Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Amundi  rozhodla s účinnosťou od 15. 3. 2024 o nasledovných zmenách:

1. v podielovom fonde Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset, ktorý je podkladovým aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Global MA Dynamic fond:

- sa mení minimálny podiel udržateľných investícií z 10 % na 51 %,

- správca fondu poveril Amundi (UK) Limited (ako podsprávcu fondu) správou časti aktív podielového fondu Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset,

2. v podielovom fonde Amundi Funds Global Multi-Asset,  ktorý je podkladovým aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Global MA Balanced fond:

- sa mení benchmark z pôvodného 60% MSCI World Index a 40 % JP Morgan GBI Global Index na 50 % MSCI World All Countries Index a 50 % Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged),

- dochádza k úprave maximálnych podielov jednotlivých typov aktív, do ktorých podielový fond investuje: rozvíjajúce sa trhy max. 30 %, aktíva s neinvestičným ratigom max. 30 %, podriadené/perpetuitné (večné) dlhopisy max. 40 %/20 %, komodity/nehnuteľnosti max. 15 %/10 %,

3. v podielovom fonde Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative, ktorý je podkladový aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Global MA Conservative fond:

- sa mení benchmark z pôvodného 80 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index a 20 % MSCI World Index na 80 % Bloomberg Euro Aggregate Bond Index a 20 % MSCI World All Countries Index,

- dochádza k úprave maximálnych podielov jednotlivých typov aktív, do ktorých podielový fond investuje: rozvíjajúce sa trhy max. 30 %, aktíva s neinvestičným ratigom max. 50 %, podriadené/perpetuitné (večné) dlhopisy max. 60 %/30 %, komodity/nehnuteľnosti max. 10 %/5 %.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetným fondom je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.


Dátum vydania správy: 14. 3. 2024

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že spoločnosť Allianz Global Investors Fund, Luxembourgh rozhodla s účinnosťou od 30. 5. 2023 o nasledovných zmenách

 1.) v podielovom fonde Allianz Europe Equity Growth - AT - EUR, ktorý je podkladovým aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Akciový fond Európa a Allianz akciový fond Európa:

- zmena správcu podielového fondu z Allianz Global Investors GmbH na spoločnú správu Allianz Global Investors GmBH a Allianz Global Investors UK Limited,

2.) v podielovom fonde Allianz Food Security - AT - EUR, ktorý je podkladovým aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Akciový fond Food Security a Allianz akciový fond Food Security:

- zmena správcu podielového fondu z Allianz Global Investors GmbH na Allianz Global Investors UK Limited.

Príslušné zmeny sa zohľadnia aj v označeniach druhu príslušných podkladových aktív a v štatútoch vlastných fondov pre zodpovedajúce poistné programy investičného životného poistenia.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetným fondom je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve a následne v označeniach druhu príslušných podkladových aktív alebo v štatúte vlastného fondu nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 29. 5. 2023

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Amundi rozhodla s účinnosťou od 14. 4. 2023 o nasledovných zmenách podielového fondu Amundi Funds Sustainable Global Perspectives, ktorý je podkladovým aktívom v investičnom životnom poistení poisťovateľa pre Global MA Dynamic Fond:

- zmena názvu podielového fondu na Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset

- zmena percentuálneho zloženia v kompozitnom benchmarku nasledovne:

    - MSCI ACWI Climate Change Index bude zastúpený vo výške 50 % namiesto 60 %,

    - MSCI EUR IG Climate Change Corporate Bond Index bude zastúpený vo výške 25 % namiesto 15 %,

- zmena maximálneho administratívneho poplatku z 0,10 % na 0,15 % p.a.

Príslušné zmeny sa zohľadnia aj v štatúte vlastného fondu pre zodpovedajúce poistné programy investičného životného poistenia.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetným fondom je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve a následne v štatúte vlastného fondu nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 13. 4. 2023

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors, GmbH rozhodla s účinnosťou od 29. 12. 2022 o úprave investičnej politiky podielových fondov Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - IT – EUR, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT – EUR a Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT - EUR  .

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - IT – EUR je podkladovým aktívom pre fond Allianz DMAS 15,

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - IT – EUR je podkladovým aktívom pre fond Allianz DMAS 50,

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - IT – EUR je podkladovým aktívom pre fond Allianz DMAS 75

Úprava investičnej politiky spočíva v tom, že sa mení maximálny objem investícií do podnikov kolektívneho investovania z 20 % na 30 %.

Uvedené zmeny sa zohľadnia aj v štatútoch vlastných fondov pre príslušné poistné programy investičného životného poistenia.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetnými fondami je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladových aktívach a následne v štatútoch vlastných fondov nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 28. 12. 2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors, GmbH rozhodla s účinnosťou od 31. 8. 2022 o úprave investičnej politiky podielových fondov Allianz Food Security, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Europe Equity Growth a Allianz Europe Small Cap Equity.

Allianz Food Security je podkladovým aktívom pre fondy:

Allianz akciový fond Food Security a Akciový fond Food Security,  

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities je podkladovým aktívom pre fondy:

Allianz akciový fond Nové trhy a Akciový fond Nové trhy,

Allianz Europe Equity Growth je podkladovým aktívom pre fondy:

Allianz akciový fond Európa a Akciový fond Európa,

Allianz Europe Small Cap Equity je podkladovým aktívom pre fondy:

Allianz akciový fond Európske malé spoločnosti a Akciový fond Európske malé  spoločnosti.

Úprava investičnej politiky spočíva v tom, že maximálne 25 % aktív môže byť držaných priamo vo viazaných termínovaných vkladoch a/alebo až 20 % aktív v neviazaných termínovaných vkladoch a/alebo investovaných do nástrojov peňažného trhu a/alebo až 10 % aktív vo fondoch peňažného trhu na riadenie likvidity.

Uvedené zmeny sa zohľadnia aj v označení druhu príslušných podkladových aktív, štatútoch vlastných fondov a dokumentoch s kľúčovými informáciami pre príslušné poistné programy investičného životného poistenia.


Pre klientov investičného životného poistenia s predmetným fondom je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladových aktívach a následne v štatútoch vlastných fondov nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 30. 08. 2022

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH schválila s účinnosťou od 19. 4. 2022 zmenu názvu a úpravu investičnej politiky podielového fondu Allianz Invest Aktienfonds. Tento podielový fond je podkladovým aktívom pre fondy poisťovateľa Allianz akciový fond a Akciový fond v investičnom životnom poistení.

Nový názov podielového fondu bude Allianz Invest Aktien Europa.

Úprava investičnej politiky podielového fondu spočíva v tom, že podielový fond podlieha politike trvalej udržateľnosti spoločnosti Allianz SE.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na konci tejto správy.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 24. 6. 2022

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage GmbH sa rozhodla ku dňu 23. 6. 2022 zlúčiť svoje podielové fondy do iných podielových fondov s podobným zameraním.  

Podielový fond C-QUADRAT Active PLUS, ktorý je podkladovým aktívom pre fond investičného životného poistenia Success Relative, sa zlučuje s prijímajúcim podielovým fondom I-AM AllStars Opportunities. Podielový fond C-QUADRAT Active YOU, ktorý je podkladovým aktívom pre fond investičného životného poistenia Succes Absolute, sa zlučuje s prijímajúcim podielovým fondom I-AM AllStars Balanced.

Viac informácií k podielovým fondom nájdete na konci tejto správy.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 22. 6. 2022

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH schválila s účinnosťou od 19. 4. 2022 zmenu názvu a úpravu investičnej politiky podielového fondu Allianz Invest Klassisch. Tento podielový fond je podkladovým aktívom pre fondy poisťovateľa Allianz zmiešaný fond a Zmiešaný fond v investičnom životnom poistení.

Nový názov podielového fondu bude Allianz Invest ESG Klassisch.

Úprava investičnej politiky podielového fondu spočíva v tom, že pre investíciu sa vyberajú iba emitenti, ktorí sú klasifikovaní ako udržateľní na základe definovaných kritérií ESG (enviromentálne, sociálne a riadiace).

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na konci tejto správy.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 13. 4. 2022

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. schválila s účinnosťou od 1. 4. 2022 zmenu názvu a úpravu investičnej politiky podielového fondu C-QADRAT GreenStars ESG. Tento fond je podkladovým aktívom pre fond poisťovateľa Success Flexible fond v investičnom životnom poistení.

Nový názov podielového fondu bude I-AM GreenStars Opportunities.

Úprava investičnej politiky podielového fondu zahŕňa nasledovné:

- podielový fond bude investovať na báze jednotlivých titulov výlučne do cenných papierov a/alebo nástrojov peňažného trhu, ktorých emitenti boli vyhodnotení ako udržateľní na základe kritérií ESG (Environmental, Social, Governance), pričom minimálne 51 % majetku fondu sa bude investovať formou priamo nakupovaných jednotlivých titulov do akcií alebo akciám rovnocenných cenných papierov,

- z investovania budú vylúčené: podniky zo zbrojárskeho priemyslu, podniky porušujúce pracovné alebo ľudské práva, podniky, ktorých tržby pochádzajú z produkcie resp. ťažby uhlia, alebo ktorých tržby z veľkej časti pochádzajú zo spracovania resp. používania uhlia alebo iných služieb týkajúcich sa uhlia, podniky vyrábajúce kľúčové súčiastky z oblasti zakázaných zbraní (napr. kazetová munícia, chemické zbrane, pozemné míny), alebo ktorých manažment nedosahuje určitú úroveň kvality, derivátové nástroje, ktoré môžu umožňovať alebo podporovať špekulácie s potravinami.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na konci tejto správy.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladovom aktíve nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 28. 3. 2022

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Amundi Luxembourg  SA rozhodla s účinnosťou od 30. 11. 2021 o zmene názvu a úprave investičnej politiky podielového fondu AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES.

Podielový fond AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES je podkladovým aktívom pre fond poisťovateľa Global MA Dynamic fond.

Nový názov podielového fondu bude AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES.

Úprava investičnej politiky zahŕňa nasledovné:
- prijatie nového cieľa, ktorý spočíva vo zvyšovaní hodnoty majetku podielového fondu investovaním do udržateľných investícií s cieľom znížiť uhlíkovú stopu portfólia,
- prijatie nového zloženého benchmarku, ktorý slúži ako referencia na zosúladenie uhlíkovej náročnosti portfólia,
- začlenenie spoločensky zodpovedného investovania do procesov riadenia, ktoré sa týkajú produktov podporujúcich environmentálne alebo sociálne vlastnosti,
-  zníženie expozície cenných papierov krytých nesplatenými aktívami alebo hypotékami z 20 % na 10 %.

Uvedené zmeny sa zohľadnia aj v štatútoch vlastných fondov investičného životného poistenia a dokumente s kľúčovými informáciami.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetným fondom je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladových aktívach a následne v štatútoch vlastných fondov nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 26. 11. 2021

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors, GmbH rozhodla s účinnosťou od 10. 8. 2021 o úprave investičných stratégií troch podielových fondov Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15/50/75.

Podielové fondy Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15/50/75 sú podkladovým aktívom pre fondy poisťovateľa Allianz DMAS 15/50/75.

Úprava investičných stratégií je dôsledkom neustáleho vývoja a optimalizácie procesov, ktoré reagujú na meniacu sa situáciu na trhoch a potreby klientov. 
Aktuálna zmena procesov spočíva vo vylepšení rizikovo-výnosových charakteristík fondov na jednej strane a lepšom prepojení medzi vnímaním rizika a návratnosti zo strany klientov a volatilitou fondov na strane druhej. To bolo dosiahnuté zmenou prístupu k riadeniu volatility fondu a vylepšením riadenia rizika a stability nasledovne:

Namiesto statického rozloženia do akcií a dlhopisov sa bude sledovať rozsah volatility vhodný pre príslušný fond, naďalej používať aktívne riadenie rizík a aplikovať dynamická stratégia volatility z dlhodobého hľadiska. To umožní rýchlejšie reagovať na možné prudké výkyvy trhu, zmierňovať prípadné straty a dosahovať tak v dlhodobom horizonte zlepšenú návratnosť. Preto dané podielové fondy nebudú mať definovaný benchmark a rozloženie medzi akcie a dlhopisy ako doteraz, ale budú mať stanovenú volatilitu v dlhodobom horizonte 3 – 7 %/6 – 12 %/10 – 16 % podľa fondu. Hlavnými investíciami zostávajú globálne akcie a európske dlhopisy, ktoré sú strategicky obohatené o ďalšie triedy aktív. Rizikový profil fondov ostáva nezmenený.

Uvedené zmeny sa zohľadnia aj v štatútoch vlastných fondov investičného životného poistenia.

Pre klientov investičného životného poistenia s predmetnými fondmi je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podkladových aktívach a následne v štatútoch vlastných fondov nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 9. 8. 2021

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., (ďalej aj „poisťovateľ“) oznamuje, že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors GmbH rozhodla s účinnosťou od 10. 3. 2021 o zlúčení podielového fondu  Allianz Global Agricultural Trends do prijímajúceho podielového fondu Allianz Food Security. Táto zmena bola schválená dňa 15. 1. 2021 luxemburským orgánom dohľadu - CSSF - komisia pre dohľad nad finančným sektorom.

Podielový fond Allianz Global Agricultural Trends je podkladovým aktívom pre fondy poisťovateľa Akciový fond Agrotrendy, resp. Allianz akciový fond Agrotrendy.

V dôsledku zlúčenia podielových fondov v správcovskej spoločnosti bol upravený názov fondu poisťovateľa pre investičné životné poistenie nasledovne: z Akciový fond Agrotrendy na Akciový fond Food Security, resp. z Allianz akciový fond Agrotrendy na Allianz akciový fond Food Security.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na konci tejto správy.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok 
so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podielovom fonde a následne v internom fonde nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 3. 3. 2021

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Ampega Investment GmbH rozhodla s účinnosťou od 15. októbra 2020 o vykonaní zmien vo svojom podielovom fonde C-QUADRAT ARTS Total Return Garant. Tieto zmeny boli následne schválené rozhodnutím rakúskeho Úradu pre dohľad nad finančným trhom.

Podielový fond C-QUADRAT ARTS Total Return Garant  je podkladovým aktívom pre interný fond Allianz-Slovenskej poisťovne C-Quadrat Total Return Garant fond (resp. Allianz C-Quadrat Total Return Garant fond).

K uvedeným zmenám prispelo najmä to, že súčasná investičná stratégia bola z dôvodu aktuálnej nízkej úrovne úrokových sadzieb nerentabilná a manažment fondu bol nútený investovať menej rizikovú časť aktív fondu do fondov peňažného fondu.

Fondy peňažného trhu kvôli nízkym úrokovým mieram preukazujú negatívnu výkonnosť, a tým zaťažili jeho výkonnosť.

V podkladovom aktíve došlo k nasledovným zmenám:

-          zmena názvu podielového fondu na C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect,

-          zmena existujúcej investičnej stratégie,

-          zníženie podielu akciovej zložky z 50 % na 30 %,

-          zavedenie podielu dynamických dlhopisov v rozsahu 0 až 70 %.

 

Allianz - Slovenská poisťovňa zohľadnila tieto zmeny, a to nasledovne:

-          zmenil sa názov interného fondu na C-Quadrat Total Return VIP fond (resp. Allianz C-Quadrat Total Return VIP fond),

-          zmenil sa dokument „Štatút vlastného fondu“.

 

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na konci tejto správy.

Viac informácií o zmenách si môžete pozrieť vo videu, ktoré pripravila správcovská spoločnosť Ampega tu.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zmenami v podielovom fonde a následne v internom fonde nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 8. 10. 2020

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., dostala dňa 25. 10. 2018 informáciu, že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., získala Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 24. 10. 2018 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov ku dňu 3. 12. 2018.

Podielový fond Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., ktorý je súčasťou podkladových aktív pre fondy investičného životného poistenia Dlhopisový dynamický fond a Allianz dlhopisový dynamický fond, sa zlúči do podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.. Zmena podkladového aktíva investičného životného poistenia pre fondy Dlhopisový dynamický fond a Allianz Dlhopisový dynamický fond nastane 3. 12. 2018. Podkladové aktívum bude po zlúčení podielových fondov nasledovné:

Podielový fond - "1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Správca: IAD Investments, správ. spol., a. s.

Depozitár: Československá obchodná banka, a. s.

Mena: EUR

Druh: dlhopisový 

Rizikový faktor: nízky

Podielový fond 1.PF Slnko, o.p.f., patrí do kategórie dlhopisový podielový fond. Investuje predovšetkým do podnikových a štátnych dlhopisov, hypotekárnych záložných listov, peňažných nástrojov prostredníctvom vkladov v domácich a zahraničných bankách, podielových fondov a fondov obchodovaných na burze, atď. Investície sú predovšetkým v mene EUR bez regionálneho obmedzenia. Tento podielový fond nemusí byť vhodný pre investorov, ktorí plánujú použiť svoje prostriedky v lehote kratšej ako 4 roky.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk

Zvyšné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu a ďalších fondov investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 15. 11. 2018

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že s účinnosťou od 1. 3. 2018 sa mení spávca podielového fondu Allianz Global Emerging Markets Equity - A – EUR. Tento fond je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.

Novým správcom fondu sa namiesto správcovskej spoločnosti Allianz Global Investors Ireland Ltd. stáva správcovská spoločnosť Carne Global Fund Manager (Ireland) Limited.

Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 28. 2. 2018

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že dňa 9. 1. 2018 dostala infomáciu, že správcovská spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 3. 11. 2017 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov k 28. 12. 2017.

Podielový fond C-QUADRAT Global Quality ESG Fund, ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre fond investičného životného poistenia Success Flexible, podľa tohto súhlasu zanikol zlúčením s fondom C-QUADRAT GreenStars ESG (RT). Po realizácii zlúčenia nastala odo dňa 18. 1. 2018 zmena podkladových aktív fondu investičného životného poistenia Success Flexible. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu nasledovné:

Podielový fond - C-QUADRAT GreenStars ESG (RT)

Správca - Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H

Sub-správca - C-QUADRAT Asset Management GmbH

Depozitár - Raiffeisen Bank International AG

Mena - EUR

Druh - akciový

Rizikový faktor - stredný

C-QUADRAT GreenStars ESG (RT) je otvorený akciový podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom podielového fondu je dosahovať dlhodobé zhodnotenie kapitálu prijatím vyšších rizík. Podielový fond investuje najmenej 51 % aktív do akcií a ekvivalentných cenných papierov. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov emitovaných okrem iného štátmi a nadnárodnými spoločnosťami, do nástrojov peňažného trhu a podielových listov investičných fondov. Aktíva v podielovom fonde musia dlhodobo spĺňať tzv. "ESG" kritéria ( "Environmental", "Social", "Governance"), čo znamená, že musia spĺňať určité minimálne štandardy v environmentálnej a sociálnej oblasti ako aj vykazovať dobrú správu a riadenie.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.rcm.at

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 19. 1. 2018

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť C – Quadrat Kapitalanlage AG, a.s.,  schválila s účinnosťou od 10. júna 2015  zmenu názvu fondu fondu C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus na C-QUADRAT Global Quality ESG Fund. Tento fond je podkladovým aktívom fondu Success Flexible v investičnom životnom poistení.

Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dňa 20. marca 2015 schválila s účinnosťou od 3. apríla 2015  zmenu názvu fondu Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., euro dlhopisový plus o.p.f. (skrátený názov TAM – Euro dlhopisový PLUS fond ) na Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., dlhopisový o.p.f. (skrátený názov TAM – Dlhopisový fond ). Tento fond je podkladovým aktívom fondov Dlhopisový fond a Allianz dlhopisový fond v investičnom životnom poistení.

Táto zmena nemení stratégiu fondu popísanú v prílohe „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“ a neovplyvní ani aktuálne zloženie účtu poistníka v investičnom životnom poistení.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že správcovská spoločnosť C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala Rozhodnutím Rakúskeho dohľadu nad finančným trhom zo dňa 18. 6. 2013 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov s podobným zameraním.

Fond Success Flexible - C-QUADRAT Best Fonds Strategy, ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre fond investičného životného poistenia Success Flexible, podľa tohto súhlasu zanikne zlúčením s fondom C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus. Po realizácii zlúčenia nastane odo dňa 26. 9. 2013 zmena podkladových aktív fondu investičného životného poistenia Success Flexible. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu nasledovné:

Podielový fond

 C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus

Správca:

C-QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň

Depozitár:

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien

Mena:

EUR

Druh:

akciový

Rizikový faktor:

vysoký

 

C-QUADRAT APM Global Quality Stocks Plus je otvorený podielový fond zriadený v Rakúsku. Cieľom fondu je dosahovať rast kapitálu pri zvýšenom riziku. Fond investuje minimálne 51 % aktív do akcií a akciových cenných papierov globálnych spoločností. Zvyšné aktíva sú investované do finančných nástrojov s pevným výnosom a peňažných nástrojov.

Viac informácií k podielovému fondu nájdete na stránke www.c-quadrat.com.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti

so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti. 

Dátum vydania správy: 26. 09. 2013

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť Allianz Global Investors Ltd. s cieľom zefektívniť a optimalizovať svoju činnosť upravuje triedy podielov v podielovom fonde Allianz RCM Global Emerging Markets Eqiuty, ktorý je podkladovým aktívom fondov Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.

V tejto súvislosti dochádza od 11. 4. 2013 k zmene v prílohe poistných zmlúv „Označenie druhu príslušných podkladových aktív pre investičné životné poistenie“. V rámci popisu fondu „Allianz akciový fond Nové trhy“, resp. „Akciový fond Nové trhy“ je označenie podielového fondu zmenené na „Allianz Global Emerging Markets Eqiuty – A – EUR“ a sub-správca na RCM (UK) Ltd. - London. Táto zmena nemení investičné portfólio, investičné ciele a politiku podielového fondu a neovplyvní ani aktuálnu hodnotu účtu poistných zmlúv.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s nimi nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť C – QUADRAT Kapitalanlage AG, Viedeň, Rakúsko, nám postúpila svoje rozhodnutie pristúpiť v rámci zefektívnenia svojej činnosti k likvidácii podielového fondu C – QUADRAT Active Bond ku dňu 31. 3. 2013, ktorý tvorí podkladové aktívum fondu Success Protected v poistnom programe Investičné konto budúcnosti. Z tohto dôvodu predstavenstvo poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., v súlade s príslušnými ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok pre investičné životné poistenia rozhodlo o ukončení investovania a spravovania investícií vo fonde investičného životného poistenia Success Protected, a to ku dňu 1. 2. 2013.

Na základe tohto rozhodnutia majú klienti možnosť na základe písomnej žiadosti previesť doteraz naakumulované podielové jednotky z fondu Success Protected do iných fondov poistného programu Investičné konto budúcnosti, ako aj zmeniť alokačný pomer, ktorého súčasťou už nebude fond Success Protected. V prípade, že poisťovateľ neobdrží písomnú žiadosť klienta, poisťovateľ vykoná prevod a zmenu alokačného pomeru dopredu oznámeným spôsobom, kde fond Success Protected bude nahradený fondom Success Absolut.

Pre klientov, ktorí majú  uzatvorený poistný program Investičné konto budúcnosti, je  poistenie aj naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje,  že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., s cieľom zefektívniť svoju činnosť získala Rozhodnutím NBS č. ODT – 10900/2012 – 1 zo dňa 20. 11. 2012 s právoplatnosťou od 20. novembra 2012 predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska na zlúčenie dvoch svojich podielových fondov s podobným zameraním.

Fond krátkodobých investícií, o.p.f., ktorý je v poistných zmluvách súčasťou podkladových aktív pre Strategie fond a Allianz strategie fond, podľa tohto predchádzajúceho súhlasu zanikne zlúčením s fondom Zaistený-IAD depozitné konto, o.p.f.. Po realizácii zlúčenia v zmysle predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska nastane odo dňa 21. 12. 2012 zmena podkladových aktív fondu Strategie fond a Allianz strategie fond. Podkladové aktívum je po zlúčení podielových fondov namiesto doterajšieho podielového fondu Fond krátkodobých investícií, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s., nasledovné:

Podielový fond:                Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Správca:                              IAD Investments, správ. spol., a. s., Bratislava

Depozitár:                          Československá obchodná banka, a. s., Bratislava

Mena:                                  EUR

Druh:                                    krátkodobé investície

Rizikový faktor:                 nízky

Fond investuje prostriedky najmä do krátkodobých dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, vkladov v bankách, krátkodobých repo obchodov a do podielových listov iných otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré majú peňažný a súčasne zaistený charakter a sú denominované v eure.

Cieľom investičnej stratégie je dosahovanie vopred stanoveného výnosu tak, aby výkonnosť fondu neklesla pod stanovený minimálny výnos v stanovenom časovom období.
Viac informácií k podielovému fondu nájdete na www.iad.sk.

Na doplnenie uvádzame, že výkonnosť podielového fondu Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., dosiahla od jeho založenia ku dňu 31. 10. 2012 hodnotu 2,11 % p.a.. Fond Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. nedávno získal v súťaži Zlatá minca 2012 v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií víťazné 1. miesto.

Ďalšie informácie o podielových fondoch a ich zlučovaní nájdete aj na stránke www.iad.sk.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedeného fondu, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti so zlučovaním podielových fondov podkladových aktív nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

Dátum vydania správy: 17. 12. 2012

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., oznamuje, že rozhodla o prevode podielu v dcérskej spoločnosti Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.. Dôvodom tohto kroku je sústredenie sa na hlavný predmet svojej činnosti - poskytovanie univerzálnych poisťovacích služieb. V súvislosti s týmto rozhodnutím v súčasnosti dochádza alebo v nasledujúcom období dôjde k zmenám vzťahujúcim sa k podielovým fondom, ktoré tvoria podkladové aktíva poistných zmlúv investičného životného poistenia. (Bližšie sú popísané v prílohe každej poistnej zmluvy.)

a) Prevod správy podielových fondov na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a zmena depozitára podielových fondov:
Growth Opportunities o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Bond Dynamic o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Money Market o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Protected Equity 1 o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
Protected Equity 2 o. p. f., Allianz Asset Managment, správ. spol., a. s.,
ktoré tvoria podkladové aktívum fondov investičného životného poistenia Allianz akciový dynamický fond, Allianz dlhopisový dynamický fond, Allianz strategie fond, Akciový dynamický fond, Dlhopisový dynamický fond a Strategie fond.

b) Zmena názvu podielových fondov uvedených v bode a. 

Zmeny sa uskutočnia po odsúhlasení Národnou bankou Slovenska. O všetkých zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke a detailnejšie informácie nájdete aj na stránke www.iad.sk.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa uvedených fondov, ako aj ustanovenia o ostatných fondoch investičného životného poistenia zostávajú nezmenené.

Pre klientov investičného životného poistenia je poistenie naďalej platné v plnom rozsahu podľa dohodnutých podmienok so zohľadnením vyššie uvedených zmien. V súvislosti s plánovanými zmenami nevyplývajú pre klientov vo vzťahu k ich poisteniu žiadne povinnosti.

IAD Investments, správ. spol., a. s. so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 182/Ba Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Račianska 62, 831 02 Bratislava, IČO 36 785 989, oznamujú: na základe rozhodnutí NBS č. ODT-12649-1/2011 č. ODT-12649-2/2011, č. ODT-12649-3/2011, č. ODT-12649-4/2011, č. ODT-12649-5/2011 zo dňa 12. 12. 2011, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 14. 12. 2011 predstavenstvá správcovských spoločností rozhodli o prevode správy podielových fondov: Money Market o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., Bond Dynamic o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., Growth Opportunities o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., Protected Equity 1 o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., Protected Equity 2 o.p.f., Allianz Asset Management, správ. spol., a. s. zo správcovskej spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a. s., na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., a stanovili dátum prevodu správy na 14. 12. 2011. Aktuálne štatúty podielových fondov po prevode správy možno získať v sídle správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., a na internetovej stránke www.iad.sk. Prevodom správy nebudú dotknuté žiadne práva podielnikov a IAD Investments chce naďalej pokračovať v navrhnutých stratégiách preberaných fondov.