Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, s ktorými má Allianz - SP v rámci vykonávania poisťovacej činnosti uzavretú poistnú zmluvu alebo na ktorých majetok, život, zdravie alebo zodpovednosť za škody sa poistenie vzťahuje (ďalej aj ako „klienti“);
 • zástupcovia klientov, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • oprávnené osoby klienta v zmysle § 817 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), dedičia klienta a poškodení;
 • fyzické osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyhlásenej Allianz – SP;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním poisťovacej činnosti.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely .

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečenie zachovania povinného zmluvného poistenia alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel ste v zmysle zákona o poisťovníctve na našu žiadosť povinný poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz – SP.

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu ako aj na základe vášho súhlasu. Marketingovým účelom je najmä naša činnosť spočívajúca v priamom marketingu – ponuke produktov vrátane profilovania (cielená marketingová ponuka), zasielaní noviniek (newsletter) alebo informovaní o možnosti prihlásiť sa do súťaže organizovanej Allianz - SP. Náš oprávnený záujem pri niektorých marketingových aktivitách v rámci priameho marketingu je detailnejšie uvedený v bode 8. tohto oznámenia. V prípadoch, ak sa nemôžeme pri priamom marketingu spoliehať na náš oprávnený záujem, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak ste pred udelením tohto súhlasu namietali proti priamemu marketingu, váš neskoršie udelený súhlas má pred touto námietkou prednosť a umožňuje nám vás opätovne kontaktovať na marketingové účely.

Na vykonávanie profilovania súvisiaceho s poisťovacím účelom, najmä upisovaním rizík (underwriting) a posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov, nás oprávňuje zákon o poisťovníctve alebo zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o PZP“). Zákon o poisťovníctve a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy nás oprávňujú vykonávať profilovanie aj na účely predchádzania poisťovacím podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poisťovací podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany Allianz - SP (upisovanie rizík, predchádzanie poisťovacím podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.

V prípade nahrávania prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov je volajúci na toto nahrávanie výslovne upozornený prostredníctvom hlášky na začiatku telefonického hovoru. Účelom nahrávania telefonických hovorov a teda spracúvania osobných údajov sú jednotlivé poisťovacie účely tak, ako sú uvedené v  § 78 ods. 3 zákona o poisťovníctve  a účel skvalitňovania hovorov a služieb. Ak volajúci nesúhlasí s nahrávaním týchto hovorov, má možnosť nepokračovať v telefonickom rozhovore, pričom je odkázaný na naše on-line služby alebo na služby poskytované prostredníctvom našich pobočiek.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä samostatní a viazaní finanční agenti.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie;
 • kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty;
 • doklady a údaje preukazujúce: 
  - schopnosť klienta splniť si záväzky z poistnej zmluvy;
  - požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy;
  - oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu;
  - splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú ustanovené zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s poisťovňou, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a pobočkou zahraničnej poisťovne;
  - zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy.
 • osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.
Na účely plnenia povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s týmto zákonom ako aj zákonom o poisťovníctve ako právnym základom spracúvania sme oprávnený kopírovať, skenovať alebo inak zaznamenávať osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, pričom uvedené kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie ste nám povinný na našu žiadosť umožniť.

Na poisťovacie účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia a v súlade so zákonom o poisťovníctve ako právnym základom spracúvania budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov považované za osobitnú kategóriu (citlivé údaje), a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na:

 • posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy;
 • zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv;
 • likvidáciu poistnej udalosti.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vášho súhlasu. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia  môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide najmä o tieto subjekty.

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 173388 ako materská spoločnosť Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom o poisťovníctve.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz 

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového poisťovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Ak nám podáte sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov a túto sťažnosť vyhodnotíme ako neoprávnenú, sme vás povinný informovať o výsledkoch šetrenia a komplexne vysvetliť naše stanovisko. Ak s našou odpoveďou a vysvetlením nesúhlasíte, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Národnej banke Slovenska a v prípade sťažnosti týkajúcej sa Vnútropodnikových záväzných pravidiel skupiny Allianz, aj Bavorskému úradu na ochranu osobných údajov (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht). Rovnako máte v danom prípade právo obrátiť sa na príslušný súd.

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy Allianz – SP, plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založené na týchto ustanoveniach).

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

Právo namietať máte v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel zabezpečenia zachovania povinného zmluvného poistenia je našim oprávneným záujmom nestratiť vás ako nášho klienta a vašim oprávneným záujmom je kontinuálne krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla, keďže podľa zákona o PZP máte povinnosť mať pre registrované vozidlo uzatvorenú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu. V prípade, ak zostanete poistený v Allianz – SP, je vaša povinnosť splnená, nevystavujete sa riziku sankcie za jej porušenie a ušetríte čas a námahu spojenú s návštevami iných poisťovní, pričom by ste počas tejto doby neriskovali, že nebudete mať zabezpečené poistné krytie počas  celej doby prevádzky motorového vozidla (výpadok poistenia).  Zároveň ostatní účastníci cestnej premávky majú právnu istotu, že v prípade vzniku škody, spôsobenej prevádzkou poisteného motorového vozidla sú oprávnení uplatniť si nárok na náhradu škody priamo proti Allianz – SP a ktorú uhrádza Allianz – SP priamo poškodenému. Ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účel zabezpečenia zachovania povinného zmluvného poistenia, bezodkladne po doručení žiadosti spôsobom uvedeným v bode 7. tohto oznámenia, nebudeme ďalej vaše osobné údaje na tento účel spracúvať, keďže primárne ide o vaše oprávnené záujmy byť kontinuálne krytý poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla.

b) Ak spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu telefónne (mobilné) číslo a e-mail (ďalej tento rozsah osobných údajov v tomto bode oznámenia aj ako „digitálne ID“) na účel poskytovania digitálnych služieb našim oprávneným záujmom je rozširovanie a zavádzanie našich digitálnych procesov a služieb. Z rozširovania a zavádzania digitálnych procesov a služieb  plynú výhody najmä pre vás ako klienta, keďže poisťovňa bude používať  digitálne ID na zrýchlenie a zjednodušenie (v nepriamom slede aj zlacnenie) existujúcich služieb (napr. elektronická komunikácia, uzatvorenie poistných zmlúv on-line, on-line hlásenie poistných udalostí, služba on-line sprievodca škodou), ako aj na zavedenie nových služieb, ktoré nie je možné bez poskytnutia digitálnych ID  poskytovať  (napr. poistné  produkty, ktoré bude možné uzatvoriť len v netlačenej podobe). Digitalizáciu procesov a služieb možno považovať aj za širší verejný záujem, či už z pohľadu rýchlosti poskytovania služieb alebo šetrenia životného prostredia. Výhody digitalizácie sú teda aj celospoločenské – znížením spotreby papiera dochádza k úspore prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia vrátane zjednodušenia poskytovania služieb klientom aj za mimoriadnych okolností v prípade vzniku mimoriadnych situácií (napr. pandémia COVID-19). Ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účel poskytovania služieb digitálnej poisťovne, bezodkladne po doručení žiadosti spôsobom uvedeným v bode 7. tohto oznámenia, sme vám povinný preukázať, že existujú oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade nie sme oprávnený tieto osobné údaje na daný účel ďalej spracúvať.

c) Jedným z účelov nahrávania telefonických hovorov, a teda spracúvania osobných údajov, je účel skvalitňovania týchto hovorov a našich služieb. Našim oprávneným záujmom je neustále zlepšovanie poskytovaných služieb a spôsob vedenia rozhovoru (tzv. call script) s volajúcim tak, aby bola jeho požiadavka vyriešená k jeho spokojnosti. Z tohto spracúvania plynú výhody aj pre samotných volajúcich, keďže na základe rôznych požiadaviek a podnetov od našich klientov, ako aj neklientov, vieme tieto zohľadniť v našich službách a kontinuálne sa zlepšovať. Proti používaniu osobných údajov na účely skvalitňovania hovorov a služieb môžete kedykoľvek namietať, a to buď pri telefonickom rozhovore, ako aj uplatnením vašich práv podľa bodu 7. tohto oznámenia. Následne nebudeme ďalej vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

d) V zmysle právnych predpisov, konkrétne § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o elektronických komunikáciách“), vás máme právo osloviť prostredníctvom elektronickej pošty aj bez vášho výslovného súhlasu, a to na účely priameho marketingu, ktorým môžu byť nasledujúce aktivity: informovanie o novinkách, súťažiach a aktivitách Allianz – SP, zasielanie servisnej komunikácie ako napr. uvítacie emaily, emaily k narodeninám, ponúkania produktov a služieb Allianz – SP. Elektronickou poštou sa podľa zákona o elektronických komunikáciách rozumie textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo vo vašom koncovom zariadení (napr. e-mailová správa alebo SMS správa). Proti používaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek namietať, a to buď pri získavaní vašich osobných údajov počas uzatvárania poistnej zmluvy, pri každej marketingovej komunikácií, ktorú vám elektronickou poštou zašleme ako aj uplatnením vašich práv podľa bodu 7. tohto oznámenia. Uzatvorením novej poistnej zmluvy budeme opätovne oprávnený spracúvať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, ak znovu neuvediete svoju námietku.

e) V prípade realizácie nášho oprávnenia na identifikáciu klientov a ich zástupcov, vrátane získavania osobných údajov z dokladov totožnosti, vrátane ich skenovania, kopírovania alebo iného zaznamenávania v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti podľa § 78 ods. 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

f) V prípade realizácie nášho oprávnenia na identifikáciu klientov a ich zástupcov, vrátane získavania osobných údajov z dokladov totožnosti ich skenovaním, kopírovaním alebo iným zaznamenávaním v rozsahu nevyhnutnom na vykonávanie starostlivosti a zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • manažment poistných produktov vrátane príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • poistná zmluva z oblasti životného a neživotného poistenia, vrátane poistných udalostí a príslušnej dokumentácie – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • ponuky poistenia nepodnikateľské subjekty a pre podnikateľov – tri (3) roky rokov od uzatvorenia spisu;
 • fotokópie alebo skeny dokladov totožnosti klientov a zástupcov najmenej päť (5) rokov po ukončení poistnej zmluvy;
 • sťažnosti, návrhy, pochvaly a ich evidencia - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • klientske kampane a s nimi súvisiaca dokumentácia - päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • výstupy realizovaných marketingových prieskumov trhu – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • súťaže – evidencia súťažiacich - tri (3) mesiace od ukončenia súťaže; evidencia výhercov – jeden (1) rok od ukončenia súťaže;
 • Allianz Konto – päť (5) rokov od zrušenia služby Allianz Konto;
 • bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;

Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

V prípade uchovávania osobných údajov na webovom sídle Allianz – SP platí, že osobné údaje sa v prípade všetkých poistných produktov okrem poistných produktov Môj Domov a Moje Auto uchovávajú po dobu 15 mesiacov a v prípade iných produktov a služieb Allianz – SP dostupných na webovom sídle po dobu 6 mesiacov, a to od odo dňa ich uvedenia a/alebo potvrdenia spracovania zo strany návštevníka webového sídla Allianz – SP.

Záznamy z telefonických hovorov uchovávame po dobu 3 rokov od vytvorenia záznamu a v prípade, ak sa týkajú poistnej zmluvy alebo príslušnej poistnej udalosti z tejto poistnej zmluvy, po dobu desať (10) rokov od uzatvorenia spisu k tejto poistnej zmluve.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov oprávnený záujem, môžeme ukončiť spracúvanie osobných údajov aj skôr na základe vyhodnotenia prijatej námietky, ktorá by s ohľadom na konkrétne okolnosti a skutočnosti namietané dotknutou osobou mohli prevážiť nad našim posúdením prevahy daného oprávneného záujmu. V takýchto prípadoch po akceptácie námietok súvisiace osobné údaje vymažeme. V prípade neakceptovania námietky z dôvodu prevahy nášho oprávneného záujmu budeme ďalej pokračovať v spracúvaní až do uplynutia príslušnej maximálnej doby uchovávania údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail:  osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami akcionári, ich zástupcovia a dedičia.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na účel:

 • evidencie akcionárov z dôvodu výkonu ich akcionárskych práv;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako pôvodcu registratúry.

Právnym základom spracúvania pre vyššie uvedený účel, je plnenie povinností Allianz – SP voči svojim akcionárom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o poisťovníctve“);
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje získavame prostredníctvom tretej strany, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky alebo priamo od vás.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje na účel evidencie akcionárov z dôvodu výkonu ich akcionárskych práv upravuje osobitný predpis. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nesplnenie povinností Allianz – SP, napr. nemožnosť vyplatenia dividendy, ak valné zhromaždenie rozhodne o jej výplate.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, adresa, rodné číslo, počet akcií, hodnota akcií, podiel na základnom imaní, výška dividendy, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, číslo bankového účtu, údaje z dokladov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, údaje z Osvedčenia o dedičstve;
 • údaj o zdravotnom poistení, daňovej rezidencii a vlastníctve dividendy;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelom podľa bodu 3. tohto oznámenia.

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • Národná banka Slovenska v zmysle zákona o poisťovníctve;
 • audítori v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • notári v zmysle zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov;
 • príslušná zdravotná poisťovňa v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z.  o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • príslušný daňový úrad v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tieto subjekty:

 • Tatra Billing, a.s., IČO: 35 810 572, Údernícka 15, 851 01 Bratislava na účely spracúvania tlačových výstupov s osobnými údajmi;
 • Alfa CMi s.r.o., IČO: 51 139 898, Dukelská 1389/49, 900 01 Modra na účely organizovania a koordinácie valných zhromaždení a mimoriadnych valných zhromaždení.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne. Toto právo môžete v zmysle osobitného predpisu uplatniť u tretej strany, ktorou je Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, s výnimkou žiadosti o opravu bankového účtu, na ktorý požadujete vyplatiť dividendy, ktorú je potrebné uplatniť u Allianz - SP;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u Allianz – SP, si uplatníte vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, vám môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • Protokoly zo zasadnutí valného zhromaždenia s prílohami (pozvánka, prezenčná listina, notárska zápisnica, materiály) – desať (10) rokov od ukončenia valného zhromaždenia;
 • Bežná korešpondencia – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Po uplynutí lehoty uloženia a po vyraďovacom konaní sú registratúrne záznamy zlikvidované (trvalo znehodnotené) alebo odovzdané na trvalú archiváciu. Registratúrne záznamy, ktoré majú v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a schváleného Registratúrneho plánu Allianz – SP trvalú archívnu hodnotu nelikvidujeme, ale tieto registratúrne záznamy uchovávame po ich vyradení v archíve Allianz – SP.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe. 

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

a) obchodní zástupcovia a fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu právnickej osoby obchodného zástupcu, ktorá je jednou zo zmluvných strán zmluvy o obchodnom zastúpení, predmetom ktorej je výkon finančného sprostredkovania;

b) tipári a fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, resp. členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je jednou zo zmluvných strán zmluvy o spolupráci, predmetom ktorej je poskytovanie kontaktných údajov klientov alebo potenciálnych klientov;

c) ručitelia, ktorí sú účastníkmi dohody o zabezpečení záväzku ručením, predmetom ktorej je zabezpečenie záväzku dlžníka (obchodného zástupcu) zo zmluvy o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní poistenia;

d) záujemcovia o obchodnú spoluprácu.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe Vášho súhlasu. Ide najmä o tieto účely.

Právnym základom spracúvania je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy (dohody), plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov.

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci alebo dohody o zabezpečení záväzku ručením. Následkom neposkytnutia osobných údajov je odmietnutie uzatvorenia zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci alebo dohody o zabezpečení záväzku ručením zo strany Allianz – SP.

Vaše osobné údaje na účely evidencie z dôvodu prípadného kontaktovania s cieľom možnej obchodnej spolupráce získavame na základe Vášho dobrovoľného súhlasu

Allianz - SP môže pri výbere obchodného zástupcu posudzovať a vyhodnocovať vhodnosť záujemcov na obchodnú spoluprácu na základe osobnostných profilov vyhotovených prostredníctvom príslušnej aplikácie, ktorá slúži ako pomocný nástroj pri rozhodovaní o výbere obchodného zástupcu.

Vaše osobné údaje získavame buď priamo od vás, a to najmä pri uzatváraní zmluvy o obchodnom zastúpení/zmluvy o spolupráci alebo dohody o zabezpečení záväzku ručením, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov uvedených v bode 5. tohto oznámenia.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa miesta podnikania, dátum narodenia, rodné číslo, číslo dokladu totožnosti, DIČ a príslušný daňový úrad obchodného zástupcu, registračné číslo obchodného zástupcu v registri NBS, číslo účtu v banke, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty (e-mail);
 • osobné údaje v rozsahu uvedenom na doklade totožnosti; 
 • iné osobné údaje obchodného zástupcu v zmysle požiadaviek zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o FS“),
 • titul, meno, priezvisko telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a iné osobné údaje záujemcu o obchodnú spoluprácu v rozsahu nevyhnutnom pre účel evidencie v databáze záujemcov (napr. osobné údaje uvedené v životopise); 
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Za účelom plnenia zmluvy o obchodnom zastúpení sú na webovom sídle Allianz – SP zverejňované osobné údaje obchodných zástupcov v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, adresa miesta podnikania, telefónne číslo.

Za účelom firemnej komunikácie môžu byť osobné údaje dotknutých osôb zverejňované v interných médiách Allianz - SP v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, a osobné údaje zachytené na zvukovom, obrazovom alebo obrazovo – zvukovom zázname.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia  môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tieto subjekty:

 • Thomas International CZ s.r.o., IČ: 252 94 610, Lelkova 930/56, Jundrov, 637 00 Brno, Česká republika na účely spolupráce pri nábore obchodných zástupcov;
 • TCC online s.r.o., IČ: 241 41 089, Vlkova 841/46, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika na účely spolupráce pri nábore obchodných zástupcov;
 • Allianz kontakt, s.r.o., IČ: 272 55 719, Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, Česká republika na účely správy aplikácie pre evidenciu záujemcov o obchodnú spoluprácu;
 • Tatra Billing, a.s., IČO: 35 810 572, Údernícka 15, 851 01 Bratislava na účely tlače a obálkovania dokumentov a tlačových výstupov týkajúcich sa obchodného zástupcu/tipára, resp. plnenia zmluvy;
 • VISUAL COMMUNICATION s.r.o., IČO: 35 785 365, Karpatská 18, 811 05 Bratislava na účely spolupráce pri vizuálnej úprave interných médií Allianz - SP.

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 164232  ako materská spoločnosť Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom o poisťovníctve.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov – článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

a)  poskytovanie osobných údajov Allianz SE ako materskej spoločnosti skupiny Allianz, oprávneným subjektom Allianz SE a spoločnostiam skupiny Allianz - našim oprávneným záujmom je plnenie povinností Allianz – SP spoločnosti, ktoré je súčasťou skupiny Allianz vyplývajúcich z globálnych alebo regionálnych projektov a spolupráce, najmä v oblasti digitalizácie procesov v skupine Allianz;

b)  firemná komunikácia – naším oprávneným záujmom je informovanie o akciách organizovaných ASP a o dianí v rámci skupiny Allianz. Príprava atraktívneho a relevantného obsahu interných médií bez použitia osobných údajov ako sú slovné vyjadrenia, fotografie či videozáznamy dotknutých osôb by nebola možná. Práve osobné údaje dodávajú našim článkom, videám či iným formátom komunikácie ľudský rozmer a robia ich nielen atraktívnejšími, ale aj zrozumiteľnejšími.

Ak chceme v našej firme podporovať transparentnosť, tímovú prácu a vzájomnú dôveru, musíme dať kolegom priestor navzájom sa informovať, vyjadrovať svoje názory, diskutovať a lepšie sa spoznávať. To však nie je možné bez zverejňovania fotografií, videozáznamov či názorov našich kolegov. Pokiaľ sa zúčastňujete aktivít v našej firme, stávate sa súčasťou firemného diania, a teda i súčasťou záznamov, ktoré o tomto dianí prinášame v našich interných médiách.

Ak si neprajete, aby boli vaše osobné údaje zverejnené v interných médiách, odporúčame vám nasledovné:

 • pred začiatkom akcie, počas ktorej budú robené videozáznamy a fotografie poprosiť osobu, ktorá záznam bude realizovať, aby sa v rámci možností vyhýbala záberom na vašu osobu, prípade zvukovým nahrávkam vašich vyjadrení,
 • počas samotnej akcie sa vo vlastnom záujme vyhýbať zariadeniam, ktorými sa realizuje záznam (fotoaparátu, kamere, mikrofónu) a o možnostiach dodržania tohto kroku (najmä v prípade tvorby skupinových záberov) sa vopred poradiť s kameramanom či fotografom
 • v prípade, že ste nenamietali voči zaznamenávaniu vašich osobných údajov pred začiatkom akcie, môžete po skončení akcie aktívne požiadať pracovníkov odboru komunikácie, ktorí majú v kompetencii tvorbu interných médií, aby pri príprave mediálnych výstupov nepublikovali fotografie či videozáznamy s vašimi osobnými údajmi (e-mailom na adresu komunikacia@allianz.sk).

