Investujte pravidelne a s istotou

Mesačne platené investičné životné poistenie

Poistenie predávané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti UniCredit Bank, a.s.

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia programu Amundi Life si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Pre fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 8 alebo 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 nájdete vložené informácie vo forme vzoru stanoveného v prílohe II delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2022/1288.

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

V súčasnosti rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria sú označované ako ESG (environmental, social, governance). Udržateľné investície predstavujú pre investorov príležitosť podieľať sa na lepšej budúcnosti našej planéty.

Informácie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 nájdete tu.

Informácie o minulej výkonnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2268 nájdete tu. 
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu