voči poisteným.

ASP investuje do nasledujúcich tried aktív:

 • Fixed Income (pevne úročené aktíva),
 • Public Equity (verejne obchodovateľné akcie, majetkové účasti, podielové fondy),
 • Real Estate (nehnuteľnosti – vlastné alebo určené na podnikanie),
 • Alternatives/Other (alternatívne a iné aktíva).
 • Rozsah investovania do týchto tried aktív je definovaný SAA a limitovaný finančnými limitmi odvodenými od SAA. 

Pre stanovenie strategickej štruktúry aktív (SAA) platia tieto základné pravidlá:

 • SAA reflektuje profil a charakter záväzkov (peňažné toky, garantovaný výnos, likvidita, cudzia mena),
 • SAA zohľadňuje všetky obmedzenia a ciele (schopnosť niesť riziko, požiadavky na solventnosť, výsledky záťažových testov, rating, zisk, rizikový profil ASP),
 • SAA reflektuje obchodný plán ako aj jeho plánované zmeny (produkty),
 • SAA by mala efektívne využívať rizikový kapitál,
 • SAA musí byť v súlade s limitmi stanovenými na protistranu,
 • SAA musí byť implementovateľná.

SAA aj investičnú stratégiu ASP schvaľuje Finančný výbor ASP rovnako ako aj predstavenstvo ASP.

Ďalším, okrem už skôr spomenutým, faktorom limitujúcim mieru rizika pri investovaní sú limity na protistrany. Slúžia na zabezpečenie dostatočnej diverzifikácie portfólia investícií. Limity na protistrany sú v zásade založené na základnom limite (do 10 %), ktorý vyjadruje % aktív spadajúcich do rámca strategickej alokácie aktív (SAA), ktoré môžu byť investované voči protistrane, emitentovi, ktorý pochádza z málo rizikovej krajiny a odvetvia (zväčša štát) a má najvyšší možný rating. Od tohto základného limitu sú následne odvodzované (smerom nadol) ďalšie limity na ďalšie, viac rizikové, protistrany. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje na základe riadneho zdôvodnenia Finančný výbor. Majú ju napr. investície voči domácej vláde.

Z dlhodobého hľadiska je cieľom ASP investovať tak, aby portfólio finančných investícií bolo bezpečné, likvidné, primerane rizikové a ziskové. Hlavným faktorom ovplyvňujúcim portfólio finančných investícií je charakter a štruktúra záväzkov voči poisteným.