Investujte pravidelne a s istotou

Mesačne platené investičné životné poistenie

Poistenie predávané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti UniCredit Bank, a.s.

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia programu Amundi Life si môžete vybrať z nasledovných fondov:

  • Global MA Conservative fond
  • Global MA Balanced fond
  • Global MA Dynamic fond

Pre fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 8 alebo 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 nájdete vložené informácie vo forme vzoru stanoveného v prílohe II delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2022/1288 nižšie v časti "Zverejňovanie informácií o udržateľnosti". 

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície vo fonde môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície vo fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku vo fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

Informácie o minulej výkonnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2268 nájdete tu
V súčasnosti rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria sú označované ako ESG (environmental, social, governance). Udržateľné investície predstavujú pre investorov príležitosť podieľať sa na lepšej budúcnosti našej planéty.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu