To, že športové výsledky dnešných detí sú katastrofálne, sme rozoberali aj v predchádzajúcom blogu spolu s dekanom FTVŠ Viktorom Bielikom. Rozdiely v športových zručnostiach a výkonoch sú medzi dnešnými deťmi skutočne extrémne a začínajú spôsobovať problémy telocvikárom na školách. Pokiaľ ako spoločnosť nezareagujeme na zmenu spôsobu života, spôsobíme našim deťom škody, ktoré sa s nimi budú ťahať po zvyšok života.
Jedným z projektov, ktorý je odpoveďou na tieto výzvy, je Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), určený pre žiakov II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Okrem dôležitého sledovania športového vývoja detí má za cieľ rozvíjať všestranné pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie a tiež motivovať deti k športu vďaka prirodzenej súťaživosti. V školskom roku 2022/2023 sa doň zapojilo takmer 400 škôl a v ďalšom školskom roku sa očakáva ďalší nárast. Poďme sa teda na Olympijský odznak všestrannosti, ktorého partnerom je aj Allianz, pozrieť.
Olympijský odznak všestrannosti 2024
Prihlásené školy otestujú svojich žiakov pod dozorom svojich učiteľov telesnej a športovej výchovy v nasledovných disciplínach: skok do diaľky z miesta znožmo, ľah – sed za 30 sekúnd, hod 2 kg plnou loptou vpred (medicinbalom), výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový beh 10x 5 m a vytrvalostný člnkový beh. Testovanie je aj tento rok totožné so štátnym vzdelávacím programom pre telesnú výchovu, vďaka čomu majú učitelia telesnej výchovy možnosť realizovať hneď na začiatku školského roka predpísané testy všeobecnej pohybovej výkonnosti a skombinovať ich s projektom OLOV.
Za výkony žiaka v každej z disciplín projektu sa udeľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Každý žiak získa certifikát, na základe ktorého budú jeho rodičia vedieť vyhodnotiť jeho športovú výkonnosť a porovnať ju s jeho rovesníkmi. Najlepší tabuľkovo hodnotení žiaci získajú navyše zlatý, strieborný alebo bronzový olympijský odznak všestrannosti.
Po školskom kole nasleduje postupová krajská súťaž, ktorá sa uskutoční v marci až apríli 2024 v športových halách vo vybraných mestách. Každá zapojená škola prihlasuje osemčlenné družstvo (jeden žiak a jedna žiačka za 6. až 9. ročník), počas ktorého deti súťažia na špeciálnej prekážkovej dráhe a v ďalších disciplínach.
Na finále OLOV v júni 2024 sa zúčastní 8 družstiev – najlepšie družstvo z každého kraja. Ide o dvojdňovú akciu organizovanú v réžii Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), kde všetci účastníci získajú zaujímavý štartovací balíček a pamätný diplom, najmä však celoživotný zážitok s možnosťou stretnúť sa s najznámejšími slovenskými olympionikmi a športovcami. Okrem testovaných 5-tich disciplín OLOV budú deti súťažiť v zaujímavých súťažných disciplínach, napríklad v minulom roku to boli plavecké štafety 8x 25 metrov voľným spôsobom, preťahovanie lanom (Tug of War) a špeciálna laser run dráha s prekážkami.
Finále OLOV 2022/2023 v Šamoríne

Podujatie organizujeme samostatne vo vybrané dni a nie počas hodín telocviku. Vďaka tomu podporujeme súťaživosť medzi triedami rovnakého ročníka. Zároveň sa utužujú kolektívy, keďže u nás častokrát celá trieda či hala pri mimoriadnych výkonoch tlieska a povzbudzuje. V takej perfektnej atmosfére sú deti ešte viac vyhecované a odbehnú viac, akoby dosiahli len v štandardnom meraní. 

Za pozitívum považujem aj každoročné testovanie, vďaka ktorému sú deti motivované zlepšovať svoje výkony. Za najťažšiu disciplínu považujem vytrvalostný člnkových beh, ktorý preveruje aj morálno-vôľové vlastnosti detí. Deti opakovane prekonávajú vyznačenú vzdialenosť 20 m, pričom sa postupne zvyšuje rýchlosť.

Veronika Rumpelová
Veronika Rumpelová

Našou výhodou je, že sme jednou z najväčších základných škôl na Slovensku a máme aj športové triedy. Okrem klasickej telesnej výchovy majú naše deti dve hodiny plávania, tri hodiny športovej prípravy a poobede majú ešte minimálne dva-tri tréningy týždenne. Či to nie je veľa? Napriek takejto záťaži športujúce deti stihnú oveľa viac ako „nešportovci“, pretože sú zodpovednejšie a organizovanejšie, keďže si vedia oveľa lepšie „upratať“ čas.

Samozrejme, aj my sa potýkame medzi deťmi s výkonmi, že dieťa nespraví ani jeden ľah – sed za minútu. Prípady, kedy deti nevedia spraviť kotúľ, nie sú ojedinelé, častokrát nevedia chytiť loptu, nemajú základné návyky a musíme ich učiť úplné základy. Dalo by sa povedať, že ich potrebujeme naučiť správne behať aj chodiť.

Veríme, že práve vďaka takýmto projektom sa nám spoločne podarí zvrátiť negatívne trendy pohybovej zdatnosti našich detí. Budeme veľmi radi, ak sa budú rodičia detí na 2. stupni aktívne zaujímať o zapojenie svojich základných škôl do projektu OLOV, aby získali prehľad o ich výkonnosti v rámci celonárodnej úrovne. SOŠV a jeho partneri spravia všetko pre to, aby tento projekt rástol ako po minulé roky a naplnil v aktuálnom školskom roku métu 50 000 žiakov.