• uzatvorenie poistenia bez skúmania zdravotného stavu
  • poistenie je určené pre klientov so vstupným vekom 55 až 70 rokov s poistným krytím do 95. roku života
  • finančná podpora v prípade úrazu
  • finančná pomoc pre pozostalých v prípade úmrtia poisteného
  • zvýšené poistné plnenie pre pozostalých v prípade úmrtia následkom úrazu

Hlavné poistenie pre dospelú osobu 

Pri dožití sa konca poistnej doby vám vyplatíme poistnú sumu pre prípad dožitia spolu s bonusovým zhodnotením rezervy. V prípade predčasnej smrti poisteného vyplatíme oprávnenej osobe poistnú sumu s bonusovým zhodnotením rezervy.

Týmto poistením ste zabezpečený až do veku 95 rokov. Máte možnosť si vybrať dobu platenia poistného 5 alebo 10 rokov od začiatku poistenia na dohodnutú poistnú sumu 2 000 EUR, 3 000 EUR alebo 4 000 EUR.

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie z dôvodu liečenia následkov úrazu vám bude vyplatená dohodnutá poistná suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, a to maximálne za obdobie 1 roka odo dňa úrazu. Počet dní strávených v nemocnici je daný počtom polnocí tam strávených.
Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá trvalé následky v rozsahu minimálne 10 %, poisťovňa vám vyplatí poistné plnenie zvýšené podľa Tabuľky progresívneho plnenia za trvalé následky úrazu, ktorá je súčasťou poistných podmienok.
Ak vám úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia, zanechá telesné poškodenie uvedené v Tabuľke telesných poškodení, poisťovňa vám vyplatí príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Tabuľka telesných poškodení je súčasťou poistných podmienok.

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby
Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 529 33 114.

Asistenčné služby
Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:
- preprava po hospitalizácii,
- preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
- rehabilitácia po hospitalizácii,
- kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
- asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
- návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Bonusové zhodnotenie rezervy je zhodnotenie rezervy životného poistenia o bonusový úrok v zmysle poistných podmienok. Stanovuje vždy na kalendárny rok vopred. Bonusovým úrokom sa v danom kalendárnom roku zhodnocuje rezerva životného poistenia príslušnej tarify, a tiež už vytvorené bonusové zhodnotenie rezervy z predchádzajúcich rokov.

Kalendárny rok                               Bonusový úrok

2015                                                    1,30 % p.a.

2016                                                    1,30 % p.a.

2017                                                    1,00 % p.a.

2018                                                    1,30 % p.a.

2019                                                    1,40 % p.a.

2020                                                    1,25 % p.a.

2021                                                    1,10 % p.a.

2022                                                    1,00 % p.a.

2023                                                    1,40 % p.a.  

2024                                                    1,60 % p.a.    

Máte záujem o Životné poistenie Senior

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu