Odpovede na často kladené otázky

Najčastejšie otázky k Allianz kontu Môj Allianz

Preverte si, prosím:
 

 • či máte zriadenú túto službu,
 • správnosť prihlasovacej e-mailovej adresy a hesla,
 • či ste dokončili registráciu pre Allianz konto Môj Allianz.

Ak ste si službu ešte nezaložili, môžete si ju aktivovať tu.

Prihlásenie a registrácia sú jednoduché a presvedčiť sa o tom môžete aj v tomto videu: 

Preverte si, prosím:

 • či ste zadali e-mailovú adresu, ktorú používate na prihlásenie do konta Môj Allianz,
 • skontrolujte všetky časti Vašej e-mailovej schránky - spam, kôš a pod.

Zmenu hesla vždy realizujte cez súkromnú sieť. Zaslaný link na zmenu hesla platí dve hodiny.

Ak sa Vám v hornej časti okna zobrazí oznam s textom „Aktuálne nie je možné zadávať ďalšie požiadavky na zmenu, z dôvodu spracovávania predošlej požiadavky.“ alebo "Vaša úroveň overenia Allianz Konta neumožňuje využiť všetky dostupné funkcionality. Pokiaľ ich chcete všetky využívať, kontaktuje, prosím, nášho finančného agenta." 

Pre získanie komplexného prístupu, je potrebné kontaktovať Vášho finančného agenta, ktorý po overení Vašej totožnosti zabezpečí zmenu úrovne prístupu. O zmene rozsahu používania Allianz Konta budete informovaný e-mailom.

Možné dôvody:
 

 • Zadávaný e-mail alebo mobil je použitý pri inom Allianz Konte.
 • Zadávaný e-mail alebo mobil je už evidovaný pri iných partneroch (poistníkoch na platnej zmluve) a ich počet prekročil stanovený limit.
 • Zadávate číslo nesprávnej poistnej zmluvy – na zmluve nie ste poistníkom alebo ide o zmluvu cestovného poistenia.

Registrácia je jednoduchá a presvedčiť sa o tom môžete aj v tomto videu: 

Možné dôvody:

 • Ak bol doručený kód (e-mailom) a heslo nie, a to ani po opakovanom vyžiadaní, pravdepodobne je nesprávne uvedené číslo mobilu. Kontaktujte Vášho finančného agenta alebo infolinku našej poisťovne.
 • Ak bolo doručené heslo (sms) a kód nie, a to ani po opakovanom vyžiadaní a skontrolovali ste si všetky priečinky vo Vašej schránke, pravdepodobne je nesprávne zadaná e-mailová adresa. Kontaktujte Vášho finančného agenta alebo infolinku našej poisťovne.

Ak sú Vaše údaje správne požiadajte o opätovné zaslanie  aktivačných údajov tu.

Pokiaľ už nemáte e-mail alebo sms potrebné k dokončeniu registrácie, tak si môžete opätovne vyžiadať aktivačné údaje tu.

E-mail obsahuje odkaz na dokončenie registrácie. Kódy zaslané e-mailom a cez sms vkladajte podľa pokynov.

Kód a heslo obsahujú iba veľké písmená a číslice.

Heslo zaslané SMS správou je možné použiť iba raz, t.j. ak je už Allianz konto Môj Allianz aktivované, toto heslo nie je možné použiť opakovane.

Registrácia je jednoduchá a presvedčiť sa o tom môžete aj v tomto videu: 

Všeobecné  najčastejšie otázky 

Informáciu o stave platieb si preveríte po prihlásení do Allianz Konta v časti "Moje zmluvy". V prípade, že službu Allianz Konto nemáte aktivovanú, zaregistrujte sa tu.

Informáciu o stave platieb si preveríte po prihlásení do Allianz Konta v časti "Moje zmluvy". V prípade, že službu Allianz Konto nemáte aktivovanú, zaregistrujte sa tu.                       

Pokiaľ ste platbu zaslali práve teraz, na zmluvu bude pripísaná o 2 až 3 pracovné dni. Ak si potrebujete preveriť pripísanie aktuálne zaslanej platby, odporúčame počkať aspoň túto dobu. 

Poistné môžete zaplatiť cez Allianz Konto, prípadne cez online platobnú bránu.                                              

Využite možnosť platenia poistného pohodlne, cez inkaso z účtu.

Zánik poistenia pre neplatenie poistného upravuje Občiansky zákonník. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie môže zaniknúť tri mesiace od dátumu splatnosti poistného. Aj počas doby, kedy poistné nie je uhradené, poskytujeme poistnú ochranu za celú dobu do zániku poistenia a máme nárok na poistné za túto dobu.

Uistite sa, že máte aktualizované kontaktné údaje, vrátane e-mailu a mobilného čísla, aby sme vás mohli včas upozorniť na prípadný nedoplatok. Kontaktné údaje si môžete skontrolovať a zmeniť kedykoľvek po prihlásení do Allianz Konta v časti "Môj profil". V prípade, že službu Allianz Konto nemáte aktivovanú, zaregistrujte sa tu

Naša spoločnosť šetrí zdroje a podporuje ochranu životného prostredia. Ak máte zriadenú elektronickú komunikáciu, všetky dokumenty sú doručované elektronicky. V prípade, ak túto službu nevyužívate,  môžete si ju zriadiť.

Najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Ak máte životné poistenie, ktoré je aj správne nastavené (kryje riziká/udalosti, ktoré sa vám môžu stať), tak vás/vašu rodinu ťažšia životná situácia (napr. úraz, choroba, invalidita) neovplyvní finančne tak výrazne, ako keď poistenie nemáte.

V prípade záujmu o životné poistenie môžete vyplniť kontaktný formulár, alebo si prečítať o poistení viac na tomto  odkaze
Ak došlo k udalosti, ktorá bola nahlásená ako poistná udalosť v rámci viacerých uzatvorených poistení a zároveň sú splnené podmienky poistnej udalosti v zmysle dohodnutých poistných podmienok, poisťovňa poskytne poistenej osobe poistné plnenie z viacerých poistení.
Ak ochoriete a strávite čas v nemocnici, poistenie vám za čas strávený v nemocnici zabezpečí odškodné. V prípade hospitalizácie na JIS sa vám poistné plnenie zdvojnásobí. Plnenie sa zvyšuje tiež vtedy, ak ste za posledných 6 rokov bezprostredne predchádzajúcich poistnú udalosť, neboli hospitalizovaný/á.
Áno, v prípade PN z dôvodu diagnostikovania rakoviny vám vyplatíme dvojnásobok poistného plnenia. 
Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie:
 

 • výpoveď v zmysle poistných podmienok najneskôr šesť týždňov pred dátumom splatnosti,
 • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy,
 • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie.

Výpoveď sa zasiela formou písomnej žiadosti s doložením kópie identifikačného dokladu.

V prípade, ak túto službu nevyužívate, môžete si ju zriadiť.

Najčastejšie otázky k poisteniu vozidiel

Ak máte v poistnej zmluve poistené náhradné vozidlo a vaše vozidlo sa stalo po udalosti nepojazdné, bezodkladne kontaktujte Asistenčnú službu na čísle +421 2 50 122 222, ktorá posúdi váš nárok, zabezpečí náhradné vozidlo a uhradí vzniknuté náklady.
Bonusy za bezškodový priebeh z havarijného poistenia od vašej predchádzajucej poisťovne je možne preniesť. Musíte však doložiť doklad o vašom škodovom priebehu (zápočtový list), kde bude buď presne uvedený počet bezškodových mesiacov alebo obdobie ohraničené dátumom začiatku a konca bezškodového obdobia.
Poistnú udalosť je dobré nahlásiť čo najskôr, najlepšie do 24 hodín od jej vzniku. Môžete tak urobiť online alebo telefonicky na našej Infolinke +421 2 50 122 222
O vystavenie duplikátu môžete požia­dať na našej Infolinke. Následne vám bude zasla­ná e-mailom na vašu adresu.
PZP kryje škody, ktoré spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky. Ostatné poistenia vám pomôžu, ak vznikne ško­da na vašom vozidle, majetku alebo zdraví. Viac si môžete prečítať v našom blogu o havarijnom poisteníPZP

Ak máte záujem o poistenie MOJE AUTO, vypočítajte si jeho cenu prostredníctvom tohto odkazu
Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Ak dôjde ku škode krytej poistením, bude spolu­účasť odpočítaná z poistného plnenia za každú škodu zvlášť.
Podľa rozsahu a charakteru poškodenia môžeme odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie za diel poškodený pri poistnej udalosti, ak predchádzajúce poškodenie dielu nebolo odstránené. Preto odporúčame akékoľvek existujúce poškodenia odstrániť ešte pred vznikom poistnej udalosti.
Obaja. Vinník je povinný každú poistnú udalosť nahlásiť poisťovni v zákonnej lehote, a to bez ohľadu na to, či si poškodený nárok uplatní z PZP vinníka, z vlastného havarijného poistenia, alebo si nárok zatiaľ neuplatnil vôbec. Ak si poškodený uplatňuje nárok z PZP vinníka, je potrebné, aby si svoj nárok uplatnil v poisťovni vinníka a preukázal svoj nárok.
Od nás spolu s Návrhom  poistnej zmluvy, dostanete zelenú kartu s platnosťou na 60 dní. Po akceptácii Návrhu poistnej zmluvy vám zašleme poistku a zelenú kartu s platnosťou 1 rok. Zelená karta plní od 1. 10. 2019 taktiež funkciu pôvodnej bielej karty.
Najneskôr 10 týždňov pred výročným dňom vám oznámime výšku poistného pre ďalšie obdobie ako aj dátum skon­čenia poistného obdobia a termín, do­kedy môžete podať výpoveď zmluvy.
Poistná zmluva môže zaniknúť. Ak dôj­de k poistnej udalosti, môže to mať aj finančné dôsledky.

Poistné môžete zaplatiť aj prostredníctvom online platobnej brány

Ak ste doteraz nemali poistnú udalosť, môžete získať zľavu za bezškodový priebeh. V balíkoch PLUS, EXTRA, a MAX poskytujeme zľavu pre PZP.

Pozrite si rozdieľ medzi jednotlivými balíkmi poistenia. Ak máte záujem o poistenie MOJE AUTO, vypočítajte si jeho cenu prostredníctvom tohto odkazu

Zmenou osoby vlastníka vozidla poiste­nie nezaniká. Poistenie automaticky za­niká, ak dôjde k zmene držiteľa vozidla (od okamihu zápisu prevodu držby v evidencii vozidiel). Uvedenú zmenu nám prosím nahláste čo najskôr.

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na poistenie majetku:

 • výpoveď v zmysle poistných podmienok najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,
 • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy.

Výpoveď sa zasiela formou písomnej žiadosti.

V prípade, ak máte dohodnutú elektronickú komunikáciu, môžete nám žiadosť zaslať aj e-mailom na centrálnu e-mailovú adresu poisťovne. V prípade, že túto službu ešte nevyužívate, môžete si ju zriadiť.

Najčastejšie otázky k poisteniu majetku

Pod pojmom budova sa myslí váš nehnuteľný majetok, to znamená rodinný dom, chata alebo byt (steny, podlahy a iné stavebné súčasti pevne spojené s budovou). Domácnosť tvoria všetky hnuteľné veci, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia - vo vnútri domu alebo bytu, prípadne na oplotenom pozemku spolu s domom (nábytok, elektronika, športové potreby a iné).

Zistite cenu poistenia vášho majetku na tomto odkaze

Áno, kuchynská linka ako pevne zabudovaná stavebná súčasť budovy je súčasťou poistenia budovy, ako aj poistenia domácnosti. V prípade poistenia domácnosti uhradíme škodu na kuchynskej linke len do limitu pre Stavebné súčasti.  
Predložením dokladov o nadobudnutí vecí, napr. pokladničnými blokmi, záručnými listami, kúpnou zmluvou, ako aj fotodokumentáciou, znaleckým posudkom alebo iným dohodnutým spôsobom. 

Poistenie budovy zahŕňa poistenie stavby, bytu alebo nebytového priestoru, vrátane všetkých stavebných súčastí a predmetov pevne pripojených k budove (klimatizačné zariadenie, solárne panely a iné). Tiež zahŕňa vedľajšie stavby so stavebným povolením  alebo drobné stavby ohlásené stavebnému úradu (garáž, altánok a iné) a stavebný materiál v mieste poistenia budovy. 

Zistite cenu poistenia vášho majetku na tomto odkaze

Nie, skleníky, fóliovníky a pareniská nie sú súčasťou poistenia majetku. 

Všetky hnuteľné veci ktoré sa nachádzajú v mieste  poistenia, t. j. v budove a na oplotenom pozemku, na ktorom sa budova nachádza, alebo v byte a v nebytovom priestore. V prípade bytu budete mať poistené aj veci nachádzajúce sa v priestoroch tvoriacich príslušenstvo bytu a tiež v uzamykateľných priestoroch, ktoré výlučne užívate, ak sa nachádzajú v rovnakom dome ako byt (napr. veci vo vašej pivnici). 

Zistite cenu poistenia vášho majetku na tomto odkaze

Zodpovednosť za škodu v rámci poistenia domácnosti sa vzťahuje na škody spôsobené v súvislosti s činnosťou poisteného ako člena domácnosti. V rámci poistenia budovy sa riziko zodpovednosť za škodu vzťahuje na škody v súvislosti s vlastníctvom poistenej nehnuteľnosti.

Indexácia je šikovné riešenie, ktoré chráni vaše poistenie majetku pred infláciou.

VIAC SA DOZVIETE TU

Nie, jednotlivé veci nie je potrebné hlásiť. Zvážte však možnosť navýšenia poistnej sumy v prípade, ak sa zvýši hodnota vecí vo vašej domácnosti. Ak bol k poistnej zmluve doložený zoznam cenností, je potrebné ho aktualizovať.
Ak sa sťahujete na iné miesto na území SR a písomne nám oznámite začiatok sťahovania, budú vaše hnuteľné veci 60 dní od začiatku sťahovania poistené na oboch miestach poistenia. Po presťa­hovaní poistenie pokračuje na novej adrese miesta poistenia.
K zániku poistenia môže dôjsť aj pre­chodom predmetu poistenia do vlast­níctva inej osoby (napr. predaj budo­vy). Je potrebné predložiť Rozhodnutie z katastra o povolení vkladu vlastnícke­ho práva.
Škodu nám nahláste bezodkladne, najneskôr do 5 dní od zistenia jej vzniku, buď prostredníctvom Infolinky alebo online. Viac o postupe, ako nahlasovať online škodu na majetku, si prečítate tu

Dôvody pre výpoveď poistnej zmluvy na poistenie majetku:

 • výpoveď v zmysle poistných podmienok najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
 • možnosť vypovedania do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy

Výpoveď sa zasiela formou písomnej žiadosti.

V prípade, ak máte dohodnutú elektronickú komunikáciu, môžete nám žiadosť zaslať aj e-mailom na centrálnu e-mailovú adresu poisťovne. . V prípade, ak túto službu nevyužívate,  môžete si ju zriadiť.

So žiadosťou o zrušenie poistenia z dôvodu predaja nehnuteľnosti sa, prosím, obráťte na našu Infolinku +421 2 50 122 222. 

Najčastejšie otázky k cestovnému poisteniu

V poistení kryjeme aj stornovacie poplatky z dôvodu pozitívneho testu na koronavírus poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, ale aj z dôvodu nariadenej karantény poisteného alebo spolucestujúceho.

Áno, poistenie stornovacích poplatkov odporúčame uzatvoriť do 24. hodiny dňa nasledujúceho po úhrade ceny pobytu (resp. jeho prvej splátky) alebo nasledujúceho po záväznej rezervácii pobytu (ak sa nevyžaduje zaplatenie splátky alebo ceny pobytu). Ak uzatvoríte poistenie neskôr, musíte počítať s uplatnením čakacej doby 14 dní. Dôležitá je úhrada poistného. Poistenie nezačne skôr ako je zaplatené poistné.  

Uzavrite poistenie stornovacích poplatkov pohodlne online tu

Cestovné poistenie nekryje  zodpovednosť za škodu spôsobenú na cudzích veciach, ktoré ste si požičali alebo prenajali. 
Áno, cestovné poistenie môžete uzavrieť aj v deň odchodu, a to aj pohodlne a online prostredníctvom tohto odkazu
Poistenie začína platiť od dňa stanoveného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom zaplatenia poistného.  Ak si poistenie dojednávate v deň začiatku poistenej cesty, nezačne skôr ako uplynutím 3 hodín od dojednania poistenia. 
V prípade, že navštívite krajinu, ktorá bola do dňa začiatku Vašej cesty označená ako krajina, kde prišlo k epidémii alebo pandémii a do ktorej sa na základe vyhlásenia príslušného orgánu odporúča zvážiť cestu (resp. neodporúča cestovať), môžeme poistné plnenie nárokované v dôsledku epidemickej alebo pandemickej choroby zamietnuť.

Povinnou zložkou krátkodobého alebo celoročného cestovného poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu, doplnkové asistenčné služby, ako aj poistenie batožiny. 

Viac o cestovnom poistení nájdete tu.

Pre vybrané rizikové športy je potrebné dojednanie rizikovej skupiny za prirážku k poistnému. Tabuľku rizikových skupín pre účely cestovného poistenia nájdete na našom webe. 
Pre účely komunikácie s asistenčnou spoločnosťou majte so sebou cestovnú kartu k poisteniu, ktorú dostanete spolu s poistnou zmluvou. Obsahuje základné údaje o vašej poistnej zmluve – číslo poistnej zmluvy, dátum začiatku a konca poistenia. V prípade potreby kontaktujte asistenčnú spoločnosť na telefónnom čísle uvedenom na cestovnej karte. 

Najčastejšie otázky k poisteniu pre podnikateľov MOJE PODNIKANIE

Za stanovenie poistnej sumy zodpovedáte vy. Ak nemáte k dispozícii znalecký posudok, zmluvu o dielo alebo rozpočet nákladov, pri stanovení poistnej sumy zvážte, akú cenu je nutné v mieste poistenia vynaložiť na nadobudnutie novej budovy rovnakého druhu a kvality.
Ak sa zmení hodnota vašich poistených vecí, oznámte to bezodkladne vášmu sprostredkovateľovi poistenia alebo nás kantaktujte e-mailom alebo telefonicky na našej Infolinke. Táto zmena bude mať za následok zánik vašej existujúcej poistnej zmluvy a vypracovanie novej poistnej zmluvy.

Nasledujúce zmeny, týkajúce sa poistenia, môžete zrealizovať e-mailom zaslaným z vašej e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve na adresu: sprava.podnikatelia@allianz.sk:
 

 • frekvencie platenia poistného, takáto zmena môže mať za následok zmenu ročného poistného
 • oprávnená osoba konajúca vo vašom mene,
 • žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia v poistení majetku.

Takto vykonané zmeny písomne potvrdíme.

Áno, poisťujeme budovu, v ktorej podnikáte a ste jej vlastníkom (vaša firma), alebo vlastníkom je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom vašej firmy alebo je oprávnená konať v mene firmy. Ak dôjde k zmene vlastníka, poistenie budovy zanikne.
Ak ste nájomcom v budove, poistíme stavebné úpravy, ktoré v prenajatej budove vykonáte. Po presťahovaní z tejto budovy poistenie budovy zanikne. Túto zmenu nám preto bezodkladne oznámte, pretože má vplyv aj na výšku poistného (zníženie).