Formujeme zmenu toho, čo je pred nami. Najmä spoluprácou pri hľadaní riešení pre udržateľnú budúcnosť v každom aspekte našej práce.

Sme súčasťou jedného z najväčších poskytovateľov finančných služieb na svete. Naše poslanie „Chránime vašu budúcnosť“ vyjadruje, prečo vlastne existujeme. Zdôrazňuje náš vplyv na spoločnosť, odstraňuje neistotu a posúva zmeny správnym smerom. Veríme, že udržateľnosť je najlepší spôsob, ako realizovať náš potenciál rastu a tvorby hodnôt. Zároveň prispievame k udržateľnej budúcnosti pre celý svet, v ktorom žijeme a pracujeme.

Už samotnou povahou, toho čo robíme – chránime ľudí, majetok a podnikanie pred rizikom, prinášame vysoko pozitívny prínos pre celú spoločnosť.

Aby sme to dosiahli, zameriavame sa na tri oblasti:

Klimatické zmeny

les

Obmedzenie globálneho otepľovania a zmiernenie klimatických zmien je pre Allianz najvyššou prioritou. Prostredníctvom našich zdrojov, odborných znalostí a vplyvu podporujeme dekarbonizáciu a zmiernenie klimatických zmien.

Ako súčasť jedného z najväčších svetových poisťovateľov a inštitucionálnych investorov máme príležitosť a zodpovednosť využiť náš globálny vplyv na splnenie cieľov Parížskej dohody a zabezpečenie spravodlivého prechodu k nízko uhlíkovej budúcnosti. Do roku 2050 sme sa zaviazali k nulovým čistým emisiám v našich prevádzkach a portfóliu vlastných investícií.

Spoločenský dopad

plasty

Umožnenie sebestačnosti pre ďalšie generácie je základným kameňom našej stratégie spoločenskej zodpovednosti. Využívame svoju rolu zamestnávateľa, poisťovateľa a investora, aby sme prispeli k inkluzívnej a silnej spoločnosti.

Zameriavame sa na dôstojnú prácu a ekonomický rast – integrujeme sociálne hľadiská do našej organizácie, našich obchodných oblastí a aktivít. Prostredníctvom vlastných iniciatív a v súlade s naším záväzkom sa aktívne zapájame v rôznych partnerstvách, spoluprácach s mimovládnymi ako aj miestnymi charitatívnymi organizáciami. 

Obchodná integrácia

energia

Cieľom je byť najdôveryhodnejším partnerom na ochranu a najmä rast aktív našich akcionárov. Riadenie materiálnych, environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizík (ESG) vo všetkých oblastiach podnikania je kľúčovou súčasťou našej obchodnej stratégie. Naším záväzkom je snaha zakotviť udržateľnosť všade – vo vlastných prevádzkach, v aktivitách v oblasti poistenia, investícií a správy aktív.

Starostlivo riadime úvahy o ESG, aby sme zvládli riziká a využili príležitosti. To nás vedie k vytváraniu udržateľných produktov a služieb, spolupráci s klientmi a spoločnosťami, do ktorých investujeme.