Pribinova 19
811 09   Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00151700
DIČ: 2020374862
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 196/B. 

Názov a adresa orgánu dohľadu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Infolinka: +421 2 50 122 222
E-mail:     allianz@allianz.sk