Zverejnenie podľa článku 3.1, článku 4 a článku 5 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (EU SFDR)

REFERENCIE

Allianz Group Sustainbility Report 2023

Allianz Sustaibility Integration Framework

Allianz Functional Rule for Sustainbility in Investments

Allianz Standard for Integration of Sustainbility

 

KONTAKT

V prípade otázok ohľadom tohto dokumentu môžete kontaktovať:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Odbor finančných investícií

cfm.ofi@allianz.sk

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B (ďalej aj ako “ASP”) poskytuje na tejto webovej stránke informácie v zmysle článkov 3, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej ako „SFDR“).

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.  (ASP)  je dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti Allianz Societas Europaea (ďalej ako „Allianz SE“). Societas Europaea (európska spoločnosť) je právna forma verejných akciových spoločností podľa európskeho práva.

Allianz SE, registračné číslo spoločnosti: HRB 164232, sídlo: Königinstraße 28, Mníchov, Nemecko, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Mníchov pod číslom D2601V.

Allianz Group (ďalej ako „skupina Allianz“) je súhrnné označenie pre všetky dcérske spoločnosti Allianz SE. Skupina Allianz prijíma podporu a poradenstvo Allianz SE a riadi sa internými predpismi, normami a smernicami Allianz SE.

ASP sa vo všetkých uvedených oblastiach riadi prístupom a smernicami Allianz SE.

V nasledujúcom dokumente vám chceme priblížiť, čo je udržateľnosť a aký je jej význam v sektore finančných služieb. Dozviete sa, ako ASP zvažuje riziká, ktoré ohrozujú jej prosperitu. Na druhej strane, aj naše investičné rozhodnutia môžu ovplyvniť udržateľnosť sveta okolo nás, a preto sledujeme aj nepriaznivé vplyvy našich rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Nájdete tu aj informácie o politikách odmeňovania či informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tematike udržateľnosti.

Čo je udržateľnosť?

Udržateľnosť znamená žiť tak, aby sme svoje súčasné potreby uskutočnili spôsobom, ktorý neohrozí budúce potreby.

Ktorých oblastí života sa udržateľnosť týka?

Udržateľnosť členíme do troch hlavných oblastí činností človeka:

- prosperita ľudskej spoločnosti – sociálna oblasť,

- ekonomický rozvoj – riadiaca oblasť,

- ochrana životného prostredia – ekologická oblasť.

Tieto tri oblasti budeme naďalej označovať známou medzinárodnou skratkou „ESG“ (E = ekologická oblasť, S = sociálna oblasť, G = riadenie a správa).

V súvislosti s udržateľnosťou sa v legislatíve objavuje pojem “dvojitá významnosť” (z angl. “double materiality”). Koncepcia dvojitej významnosti spočíva v tom, že firma  bude zohľadňovať, ako hlavné aspekty udržateľnosti, čiže ESG, ovplyvňujú jej výkonnosť a prosperitu, a zároveň aj ako ona sama ovplyvňuje ľudí a životné prostredie.

Preto ASP pri svojich aktivitách vždy zohľadňuje obe významnosti:

- ako ESG ovplyvňujú ASP – nazývame začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť,

- ako ASP ovplyvňuje okolitý svet – nazývame hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Tu zverejnené informácie opisujú prístup ASP:

- k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ďalej aj ako „ESG riziká“) do procesu prijímania investičných rozhodnutí (článok 3 SFDR),

- k náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (článok 4 SFDR),

- k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politikách odmeňovania (článok 5 SFDR). 

ZVEREJNENIE PODĽA ČLÁNKU 3 EU SFDR

1. Účastníci finančného trhu na svojich webových sídlach uverejnia informácie o svojich politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojho investičného rozhodovacieho procesu.

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ESG), alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť Allianz SE, alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ohrozujúcich udržateľnosť sú klimatické zmeny, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, či korupcia.

Allianz SE zaviedla celoskupinový prístup k integrácii udržateľnosti do celého investičného procesu pre všetky poisťovne skupiny Allianz. To znamená, že na všetko poistné prijaté od klientov (s výnimkou poistného za produkty investičného poistenia) sa vzťahujú rovnaké kritériá udržateľnosti. To platí aj pre ASP a investičnú stratégiu pre naše vlastné investičné portfólio (poistné investičné aktíva). Tento celoskupinový prístup zabezpečuje, že riziká ohrozujúce udržateľnosť sa zvažujú počas celého investičného rozhodovacieho procesu, vrátane správy aktív a pasív, investičnej stratégie, riadenia správcov aktív, monitorovania investícií, a riadenia rizík.

Správu aktív vykonávajú vybraní správcovia aktív, pričom sú pre nich stanovené jasné požiadavky na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Pri investovaní poistných investičných aktív sledujeme komplexný a odborne podložený integračný prístup udržateľnosti, ktorý pozostáva z nasledujúcich šiestich prvkov:

1. Výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív:

Okrem ekonomických aspektov prihliada ASP aj na environmentálne a sociálne faktory a na faktory v oblasti správy a riadenia. Všetci správcovia aktív, ktorí investujú v mene ASP, sú povinní byť v súlade s dlhodobým investičným horizontom skupiny Allianz, musia mať rovnaký postoj ku klimatickým zmenám (t. j. riadiť sa klimatickými cieľmi skupiny Allianz) a musia do svojho investičného procesu zahrnúť riziká a príležitosti v oblasti udržateľnosti. V zásade musia mať všetci správcovia aktív spravujúci investičné aktíva poisťovní skupiny Allianz zavedenú vhodnú kvalifikovanú politiku udržateľnosti. Allianz SE definovala povinné a nepovinné, ale vysoko odporúčané kritériá pre kvalifikovanú politiku udržateľnosti, ktorú musia správcovia aktív dodržiavať. Okrem toho sú povinní dodržiavať kritériá vylúčenia definované spoločnosťou Allianz SE (podrobnosti pozri v bode 4). Správcovia aktív sú pozorne monitorovaní investičnými manažérmi z hľadiska dodržiavania príslušných kritérií vylúčenia, nasledovania vlastných politík udržateľnosti a zosúladenia svojich aktivít s dlhodobými záujmami skupiny Allianz v oblasti klímy.

2. Identifikácia, analýza a riešenie potenciálnych rizík ohrozujúcich udržateľnosť:

Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry alebo „private placement“, sleduje ASP v spolupráci s AIM SE, a internými a externými správcami aktív skupiny podľa definovaných kritérií udržateľnosti[1]. Tieto kritériá sú založené na medzinárodných štandardoch pre osvedčené postupy a zahŕňajú aspekty ako riziko biodiverzity, riziko pre chránené oblasti, ochrana zamestnancov, riziko pre miestne komunity, intenzita skleníkových plynov pre aktíva s vysokými emisiami, kde sa vyžaduje plán dekarbonizácie, a všeobecné riziká a vplyvy udržateľnosti. Keď sa zistí takéto riziko súvisiace s (potenciálnou) transakciou, začne sa povinné posúdenie na úrovni manažérov skupiny Allianz. Tí rozhodnú, či sa môže v transakcii pokračovať, alebo sa môže pokračovať pod podmienkou, že sa emitent zaviaže k zmierneniu a riadeniu identifikovaných rizík, alebo je nutné transakciu odmietnuť z dôvodov ohrozenej udržateľnosti. Pri investíciách do kótovaných tried aktív, ako sú štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a verejne obchodovateľné akcie, používame údaje ESG od externého poskytovateľa údajov MSCI ESG Research v spojení s vlastným výskumom na posúdenie materiálnych rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ako sú emisie skleníkových plynov, toxické emisie a odpad, riadenie práce, a pod.) a zohľadňujeme ich pri riadení portfólia.

3. Aktívne vlastníctvo:

Bilaterálne zapájanie: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností nadväzuje Allianz SE dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje a v ktorých identifikovala systematické riziká ohrozujúce udržateľnosť. Cieľom politiky zapájania je posilniť riadenie týchto rizík v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Významná zmena môže trvať aj niekoľko rokov. Zapájanie je priebežný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky a zároveň  je prínosný pre obe strany. Allianz SE by k tejto pozitívnej zmene nemohla prispieť, ak by automaticky odpredala svoje investície. Ak sa však ukáže, že politika zapájania neprináša žiadané výsledky, môžeme aktíva určitých emitentov odpredať. Naši interní správcovia aktív Allianz Global Investors (ďalej aj ako „AllianzGI“) a PIMCO sa navyše angažujú v oblasti ESG aj v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív skupiny Allianz.[2]

- Kolaboratívne zapájanie: Spolupráca môže mať formu viacerých investorov oslovujúcich jednu spoločnosť, alebo viacero spoločností a ich celý hodnotový reťazec v jednom sektore. Spolupráca konsoliduje úsilie zainteresovaných strán, čo umožňuje efektívnejšie a na riešenie orientované diskusie na vyššej úrovni. Allianz SE podporuje takéto kolaboratívne zapájanie všade, kde je to možné, ako lepšiu a efektívnejšiu formu investičného správcovstva, najmä prostredníctvom iniciatív, ako je Climate Action 100+.

Zapájanie správcov aktív: Program zapojenia správcov aktív zahŕňa správcov aktív na súkromných a verejných trhoch. Správcovia aktív majú intenzívne vzťahy so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a organizačnú štruktúru, odborné znalosti a analytické schopnosti na posúdenie a zapojenie spoločností, často prostredníctvom špecializovaných správcovských tímov. Skupina Allianz jasne komunikuje svoje záujmy správcom aktív a podporuje ich, aby zosúladili svoje investície a správcovské aktivity tak, aby čo najlepšie reprezentovali dlhodobé záujmy skupiny Allianz v oblasti udržateľnosti a klímy.

Hlasovanie: Hlasovacie práva vykonávajú AllianzGI, alebo externí správcovia aktív, ktorí spravujú aktíva v mene ASP. Podrobnosti o pravidlách hlasovania Allianz Global Investors a záznamy o hlasovaní nájdete tu.

4. Reštrikcie a vylúčenia pre určité sektory, spoločnosti a krajiny[1]:

(Uvedené sa týka vlastných investícií ASP, netýka sa aktív v rámci investičného životného poistenia, štruktúrovaných finančných nástrojov a počiatočných vkladov.)

Patria sem:

(1) spoločnosti angažované v kontroverzných a jadrových zbraniach (zbrane, na ktoré sa vzťahujú tieto medzinárodné dohovory: Ottawská zmluva, Dohovor o kazetovej munícii, Dohovor o biologických zbraniach, Dohovor o chemických zbraniach, Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT);

(2) modely založené na obchodovaní s uhlím[2];

(3) krajiny, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv a kde sa vyskytujú závažné problémy v oblasti riadenia udržateľnosti;

(4) vylúčenie a/alebo obmedzenia sa týkajú aj emitentov s vysokými rizikami ohrozujúcimi udržateľnosť, pri ktorých politiky zapájania neboli úspešné;

(5) obmedzenie investovania do nekonvenčných ropných a plynárenských modelov a obchodných modelov založených na rope a plyne.

5. Riziká súvisiace s klimatickými zmenami a záväzky znižovania emisií skleníkových plynov:

Obmedzenie globálneho otepľovania a klimatických zmien považuje skupina Allianz za svoju najvyššiu prioritu. Zaviazali sme sa, že vynaložíme maximálne úsilie pri dosahovaní cieľa Parížskej dohody o zmene klímy. Sme presvedčení, že dosiahnutie takého cieľa si vyžaduje rýchle zníženie emisií skleníkových plynov v globálnej ekonomike a dosiahnutie čistých nulových emisií do roku 2050. Allianz SE identifikuje a riadi riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy na niekoľkých úrovniach:

- z  investičných aktív skupiny Allianz chceme najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť modely založené na obchodovaní s uhlím. To znamená postupné znižovanie limitov zo súčasných 25 % na 0 % najneskôr v roku 2040;

- obmedzíme financovanie obchodných modelov založených na rope a uhlí[3];

- Allianz SE je zakladajúcim členom Aliancie vlastníkov aktív s čistými nulovými emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA) iniciovanej OSN. Členovia aliancie, a teda aj skupina Allianz, sa zaviazali, že ich portfólio bude zosúladené s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C, tzn. cieľom čistých nulových emisií skleníkových plynov z  portfólia do roku 2050. Allianz SE stanovila pre skupinu Allianz krátkodobé ciele pre rôzne vybrané triedy aktív, ako sú kótované a nekótované podnikové dlhopisy a portfóliá obchodovaných akcií, priame a spoločné aktíva v oblasti nehnuteľností, a pôžičky na komerčné nehnuteľnosti[4]. Krátkodobé ciele sa obnovujú na 5-ročnej báze, pričom referenčný rok je 2019.

6. Záťažové testy klimatických zmien a analýza scenárov:

Úvahy o zmene klímy (najmä riziko prechodu a fyzické riziko) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej a investičnej stratégie skupiny Allianz. Allianz SE používa rôzne kvantitatívne a kvalitatívne prístupy na vykonávanie testov klimatických záťaží a analýz scenárov s ohľadom na dlhé časové horizonty, v ktorých sa môže zmena klímy rozvinúť, a s ohľadom na vysokú neistotu budúceho klimatického a ekonomického vývoja. Allianz SE vykonáva analýzy citlivosti a scenárov s časovým horizontom do roku 2050 vrátane scenárov pre usporiadaný alebo neusporiadaný prechod, ako aj bez prechodu so zvýšenou úrovňou fyzického rizika.

ASP je zapojená aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP vyžaduje, aby správcovia aktív podielových fondov (podkladových aktív investičného životného poistenia) boli signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI), alebo prijali vlastnú politiku udržateľnosti spĺňajúcu požiadavky skupiny Allianz na zabezpečenie kvality. Na úrovni fondu ASP zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov.

Viac informácií o riadení rizík ESG v investičných procesoch skupiny Allianz nájdete v Allianz Group Sustainability Report a v Sustainability Integration Framework.

Preskúmanie zverejnenia (podľa článku 12 SFDR): Toto vyhlásenie podľa článku 3 SFDR sa pravidelne aktualizuje. Prehľad zmien nájdete na konci textu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 4 SFDR

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na udržateľnosť na úrovni ASP – zverejnenie v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288, ktoré dopĺňa nariadenie SFDR:

za rok 2022

za rok 2023

 

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 5 SFDR

Základné princípy v politike odmeňovania v skupine Allianz sú rovnaké pre všetky spoločnosti skupiny a musia sa v každej spoločnosti skupiny uplatňovať primerane. Politika odmeňovania platná pre skupinu Allianz rieši začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť viacerými spôsobmi:

1. Zásady stanovovania cieľov: Základom finančných a prevádzkových cieľov pre variabilné odmeňovanie na úrovni ASP sú vybrané kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ciele by mali zahŕňať, kde je to vhodné, ukazovatele výkonnosti súvisiace s udržateľnosťou a mali by byť navrhnuté tak, aby sa predchádzalo prílišnému podstupovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

2. Proces stanovovania cieľov: Príslušné ciele ASP v oblasti udržateľnosti tvoria súčasť strategického a plánovacieho dialógu. Výsledkom procesu ročného plánovacieho dialógu je celkový cieľový list pre CEO ASP (predseda predstavenstva). Súčasťou plánu sú aj ciele udržateľnosti a plánované hodnoty prevádzkových subjektov vrátane kľúčových ukazovateľov výkonu udržateľnosti, ktoré tvoria kvantitatívne ciele pre predsedu predstavenstva ASP na nasledujúci rok.

3. Variabilné odmeňovanie: Odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti je zložené z fixnej a variabilnej zložky.

Komponenty variabilného odmeňovania môžu byť nevyplatené alebo ich vyplatenie môže byť obmedzené, ak dôjde k výraznému porušeniu interných noriem a politík ASP, vrátane internej normy „Riadenie reputačného rizika“ a internej normy „ESG kritériá pre investície“ (od 1. 7. 2024 bude nahradená smernicou „Udržateľnosť v investíciách“). Tieto dve interné politiky upravujú riadenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť v investičných transakciách. Ďalšie podrobnosti o riadení rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete v časti „Zverejňovanie podľa článku 3 EU SFDR“ a v dokumente Allianz Sustainability Integration Framework (verzia 5.0).

Preskúmanie zverejnenia (podľa článku 12 SFDR): Toto vyhlásenie podľa článku 5 SFDR sa pravidelne aktualizuje. Prehľad zmien nájdete na konci textu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 11 SFDR

Informácie (pravidelné správy) podľa článku 11 SFDR sú uvedené:

  • pre produkt Môj Život na webovom sídle: Môj Život, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Môj Život Plus na webovom sídle: Môj Život Plus, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Cesta Životom na webovom sídle: Cesta Životom, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Farbička na webovom sídle: Moja Farbička, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Farbička Plus na webovom sídle: Moja Farbička Plus, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Stratégia na webovom sídle: Moja Stratégia, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Amundi Strategy Portfolio na webovom sídle: Amundi Strategy Portfolio, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Amundi Life na webovom sídle: Amundi Life, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moje Investovanie na webovom sídle: Moje Investovanie, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Invest na webovom sídle: Invest, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”.

 ESG 

Environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia. Ďalšie informácie o otázkach ESG definovaných v PRI nájdete tu.

 MSCI

Spoločnosť Morgan Stanley Capital International sa venuje investičnému prieskumu a poskytuje inštitucionálnym investorom a hedžovým fondom akciové indexy, analýzy rizika a výkonnosti portfólia a nástroje správy a riadenia.

 Kontroverzné zbrane

Zbrane, na ktoré sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov: Ottawský dohovor (protipechotné míny); Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby);  Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane); Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane), jadrové zbrane mimo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

 Modely založené na  obchodovaní s uhlím

Spoločnosti, ktorých 25 % (platí od 1. januára 2023) alebo viac príjmov pochádza z ťažby výhrevného uhlia; Spoločnosti, ktorých 25 % (platí od 1. januára 2023) alebo viac generovanej elektriny pochádza z výhrevného uhlia a/alebo kde výkon tepelnej uhoľnej elektrárne prekračuje 5 GW alebo energetické a ťažobné spoločnosti prekračujúce 10 miliónov ton energetického uhlia ročne. Tieto limity sa postupne sprísňujú -   od januára 2025 na 15%, od januára 2030 na 5% s výnimkou Ázie, kde bude platiť 10%, najneskôr v roku 2040 na 0%); v súvislosti s prechodom na tieto prísnejšie podmienky boli emitenti, u ktorých sa očakáva, že prípadne prekročia nové prahové hodnoty od roku 2023, zmrazení už v roku 2021, čo znamená, že nie je povolené žiadne zvýšenie expozície; vylúčením v súvislosti s takýmito spoločnosťami rozumieme, že akciové nástroje v takýchto spoločnostiach sa odpredajú a zaniknú a nebudú žiadne reinvestície do nástrojov s pevnými výnosmi; ďalšie podrobnosti nájdete tu.

 Hlavné nepriaznivé    vplyvy na udržateľnosť

Koncepcia hlavných nepriaznivých vplyvov (Principal Adverse Impact, skrátene PAI) je popísaná v regulačných technických predpisoch nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR): „Hlavné nepriaznivé vplyvy sú najvýznamnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, dodržiavaním ľudských práv a bojom proti korupcii a úplatkárstvu.“

 

Prehľad aktualizácií:

Dátum aktualizácie

Článok 3 SFDR

Článok 5 SFDR

1. 6. 2023

zmeny sa týkajú pridania častí o spolupráci a zapájaní správcov aktív, aktualizovaných cieľov zníženia emisií skleníkových plynov, ako aj pridania časti o záťažových testoch zmeny klímy a analýze scenárov.

 

15. 7. 2023

Oprava názvu dokumentu “ESG Integration Framework” na „Sustainability Integration Framework ”. Oprava bodu 4. v časti „Zverejnenie podľa článku 3 SFDR“:  pôvodný názov: 4. Z investičných aktív sú vylúčené určité sektory, spoločnosti a krajiny. Oprava:  4. Reštrikcie a vylúčenia z investičných aktív pre určité sektory, spoločnosti a krajiny. Oprava textu v bode 4. v časti „Zverejnenie podľa článku 3 SFDR“: pôvodný text:  „a/alebo plánujú zvýšiť kapacitu tepelného uhlia o viac ako 0,3 gigawattov (GW)” . Oprava: „a/alebo kde výkon tepelnej uhoľnej elektrárne prekračuje 5 GW alebo energetické a ťažobné spoločnosti prekračujúce 10 miliónov ton energetického uhlia ročne.”

 

02. 10. 2023

 

pridanie vysvetlenia k bodu 2: „2. Proces stanovovania cieľov“ a 3: „3.Variabilné odmeňovanie“. Zmena v číslovaní bodov.

22. 12. 2023

Oprava bodu 4 – vymedzenie, čoho sa bod 4 týka. Oprava bodu 4 – pridané informácie k jadrovým zbraniam.

 

15.03.2024

Aktualizácia dokumentu Allianz Sustainability Report  (verzia za rok 2023)

 

20. 5. 2024

Vysvetlenie pojmu „vlastné investičné portfólio“ = „poistné investičné aktíva“; Zjednotenie pojmov vo zverejnení podľa čl. 3 a čl. 6; Výraz „ESG“ sa nahrádza výrazom „udržateľnosť“; Aktualizácia webových odkazov; Aktualizovaná časť o výbere, poverovaní a monitorovaní správcov aktív; Aktualizovaná časť o identifikácii, analýze a riešení potenciálnych rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

 

[1] Viac podrobností nájdete vo zverejnení skupiny Allianz  Allianz Sustainability Integration Framework.

[2] Viac o ESG prístupe AllianzGI nájdete tu. ESG prístup PIMCO nájdete tu.

[3] Uvedené vylúčenia sú určené pre vlastné investície a netýkajú sa nástrojov investičného životného poistenia, štruktúrovaných produktov investičného poistenia a počiatočných investícií. Okrem toho v prípade podielových fondov uplatňujeme zásadu maximálneho úsilia.

[4] Spoločnosti generujúce 25 % (k 1. 1.  2023) a viac svojich príjmov z ťažby energetického uhlia; Spoločnosti generujúce 25 % (k 1. 1. 2023) a viac elektriny z energetického uhlia a/alebo plánujú navýšiť uholnú kapacitu o viac ako 0,3 gigawattov (GW);  vylúčením v súvislosti s takýmito spoločnosťami rozumieme, že nástroje nášho vlastníctva v takýchto spoločnostiach sa odpredajú a žiadne reinvestície nástrojov s pevným výnosom sa nebudú vykonávať; viac podrobností nájdete tu.

[5] Viac informácií nájdete na Allianz statement on oil sands business models a Statement on oil and gas business models.

[6] Viac informácií o klimatických cieľoch skupiny Allianz nájdete na Allianz Group Sustainability Report 2023.