O dôležitosti recyklácie a jej spôsobe sa hovorí už roky. Kto by nepoznal žlté (plast), zelené (sklo) a modré (papier) nádoby. Nimi to však nekončí.

Mnohé obce na Slovensku posledné roky venujú väčšiu pozornosť problematike odpadu. A tak je čoraz bežnejšie zbierať bio odpad aj v mestách. či triediť kov, batérie, oleje a nebezpečný odpad do samostatných kontajnerov. Na recykláciu už myslia aj na verejných priestranstvách, kde častejšie vidieť malé smetné recyklačné koše.

Možnosti recyklácie su tak stále viac a viac na dosah ľuďom. Veľa ľudí aj napriek tomu nerecykluje, alebo to robi, ale nedostatočne. Poďme si preto zhrnúť druhy odpadu a ich správne triedenie.

Tvorí až 45% bežného odpadu domácností. Patria sem zvyšky ovocia a zeleniny, kvety, lístie, tráva, seno a drevo. Do bioodpadu patria aj papierové utierky, či vreckovky, toaletná rolka a obal od vajíčok. Treba ich však natrhať na menšie kusy. Nepatria sem však zvyšky jedla, kosti. Na separovanie bioodpadu slúžia kontajnery hnedej farby. Mestá tento odpad dokážu spracovať na bioplyn. Ak máte na to podmienky, tento odpad môžete kompostovať aj sami doma.

Tvorí 13% zmesového odpadu a je možné ho recyklovať maximálne 7 krát. Nemôže byť mastný ani inak znehodnotený, Nádoba na separovanie papiera je modrej farby.

Ako správne triediť papier?

Tvoria 12% odpadu domácností. Sú najrozšírenejším druhom obalových materiálov. V prípade, že ich nevytriedime do žltého kontajnera, ich cesta končí na skládkach či v spalovniach. Keďže rozložiteňosť plastov je až niekoľko storočí, vyhodené na skládkach môžu zamoriť pôdu a podzemnú vodu chemikáliami. V prípade spaľovania zas znečistiť ovzdušie.

Ako správne triediť plasty?

Veľký podieľ plastového odpadu tvoria plastové fľaše z nápojov, ktoré často končili aj voĺne pohodené v prírode. Od 1.1.2022 sa preto na Slovensku zaviedlo zálohovanie fliaš. Slovensko sa do roku 2025 zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 %. Preto ak máte takúto fľašu doma, využite na recykláciu odberné miesta. Viac o zálohovaní na Slovensko zálohuje (slovenskozalohuje.sk).

Výhodou skla je neobmedzený počet cyklov recyklácie. To znamená, že z neho teoreticky môžeme vyrábať novú fľašu rovnakej kvality donekonečna. Avšak z farebných črepov už číre sklo nevyrobíme. Preto v niektorých krajinách zabezpečujú samostatné triedenie číreho a farebného skla. Na Slovensku sa však triedia všetky druhy skla do jednej nádoby zelenej farby.

Ako správne triediť sklo?

Textil tvorí až 6% odpadu domácností. Pred jeho vyhodením do komunálneho odpadu najprv popremýšľajte o jeho ďalšom využití. Ešte nositelné oblečenie môžete stále predať v bazároch, darovať na charitu, či hodiť do bielych kontajnerov. Už nenositeľné oblečenie, ak ho rozstriháte na menšie handričky, môže ďalej slúžiťna utieranie prachu, či umývanie. Tvorivé duše by vedeli kusy látok využiť vo svojich tvorivých dielňach, na umeleckých krúžkoch, či prešiť na iný kus oblečenia.

3% odpadu tvoria kovy. Triedia sa do červených nádob. Ak vaša obec samostatný zber kovu neorganizuje, v tom prípade je treba kov vkladať do žltých nádob spolu s plastami. Ak si nie ste istí, nformujte sa na stránke vašej obce.

Ako správne triediť kovy?

Používajú sa najmä na balenie mlieka, džúsov, pretlakov, smotany a mnohých ďalších potravín. Najznámejším druhom je TetraPak alebo PurePak. Zvyčajne sa triedia do žltých kontajnerov. Spôsob triedenia si preverte tiež na stránke vašej obce, pretože ich triedenie závisí od nastavenia samosprávy.

Elektrospotrebiče ani batérie nepatria na skládky, Sú nebezpečným odpadom obsahujúcim chemické toxické látky a ťažké kovy. Tie na skládkach unikajú do životného prostredia a aj pri malej koncentrácii poškodzujú zdravie.

Existujú 2 možnosti recyklácie:

·         U predajcu

Pri kúpe nového spotrebiča, môžete starý vrátiť predajcovi. Zo zákona im vyplíva povinnosť prevziať od váš starý spotrebič. Starý aj nový spotrebič musí byť rovnakého typu.

Batérie je tak isto možné vrátiť u predajcu batérií.

·         V obci

Druhou možnosťou je odviezť spotrebič či batérie na zberný dvor, alebo využiť zber nebezpečného tovaru, ktorý má povinnosť organizovať každá obec 2 krát do roka.

Predstavujú veľmi nízke percento odpadu z domácností, môžu však znečistiť vodu. Preto nevylievajte olej do prírody, ani do výlevky či komunálneho odpadu. Olej zbierajte doma do jednej nádoby, následne odneste na zberný dvor či miesto v obci na to vyhradené, alebo na vybrané čerpacie stanice, ktoré tento zber robia. Z takýchto odpadových olejov sa vyrába aj bionafta, čím sa šetrí ropa, znižuje sa tvorba skleníkových plynov a bráni sa devastácii planéty ťažbou.
Takisto nepatria na skládku! Ovzdať ich môžete na zbernom dvore, v akejkoľvek predajni s pneumatikami, či v pneuservise. Ich odobranie nie je viazané na kúpu nových pneumatík. 

Zhrnuli sme si teda rôzne druhy odpadu a ich triedenie. Veríme, že sme v mnohom pomohli a namotivovali vás tak k precíznejšiemu triedeniu. Máte však stále otázky typu prečo patrí blok od nákupu do komunálneho odpadu, či prečo nemôžete dať papierový obal zamastený od pizze do modrého kontajnera? Ak áno, odporúčame preštudovať si odkazy na konci tohto článku.

 

Držíme palce s triedením a znížením zbytočného odpadu!