Šťastný Život

  • komplexné poistenie pre dospelých a deti
  • poistenie viacerých osôb na jednej poistnej zmluve
  • flexibilita poistenia, zmeny počas trvania poistky
  • dvojnásobné plnenie pri onkologickom ochorení
  • konzultácia o zdravotnom stave s lekárom cez telefón
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %

Hlavné poistenie pre dospelú osobu alebo dieťa

V prípade úmrtia klienta pozostalým vyplatíme poistnú sumu, ktorá bola dohodnutá na začiatku poistenia. Ak klient zomrie následkom dopravnej nehody, pozostalým vyplatíme 5-násobok poistnej sumy.
Poistenie je poskytnuté klientovi s hlavným poistením ako bonus, ak je splnená podmienka výšky minimálneho poistného za poistnú zmluvu.
 
Poistenie môžete využiť pri týchto životných udalostiach:
a) úraz, choroba, tehotenstvo poisteného,
b) smrť poisteného,
c) úraz alebo choroba blízkej osoby poisteného,
d) stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca psychologické poradenstvo pre poisteného,
e) stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca právne poradenstvo pre poisteného v prípade nárokov zo sociálneho a zdravotného poistenia alebo v prípade vzniku škody pri poistnej udalosti v zmysle písm. a) a b) tohto odseku.
f) stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca poradenstvo v tehotenstve
g) udalosť vyžadujúca telefonickú poradňu praktického lekára
h) udalosť vyžadujúca vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia

Služby sú k dispozícii 24 hodín denne na telefónnom čísle
+421 2 50 122 222.

Voliteľné poistenie pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Poistenie slúži na krytie úveru. Či už máte, prípadne sa chystáte zobrať si hypotéku alebo iný úver, poistenie úveru zabezpečí vás, spoludlžníka aj rodinu v prípade ťažkej životnej situácie, ako je smrť, invalidita či kritická choroba. Ochráni vaše bývanie a finančne zabezpečí vaše záväzky. Poistením môže byť poistená jedna dospelá osoba alebo dvojica dospelých osôb. Vyplatením poistného plnenia po prvej poistnej udalosti toto poistenie zaniká.
 

Bonus navyše

Ak si uzatvoríte Poistenie úveru získate ako bonus navyše Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti. V prípade poistnej udalosti poistenému vrátime poistné za Poistenie úveru za celé obdobie dlhodobej pracovnej neschopnosti. 

Zabezpečí najbližšie osoby poisteného v okamihu jeho úmrtia. Poistenie je tiež vhodné ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.

Poisťovňa v tomto type poistenia garantuje výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po úmrtí poisteného.

Pri úraze s následkom smrti vyplatíme pozostalým poistnú sumu platnú v čase vzniku poistnej udalosti.
Pri neúrazovej smrti vyplatíme pozostalým: 
- v prvých dvoch rokoch poistenia - sumu zodpovedajúcu výške zaplateného poistného, 
- od tretieho roku poistenia roku - príslušné % z poistnej sumy.
V prípade úmrtia, ktoré nastane počas poistnej doby vyplatíme poistnú sumu platnú v čase vzniku poistnej udalosti po úmrtí ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených. Úmrtím ktorejkoľvek osoby z dvojice poistených osôb poistenie zaniká.
Poistenie je vhodné na zabezpečenie dlhodobého úveru. Poistná suma lineárne klesá. 
V prípade, že vám úraz zanechal trvalé následky, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ (oceňovacia tabuľka).
V prípade, že vám úraz zanechal trvalé následky, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ (oceňovacia tabuľka) s progresívnym plnením 700 %.
Ak sa vám stane úraz a vyžaduje si liečenie, ktoré je dlhšie ako 14 dní, poisťovňa vám vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa Tabuľky plnenia.
Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie z dôvodu liečenia následkov úrazu vám naviac vyplatíme dohodnutú suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.
V prípade úmrtia následkom úrazu, ktorý nastane v dôsledku dopravnej nehody, vyplatíme pozostalým dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy. Dohodnutú poistnú sumu vyplatíme aj v prípade, ak poistený nebol účastníkom dopravnej nehody a došlo k jeho úmrtiu následkom úrazu.
V prípade invalidity následkom úrazu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, vám bude vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej sumy.
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby máte nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici. Poistenie môže slúžiť aj ako pomoc pri financovaní nákladov na kvalitnejšiu izbu pre klienta. Poistenie okrem chorôb kryje aj tehotenstvo a pôrod.

Poistenie zabezpečí vaše potreby v prípade diagnostikovania závažného ochorenia alebo podstúpenia náročnej operácie. Môžete si vybrať jeden z balíkov SILVER, GOLD alebo PLATINUM.    

Hlavné výhody poistenia:

  • krytie až 70-ich kritických chorôb 
  • viacnásobné poistné plnenie až do výšky 600 % z poistnej sumy
  • 2-násobné poistné plnenie pri najčastejších typoch nádorových ochorení
  • bezplatný benefit NutriFit MyLifestyle

Benefit NutriFit MyLifestyle je test DNA, ktorý vám na základe vašej genetickej analýzy poskytne individuálny plán výživy a životného štýlu. 


O podmienkach získania benefitu NutriFit MyLifestyle nájdete viac informácií tu.

Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity vám umožní zabrániť poklesu životnej úrovne v prípade priznania plného invalidného dôchodku v dôsledku úrazu a tiež ak najskôr po dvoch rokoch od uzatvorenia poistnej zmluvy by vám bol priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby, ktorá vznikla po uzatvorení poistnej zmluvy.
Poistenie čiastočne kompenzuje stratu príjmu. Dohodnutá poistná suma vám bude vyplatená jednorazovo. Dôvodom invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 40 % alebo nad 70 %.
Poistenie kryje riziko operácií z dôvodu choroby, úrazu alebo tehotenstva. V prípade operačného zákroku, vám vyplatíme poistné plnenie vo výške náležitého percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

V prípade pracovného úrazu s následkom smrti, pozostalým vyplatíme jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % je tak poistník zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia.

Oslobodením od platenia poistného niektoré z poistení dohodnuté na poistnej zmluve zanikajú.

Platenie poistného je v čase dlhodobej pracovnej neschopnosti náročné. Poistenie vám zaručí spätné vrátenie poistného, ktoré zodpovedá celému obdobiu pracovnej neschopnosti, ak trvala dlhšie ako 6 mesiacov.
Poistenie vám umožňuje svoj zdravotný konzultovať s viacerými odborníkmi. Na viac ako 90 diagnóz vám sprostredkujeme kontakt na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu v zahraničí, ktorý odporučí najvhodnejšiu liečbu.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222.
Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby
Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222.

Asistenčné služby
Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:
- preprava po hospitalizácii,
- preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
- rehabilitácia po hospitalizácii,
- kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
- asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
- návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Voliteľné poistenia pre dieťa

Vyberte si z poistení:

V prípade úmrtia dieťaťa oprávneným osobám ihneď vyplatíme pevne stanovenú poistnú sumu.
Ak poistené dieťa utrpelo úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky, vyplatíme mu príslušné percento z poistnej sumy/ročného doživotného dôchodku pre trvalé následky úrazu podľa „Oceňovacej tabuľky pre trvalé následky úrazu“.
Ak poistené dieťa utrpelo úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky, vyplatíme mu príslušné percento príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ s progresívnym plnením 500 %.
Ak úraz dieťaťa vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 10 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa „Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu“.
Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.
Ak dieťa ochorie na niektorú zo závažných chorôb alebo sa podrobí operácii (viď VPP) poistenie zabezpečí dostatok finančných prostriedkov. Tieto je možné použiť na liečbu dieťaťa alebo vám pomôžu v situácii, akou je napr. výpadok príjmu rodiča. 
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.

Poistenie vám umožňuje zdravotný stav dieťaťa konzultovať s viacerými odborníkmi, tzv. druhý lekársky názor. Na viac ako 90 diagnóz vám sprostredkujeme kontakt na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu v zahraničí, ktorý odporučí najvhodnejšiu liečbu. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222. Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby
Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne“ a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222.

Asistenčné služby
Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:
- preprava po hospitalizácii,
- preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
- rehabilitácia po hospitalizácii,
- kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
- asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
- návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

V prípade operačného zákroku dieťaťa, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby je vyplatené poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Máte záujem o poistenie Šťastný Život?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme, ozveme sa vám!

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Poistenie kritických chorôb zabezpečí finančnú pomoc klientovi v prípade najčastejších civilizačných chorôb ako sú nadorové ochorenia (rakovina), kardiovaskulárne ochorenia (srdcový infarkt, mŕtvica), skleróza multiplex, zlyhanie obličiek a mnoho ďalších. Naše poistenie kryje až 70 chorôb a zabezpečí potreby klienta v prípade diagnostikovania závažného ochorenia alebo podstúpenia náročnej operácie.
Finančné prostriedky z poistenia môže klient využiť na zabezpečenie stability svojej rodiny alebo splácania záväzkov (napr. úver) počas liečenia choroby. Zároveň ich môže využiť aj na pokrytie nákladov, ktoré nie sú kryté zdravotným poistením alebo na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Poistený si môže vybrať jeden z balíkov SILVER, GOLD alebo PLATINUM.

Poistenie kritických chorôb kryje až 70 chorôb, ktoré sú rozdelené do piatich skupín:

1. Nádorové ochorenia

2. Ochorenia obehového systému

3. Ochorenia spojené so zlyhávaním orgánov

4. Ochorenia nervového systému

5. Iné závažné ochorenia

Pri uzatvorení balíka GOLD alebo PLATINUM v poistení kritických chorôb a po splnení podmienok má klient po 1. roku poistenia nárok na program NutriFit MyLifestyle. Súčasťou tohto programu je test DNA, ktorý ponúka exkluzívny pohľad na vaše gény a poskytne vám odporúčania v oblasti zdravého zdravotného štýlu.
Dynamika je šikovné riešenie, ktoré sa používa na Slovensku aj vo svete už desaťročia a pomáha chrániť životné poistenie pred škodlivým vplyvom inflácie.
 
Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu