Nahlasovanie porušovania zákona a pravidiel: whistleblowing v Allianzi 

Urobiť správnu vec pre ochranu našej budúcnosti

V Allianzi sme spolu silnejší. Opierame sa o naše silné hodnoty a princípy. Správame sa k sebe s rešpektom, konáme čestne, sme transparentní a hovoríme pravdu.

Najvyššiu prioritu kladieme na dodržiavanie zákonných požiadaviek a interných predpisov. Keď sa porušenia zistia v počiatočnom štádiu, môžu sa prijať vhodné opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie škôd spôsobených zákazníkom, zamestnancom, obchodným partnerom a samotnej spoločnosti.

Ak máte informácie o previnení alebo porušení pravidiel v spoločnosti Allianz, môžete svoje obavy nahlásiť prostredníctvom nášho online nástroja na podávanie whistleblowing podnetov:

Allianz skúma všetky odoslané správy a zabezpečuje, aby zostali dôverné a aby sa so všetkými zúčastnenými stranami zaobchádzalo rovnako.

Upozorňujeme, že vaša správa môže byť preskúmaná iba vtedy, ak obsahuje dostatočné informácie. Preto vás žiadame, aby ste uviedli čo najviac podrobností. Ak však nemáte prístup k podrobným informáciám, nemalo by vám to brániť vo vyjadrení vašich obáv.

Keď odošlete podnet, potvrdíme jeho prijatie do 7 dní.

Pre náš vyšetrovací tím je užitočné, ak pri odosielaní správy uvediete svoje meno a/alebo e-mailovú adresu. To nám umožňuje kontaktovať vás v prípade akýchkoľvek ďalších otázok. Ak si však želáte zostať v anonymite, budeme rešpektovať vaše rozhodnutie a vaše obavy budú naďalej prešetrené.

Allianz netoleruje žiadne odvetné opatrenia voči osobe, ktorá nahlási podnet v dobrej viere. To platí i v prípade, že sa nahlásené podozrenie nepotvrdí. Vaše informácie budú považované za dôverné. Prijímame príslušné kroky na starostlivé využívanie všetkých prijatých informácií a na ochranu záujmov všetkých zainteresovaných osôb. Všetky poskytnuté údaje sú spracované v súlade s platnými požiadavkami na ochranu osobných údajov.

 

Ak si neželáte používať náš nástroj na nahlasovanie, môžete nám poslať svoje pripomienky:

e-mailom na adresu compliance@allianz.sk

alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Pribinova 19

815 74 Bratislava

Slovenská republika

Podnety je možné nahlásiť aj osobne priamo útvaru Compliance.

Upozorňujeme, že tento komunikačný kanál nie je určený na podávanie sťažností, ktoré neodrážajú protiprávne konanie alebo porušenie externých alebo interných podnikových pravidiel. Sťažnosti týkajúce sa poistnej zmluvy alebo ktorejkoľvek z našich služieb by ste mali posielať prostredníctvom príslušného kontaktného miesta.