Dovoľujeme si vás upozorniť, že včasnosť informovania a dohoda s tvorcami záznamov sú základným predpokladom pre vyhovenie vašej žiadosti. Pokiaľ tieto kroky nedodržíte, nevieme vám jednoznačne zaručiť, že dokážeme vašej žiadosti vyhovieť v plnej miere.

Zamestnanci odboru komunikácie sa zaväzujú, že pri výbere záberov a fotografií dokumentujúcich podujatia a aktivity v našej spoločnosti budú dbať na oprávnené záujmy dotknutých osôb a použijú výlučne tie fotografie, ktoré sú na zverejnenie vhodné.

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • zmluvy o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní poistenia/zmluvy o spolupráci vrátane dodatkov a príloh, resp. súvisiacich dokladov – pätnásť (15) rokov od uzatvorenia spisu;
 • záznamy a spisy z oblasti provízií - desať (10) rokov od uzatvorenia spisu.

Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu na účel evidencie v databáze záujemcov z dôvodu prípadného kontaktovania s cieľom možnej obchodnej spolupráce spracúvame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Ak súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel počas doby 3 rokov odvoláte, vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu od udelenia súhlasu do jeho odvolania.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • fyzické osoby, ktorým je poskytované finančné sprostredkovanie (ďalej aj ako „klient“), ich zástupcovia, fyzické osoby zastupujúce právnické osoby, fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán právnickej osoby;
 • potenciálni klienti;
 • iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje je nevyhnutné spracúvať s vykonávaním činnosti samostatného finančného agenta.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu, a to na účely:

 • výkonu činnosti samostatného finančného agenta podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o finančnom sprostredkovaní“);
 • vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta a jeho zástupcu, overovanie identifikácie klienta a jeho zástupcu, ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, zdokumentovanie činnosti, výkon dohľadu;
 • plnenia úloh a povinností finančného agenta podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a osobitných zákonov.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä zákona o finančnom sprostredkovaní.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu podľa bodu 4. tohto oznámenia, je podmienkou poskytnutia finančného sprostredkovania zo strany Allianz - SP. V prípade neposkytnutia týchto údajov zo strany klientov nie sme v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní oprávnený poskytnúť klientovi finančné sprostredkovanie.

Na základe vášho súhlasu spracúvame osobné údaje, ak sú získané od tipérov, t. j. od tretích osôb, ktoré nám poskytli vaše kontaktné údaje na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, pričom kontaktnými údajmi sú najmä meno, priezvisko, trvalý pobyt, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prostredníctvom tipérov alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú najmä naši podriadení finanční agenti.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, miesto a okres narodenia, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, obrazová podobizeň, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty,
 • ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, číslo zápisu do registra alebo evidencie;
 • údaje z dokladov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú stanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo, ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide najmä o tieto subjekty.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Našimi sprostredkovateľmi sú naši podriadení finanční agenti.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u Allianz – SP, si uplatníte vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, vám môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • záznam o finančnom sprostredkovaní a súvisiaca dokumentácia – desať (10) rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami uchádzači o zamestnanie.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe vášho súhlasu, ak nás príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu. Ide o tieto účely:

 • obsadzovanie voľných pracovných miest;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako zamestnávateľa súvisiacich s predzmluvným pracovnoprávnym vzťahom;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako pôvodcu registratúry.

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy podľa článku 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlásenie sa do výberového konania, ako aj samotná účasť vo výberovom konaní sú dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov za účelom výberového konania je podmienkou zaradenia do výberového konania. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nezaradenie uchádzača do výberového konania.  

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním získavame z dôvodu prípadného kontaktovania za účelom obsadzovania inej vhodnej pracovnej pozície. Poskytnutie tohto súhlasu nie je podmienkou zaradenia do výberového konania, o ktoré sa uchádzate. 

Allianz - SP môže pri obsadzovaní voľných pracovných miest posudzovať a vyhodnocovať vhodnosť vybraných uchádzačov o zamestnanie na danú pracovnú pozíciu na základe osobnostných profilov vyhotovených prostredníctvom príslušnej aplikácie, ktorá slúži ako pomocný nástroj pri rozhodovaní o výbere najvhodnejšieho uchádzača.

Allianz – SP ako zamestnávateľ môže od dotknutej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Allianz – SP ako zamestnávateľ môže od dotknutej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, z verejne prístupných zdrojov, alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorými sú spoločnosti uvedené nižšie v bode 5. tohto oznámenia.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, údaje o vzdelaní, údaje o predchádzajúcich pracovných pozíciách a zamestnávateľoch;
 • údaje uvedené v životopise, v motivačnom liste (napr. fotografia), a ďalšie údaje nevyhnutné v súvislosti s výberovým konaním na voľné pracovné miesto;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Trestný poriadok“);
 • orgány činné v trestnom konaní v zmysle Trestného poriadku;
 • úrady práce, inšpektoráty práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • advokáti v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • iné osoby a orgány, ktorým sme podľa osobitných predpisov oprávnený poskytovať/sprístupňovať informácie alebo ktorým máme zákonom uloženú povinnosť informácie poskytovať/sprístupňovať (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR).

Na účel uvedený v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Na účely spolupráce pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných pozícií sme poverili spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ako sprostredkovateľov nasledovné subjekty:

 • RecruitMen s.r.o., IČO: 36 745 456, Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava;
 • Lugera & Maklér spol. s r.o., IČO: 34 140 620, Jilemnického 3, 911 01 Trenčín;
 • MATT Consulting, a. s., IČO: 35816121 Karadžičova 2, 811 08 Bratislava;
 • TARGET Executive Search s.r.o., IČO: 35 751 282, Zelená 2, 811 01 Bratislava;
 • Thomas International CZ s.r.o., IČ: 252 94 610, Lelkova 930/56, Jundrov, 637 00 Brno, Česká republika.

Na účely konzultácie k finálnym kandidátom sme poverili spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb ako sprostredkovateľa spoločnosť Habitable s.r.o., IČO: 44 913 168, Zochova 5, 811 03 Bratislava.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 8. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u Allianz – SP, si uplatníte vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, vám môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • dokumentácia k personálnym výberovým konaniam – jeden (1) rok od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

 • dodávatelia tovarov služieb a prác;
 • zmluvné strany a nimi poverené osoby, ktoré sú uvedené v nájomných, kúpnych a sprostredkovateľských zmluvách, zmluvách o výpožičke hnuteľného majetku a iných zmluvách, na faktúrach za prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku a na iných faktúrach ;
 • zmluvné strany, ktorým je odpredaný alebo darovaný vyradený majetok;
 • fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán zmluvnej strany.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a to na účely:

 • obstarania tovarov, služieb a prác;
 • nájmu, kúpy, predaja, vrátane sprostredkovania, predzmluvných vzťahov, zmluvných vzťahov, plnenia zmlúv, identifikácie zmluvných strán, evidencie zmlúv, plnenia súvisiacich právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov;
 • správy a vyraďovania majetku;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako pôvodcu registratúry.

Právnym základom spracúvania je najmä nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov z dôvodu uzatvorenia a plnenia zmluvy podľa článku 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prihlásenie do výberového konania a uzatvorenie príslušnej zmluvy je dobrovoľné, avšak poskytnutie osobných údajov je podmienkou zaradenia do výberového konania a uzatvorenia príslušnej zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nezaradenie do výberového konania a odmietnutie uzatvorenia príslušnej zmluvy.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás v priebehu výberového konania, v rámci iných predzmluvných vzťahov alebo z verejných zdrojov (napr. webová stránka obchodného registra alebo webová stránka  finstat.sk).

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno a priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, číslo občianskeho preukazu, podpis;
 • údaje uvedené v zmluvách, na listoch vlastníctva a v dokumentoch, ktorými sa preukazuje vzťah k predmetu zmluvy;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
 • súdni exekútori v zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov;
 • audítori a orgány, ktoré vykonávajú nad týmito audítormi dohľad v zmysle zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas. Ide o tento subjekt:

 • Allianz Technology SE, Fritz - Schäffer - Str. 9, 81737 Mníchov, Spolková Republika Nemecko, Identifikačné číslo: HRB 173388, Allianz Technology SE organizačná zložka, IČO: 50 172 646, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka na účely správy a údržby IT systému pre plnenie úloh poisťovne podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • INNOVIS, s.r.o., IČO: 47 894 458, Komenského 11A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto pre účely prevádzkovania aplikácie pre obstarávanie.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tie, z týchto práv, ktoré si môžete uplatniť priamo u Allianz – SP, si uplatníte vyplnením formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 9. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, vám môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • investičné zámery, projektové úlohy a záznamy o vykonávaní stavebných prác, zápisnice z rokovaní, faktúry, predprojektová dokumentácia, projektová dokumentácia, záručné listy, technická dokumentácia, revízne správy – desať (10) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • zmluvy o finančných investíciách vrátane konfirmácií k nim (zmluvy o kúpe, predaji cenných papierov, komisionárske zmluvy, mandátne zmluvy, zmluvy o postúpení pohľadávok, zmluvy o uzatvorení termínovaných vkladov, iné – dvadsať (20) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
 • korešpondencia a podklady k finančných investíciám – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o vlastníctve, nadobudnutí, kúpe, predaji, zmenách, prevodoch a iných zmenách vlastníctva, preberajúce a odovzdávajúce zápisy, súdne a úradné výmery týkajúce sa vlastníctva, výpisy z pozemkových kníh – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o prevzatí a odovzdaní majetku – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • protokoly a rozhodnutia o likvidácii a vyradení majetku, protokoly o krádeži majetku – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • doklady o správe a údržbe budov a pozemkov – päť (5) rokov od uzatvorenia spisu;
 • materiálno-technické zásobovanie –desať (10) rokov od uzatvorenia spisu;
 • dokumentácia z výberových konaní externých dodávateľov – päť (5) rokov od ukončenia výberového konania;
 • originály zmlúv a ich evidencia (okrem zmlúv poistných, zaistných a zmlúv o obchodnom zastúpení pri sprostredkovaní poistenia) – desať (10) rokov od uzatvorenia spisu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami fyzické osoby – neklienti, ktoré súhlasili so zasielaním newslettera prostredníctvom webového sídla Allianz – SP.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na účel zasielania newslettera na základe vášho súhlasu. Newsletterom sa rozumie zasielanie informácii o súťažiach, noviniek vo forme odkazov na naše blogy a produktové stránky alebo zasielanie informácií o dianí v spoločnosti Allianz.  

Právnym základom spracúvania je  váš dobrovoľný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať vašu adresu elektronickej pošty.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.  Ide najmä o orgány verejnej (napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Národná banka Slovenska, súdy).

Vaše osobné údaje môže spracúvať aj Allianz SE, so sídlom Königinstraβe 28, 80802 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zápis v obchodnom registri v Mníchove pod HRB 7158 ako materská spoločnosť Allianz – SP v prípade, ak ste podali sťažnosť podľa § 32 zákona o poisťovníctve priamo Allianz SE ako materskej spoločnosti. Táto žiadosť je následne odoslaná Allianz – SP na prešetrenie v súlade so zákonom o poisťovníctve.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas;
 •  žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre nového poisťovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Odvolať súhlas s poskytnutím osobných údajov na účely zasielania newslettera môžete pomocou tlačidla Odhlásiť v samotnom newsletteri alebo zaslaním e-mailovej správy, ktorej obsahom bude odvolanie súhlasu na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode 9. tohto oznámenia.

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Ak nám podáte sťažnosť, ktorá sa týka spracúvania vašich osobných údajov a túto sťažnosť vyhodnotíme ako neoprávnenú, sme vás povinný informovať o výsledkoch šetrenia a komplexne vysvetliť naše stanovisko. Ak s našou odpoveďou a vysvetlením nesúhlasíte, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Národnej banke Slovenska a v prípade sťažnosti týkajúcej sa Vnútropodnikových záväzných pravidiel skupiny Allianz, aj Bavorskému úradu na ochranu osobných údajov (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht). Rovnako máte v danom prípade právo obrátiť sa na príslušný súd.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania súhlasu, ktorá je 2 roky od jeho udelenia, a vymazávame ich najneskôr do 2 týždňov odo dňa odvolania súhlasu.  

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024. 

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj inými prevádzkovateľmi, ktorí sú s Allianz – SP v postavení spoločných prevádzkovateľov. Spoločnými prevádzkovateľmi sú na základe dohody s Allianz – SP:

 • Facebook Ireland, a to na účely zobrazovania cielenej reklamy na užívateľov Facebooku.

Dohody podľa predošlého odseku upravujú najmä:

 • určenie príslušných zodpovedností za plnenie povinností podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby a povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • určenie kontaktného miesta pre dotknuté osoby;
 • úlohy spoločných prevádzkovateľov a ich vzťahy voči dotknutým osobám.

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook Ireland je dostupné na tomto odkaze: https://www.facebook.com/about/privacy.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami užívatelia sociálnych sietí.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na tieto účely:

 • zobrazenie cielenej reklamy v užívateľských kontách užívateľov sociálnych sietí;
 • oslovenie užívateľov sociálnych sietí, ktorí na základe cielenej reklamy prejavili záujem uzatvoriť poistnú zmluvu.

Právnym základom spracúvania pre účely:

 • zobrazenia cielenej reklamy je článok 6 bod 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. oprávnené záujmy Allianz – SP;
 • oslovenia užívateľov sociálnych sietí, ktorí na základe cielenej reklamy prejavili záujem uzatvoriť poistnú zmluvu je článok 6 bod 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. predzmluvné vzťahy s Allianz – SP.

Poskytnutie osobných údajov na základe cielenej reklamy je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytnutia služieb spoločnosťou Facebook Ireland.

Vaše osobné údaje získavame priamo prostredníctvom aplikácie na sociálnej sieti Facebook.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať údaje získané z cielenej reklamy na užívateľov Facebooku v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a informácia o produkte, o ktorý majú potenciálne záujem.

Na účely cielenej reklamy je prístup k vašim osobným údajom riadený vzájomnou dohodu so spoločnosťou Facebook Ireland v zmysle bodu 1. tohto oznámenia. V prípade oslovenia na základe vášho záujmu o naše poistné produkty sú osobné údaje spracúvané Allianz – SP bez zapojenia iného príjemcu.

Vaše osobné údaje neposkytneme príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • získať vaše osobné údaje v elektronickej podobe, ktoré ste nám poskytli, a to pre vás alebo pre iného prevádzkovateľa;
 • podať sťažnosť u nás a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Svoje práva môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

a)       zaslaním písomnej žiadosti na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto oznámenia;

b)      správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vaša žiadosť.

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať spracúvanie osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnené záujmy Allianz – SP, plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, vrátane profilovania založené na týchto ustanoveniach).

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

V prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel zobrazenia cielenej reklamy vo vašich užívateľských kontách v sociálnych sieťach je našim oprávneným záujmom prezentácia našich poistných produktov a zvýšenie ich predaja aj týmto spôsobom. Pre tento účel určujeme parametre, na základe ktorých spoločnosť Facebook Ireland ako náš spoločný prevádzkovateľ zacieli reklamu na konkrétnych užívateľov, pre ktorých je daná reklama určená (profilovanie). Ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účel zobrazenia cielenej reklamy vo vašich užívateľských kontách v sociálnych sieťach, bezodkladne po doručení žiadosti spôsobom uvedeným v bode 7. tohto oznámenia, sme vám povinný preukázať, že existujú oprávnené záujmy prevažujúce nad vašimi záujmami, právami a slobodami. V opačnom prípade nie sme oprávnený tieto osobné údaje na daný účel ďalej spracúvať.

Vaše osobné údaje uchovávame na účely oslovenia užívateľov sociálnych sietí, ktorí prejavili záujem uzatvoriť poistnú zmluvu po dobu dvoch (2) týždňov od získania kontaktných údajov z aplikácie prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov

Pribinova 19, 811 09 Bratislava

E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024. 

Obsah oznámenia

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za ochranu a spracúvanie osobných údajov či už v papierovej alebo elektronickej podobe.

Allianz – SP je v súlade s článkom 4 bodom 7.  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) prevádzkovateľom osobných údajov.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Allianz – SP vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami všetky fyzické osoby vstupujúce do priestorov prevádzkovateľa a pohybujúce sa v priestoroch monitorovaných prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, a to na účely:

 • evidencie a identifikácia osôb vstupujúcich do priestorov Allianz – SP, na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku;
 • monitorovania priestorov prístupných verejnosti v exteriéri a interiéri budov na účely bezpečnosti, ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku;
 • plnenie povinností Allianz - SP ako pôvodcu registratúry.

Právnym základom spracúvania pre vyššie uvedené účely sú oprávnené záujmy Allianz – SP v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a pri plnení povinností pôvodcu registratúry článok 6 bod 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu, v ktorom sa zapisujú do knihy návštev podľa bodu 4. tohto oznámenia, je podmienkou vstupu do niektorých priestorov Allianz - SP. V prípade neposkytnutia týchto údajov sme oprávnený odmietnuť povolenie vstupu do tých priestorov Allianz – SP, ktorých vstup je podmienený zápisom do knihy návštev.

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, prostredníctvom kamerových záznamov z priestorov, ktoré sú piktogramom zreteľne označené ako monitorované alebo prostredníctvom nášho sprostredkovateľa, ktorým je bezpečnostná služba uvedená nižšie v bode 5. tohto oznámenia.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

 • titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, číslo služobného preukazu, číslo cestovného dokladu a štátnu príslušnosť;
 • osobné údaje zachytené kamerovým systémom na monitorovanom priestore;
 • iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi podľa bodu 3. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Ide o tieto subjekty:

 • súdy a orgány činné v trestnom konaní v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;
 • služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru v zmysle zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov;
 • správne orgány a orgány Policajného zboru v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • iný oprávnený subjekt v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia  môžeme poveriť spracúvaním vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. V súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov nie je na takéto poverenie potrebný váš súhlas.

Na účely zabezpečenia ochrany objektov a majetku Allianz – SP sme poverili nasledovné subjekty:

 • AMG Security s.r.o., IČO:46 268 995, Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen;
 • STRABAG Property and Facility Services s. r. o., IČO: 36 631 127, Dunajská 32, 817 85 Bratislava;
 • ENGIE Services a.s., IČO: 35 966 289, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami špecifikovanými v bode 5. tohto oznámenia.

Vždy, keď uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robíme tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Binding Corporate Rules), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz.

Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, uskutočňujeme všetky kroky na zabezpečenie toho, aby prenos vašich osobných údajov mimo EHP mal primeranú úroveň ochrany ako v krajinách EHP. V takomto prípade používame najmä štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú niečo iné, máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
 • žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne;
 • na výmaz vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 3. tohto oznámenia. O výmaz vašich osobných údajov môžete žiadať až po uplynutí lehôt uvedených v bode 9. tohto oznámenia;
 • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich správnosť;
 • podať sťažnosť u u Allianz - SP a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva môžete uplatniť vyplneným formulára, ktorý je dostupný na našom webovom sídle, a to nasledovnými spôsobmi:

a) zaslaním písomnej žiadosti (vyplneného formulára) na našu adresu uvedenú v bode 10. tohto oznámenia;

b) správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 10. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť (formulár).

Zároveň tieto práva môžete uplatniť aj vyplnením tohto formulára.

Aby sme mohli vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznačnej identifikácie žiadateľa ako dotknutej osoby, sme oprávnení požadovať ďalšie dodatočné informácie.

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Odpoveď na vašu žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môžeme žiadateľovi účtovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti. V prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

Ak to umožňujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, máte právo namietať proti tomu, aby sme spracúvali vaše osobné údaje a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak to nepovoľujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.

Na rozdiel od vašich práv uvedených v bode 7. tohto oznámenia, sa právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týka len tých prípadov, ak vaše osobné údaje spracúvame bez vášho súhlasu a na základe príslušných ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane údajov – článku 6 bod 1. písm. e) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

a) vstup do priestorov Allianz - SP - našim oprávneným záujmom je bezpečnosť, ochrana života a zdravia osôb a ochrana majetku. Za týmto účelom máte povinnosť sa pri vstupe do budovy zapísať do knihy návštev;

b) monitorovanie priestorov prístupných verejnosti – našim oprávneným záujmom je bezpečnosť, ochrana života a zdravia osôb a ochrana majetku. Priestory, ktoré sú monitorované kamerovým systémom sú zreteľne označené ako monitorované príslušným piktogramom;

Toto právo môžete uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. tohto oznámenia.

Vaše osobné údaje uchovávame a registratúrne záznamy, ktorých súčasťou sú vaše osobné údaje, vyraďujeme a likvidujeme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o archívoch a registratúrach“) a schváleným Registratúrnym plánom Allianz – SP nasledovne:

 • kniha návštev (strážna služba, vrátnica) – jeden (1) rok od vytvorenia záznamu.
 • kamerový záznam – sedem (7) dní od vytvorenia záznamu.

Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné. Po uzatvorení spisu, ktorý obsahuje registratúrne záznamy, uchovávame vaše osobné údaje iba na účely predarchívnej starostlivosti v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nasledovných údajov:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
E-mail: osobneudaje@allianz.sk

Pravidelne kontrolujeme oznámenie o spracúvaní osobných údajov a zabezpečujeme, aby jeho aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našom webovom sídle. Toto oznámenie bolo naposledy aktualizované dňa 1. 7. 2024.