pre vozidlá nad 3,5 t a ostatné vozidlá

PZP vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu niekomu inému v súvislosti s prevádzkou poisteného vozidla.
Toto poistenie je zo zákona povinné pre každého držiteľa, resp. vlastníka motorového vozidla. Viac informácií na www.slov-lex.sk/pravne-predpisy
  • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
  • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk,
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
PZP je platné na území štátov uvedených v zelenej karte (medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla). Viac informácií na www.skp.sk
PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť.
 

Posunutím zobrazíte viac

napr. motocykle, prívesy, nákladné vozidlá 
ZÁKLADNÝ LIMIT POISTNÉHO PLNENIA
voliteľné
VYŠŠÍ LIMIT POISTNÉHO PLNENIA
voliteľné

Máte záujem?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online 
alebo nonstop na Infolinke +421 2 50 122 222.
V závislosti od rozsahu škody počkajte na naše inštrukcie súvisiace s opravou alebo odstraňovaním zvyškov, umožnite nám obhliadnuť škodu, oznámte polícii prípadné odcudzenie poistených vecí.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Naša rada pre vás

Dokumenty na stiahnutie

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu