UA_RU_asistencne_ sluzby
UA_RU_asistencne_ sluzby

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, nie je možné poskytovať asistenčné služby z cestovného poistenia pre klientov, ktorí sa v tejto krajine nachádzajú.

Cestovné poistenie, ktoré ponúkame, v zmysle poistných podmienok nezahŕňa vojnové konflikty a udalosti.

Klienti, ktorí cestujú na Ukrajinu alebo sa v tejto krajine v súčasnosti nachádzajú, nemajú poistné krytie na udalosti, ktoré vznikli v dôsledku vojny.

V prípade, že sa v tejto oblasti nachádzate vy alebo vaši rodinní príslušníci a známi, je potrebné navštíviť slovenskú ambasádu. Pomôžu vám bezpečne sa vrátiť domov.

V súčasnej situácii neodporúčame cestovať do tejto krajiny.

Asistenčné služby sú v Rusku stále dostupné. V závislosti od vývoja situácie sa môže ich dostupnosť meniť.

O ďalších zmenách vás budeme včas informovať.

Cestovné poistenie zahŕňa:

V rámci komerčného cestovného poistenia uhradíme za vás nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti. Bez komerčného poistenia sa vystavujete riziku úhrady spoluúčasti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v navštívenej krajine (v prípade, ak cestujete v rámci EU a uplatňujete si Európsky preukaz zdravotného poistenia) alebo celého ošetrenia, ako aj prípadnej úhrady za váš prevoz. 

Poistná ochrana zahŕňa:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť, vrátane predpísaných liekov
  • hospitalizáciu
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia, vrátane cesty späť
  • operáciu
  • akútne zubné ošetrenie 
  • ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy
  • prevoz poisteného do vlasti (repatriácia)
  • prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti (repatriácia)
  • náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Pred odchodom do zahraničia si zistite aktuálne informácie o krajine, do ktorej cestujete.

Poistite sa pre prípad, že vám úraz zanechá trvalé následky. V prípade smrti v dôsledku úrazu má oprávnená osoba nárok na jednorazové odškodné.
 
Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.
K cestovnému poisteniu patrí aj poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, ktoré chráni váš majetok "zbalený" na cesty. V rámci poistenia doplnkových asistenčných služieb vám pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou bude poskytnutá náhrada za zakúpenie najnutnejších potrieb.
 
Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.
Poistenie zodpovednosti za škodu vás kryje v prípade, že spôsobíte inému škodu na zdraví, alebo majetku. Poistený sa na poistnom plnení z poistenia zodpovednosti za škodu môže podieľať spoluúčasťou. 
 
Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na storno poplatky, ktoré od vás požaduje v prípade zrušenia cestovnej služby cestovná kancelária, letecká spoločnosť alebo iný poskytovateľ cestovnej služby. Typickou situáciou je nepredvídané, akútne ochorenie účastníka zájazdu, kvôli ktorému nemôže nastúpiť na zaplatený zájazd.

Poistenie stornovacích poplatkov si môžete uzatvoriť priamo cez internet ako samostatné poistenie stornovacích poplatkov

Predmetom poistenia storno špeciál sú taktiež náklady súvisiace s vyúčtovaním storno poplatku, zároveň vám však ponúkame rozšírenú poistnú ochranu.

Poistený sa na poistnom plnení z poistenia stornovacích poplatkov môže podieľať spoluúčasťou. 

Ako bonus k poisteniu stornovacích poplatkov alebo k poisteniu storno špeciál od nás dostávate automaticky aj bezplatné poistenie nevyužitej cesty. Poistenie nevyužitej cesty vás „odškodní“ v prípade oneskoreného nástupu, ako aj v prípade predčasného návratu.

Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť v zahraničí kryje náklady, ktoré ste povinní uhradiť záchrannej službe za úkony súvisiace s vyhľadávaním a vyslobodzovaním, pokiaľ sa ocitnete v tiesni. Pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby na území SR ponúkame poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj samostatne.
 
Podrobnejšie informácie a limity poistného plnenia sú uvedené v príslušných poistných podmienkach.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Ostatné dokumenty na stiahnutie

Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu