Investujte podľa vlastného rozhodnutia

Jednorazovo platené investičné životné poistenie
 • Ochrana finančných prostriedkov v prípade úmrtia poisteného pred výkyvmi na kapitálových a finančných trhoch až do veku 75 rokov klienta - poisťovňa vždy vyplatí najmenej to, čo bolo zaplatené
 • Poistné plnenie v prípade úmrtia nie je predmetom dedičstva, rýchly prístup k finančným prostriedkom
 • Bez skúmania zdravotného stavu
 • Nižšie poplatky za nákup podielových jednotiek pri vyššom poistnom
 • Unikátne podkladové aktíva fondov skupiny Allianz s definovaniu investičnou stratégiou a aktívnou a dynamickou správou rýchlo reagujúcou na meniaci sa trh a ekonomické signály
 • Vhodný pre klientov s rôznym rizikovým profilom (konzervatívny, vyvážený, rastový)
 • Prevod medzi fondmi na žiadosť klienta
 • Možnosť vloženia mimoriadneho poistného
 • Možnosť čiastočného odkupu finančných prostriedkov

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia programu Moja Stratégia si môžete vybrať z nasledovných fondov s profesionálnou správou skupiny Allianz:

Osoba poistená investičným životným poistením má v rámci tohto poistenia od jeho začiatku uzatvorenú poistnú sumu pre prípad úmrtia vo výške  5 % z hodnoty fondov bez skúmania zdravotného stavu.

Ak poistený zomrie skôr, ako dovŕši vek 75 rokov, oprávnenej osobe bude vyplatená vyššia suma a to:

 • 105 % z aktuálnej hodnoty fondov alebo
 • zaplatené jednorazové a mimoriadne poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy. 

Ak nastane úmrtie neskôr, oprávnenej osobe sa vyplatí 105 % z aktuálnej hodnoty fondov.

Ak poistený zomrie počas prvých 12 mesiacov od začiatku poistenia následkom choroby alebo následkom úrazu, ktorý sa stal pred začiatkom poistenia, oprávnenej osobe bude vyplatená vyššia suma a to:

 • aktuálna hodnota fondov alebo
 • zaplatené jednorazové a mimoriadne poistné, znížené o prípadné čiastočné odkupy.

Aktuálna hodnota fondov je určená k najbližšiemu dňu nasledujúcemu po dátume úmrtia poisteného.

Informácie o minulej výkonnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2268 nájdete tu
V súčasnosti rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria sú označované ako ESG (environmental, social, governance). Udržateľné investície predstavujú pre investorov príležitosť podieľať sa na lepšej budúcnosti našej planéty.

Máte záujem o poistenie Moja Stratégia?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme, ozveme sa vám!

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Dynamika je šikovné riešenie, ktoré sa používa na Slovensku aj vo svete už desaťročia a pomáha chrániť životné poistenie pred škodlivým vplyvom inflácie.
 
Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu