Investujte pravidelne a s istotou

Mesačne platené investičné životné poistenie

Poistenie predávané prostredníctvom pracovníkov spoločnosti UniCredit Bank, a.s.

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia programu Amundi Life si môžete vybrať z nasledovných fondov:

  • Global MA Conservative fond
  • Global MA Balanced fond
  • Global MA Dynamic fond

Pre fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 8 alebo 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 nájdete vložené informácie vo forme vzoru stanoveného v prílohe II delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2022/1288 nižšie v časti "Zverejňovanie informácií o udržateľnosti". 

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície vo fonde môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície vo fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku vo fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

Informácie o minulej výkonnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2268 nájdete tu. 
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu