Spoločnosti Skupiny Allianz a jej konsolidované právne subjekty, vrátane Allianz – Slovenskej poisťovne, už viac ako 125 rokov vychádzajú pri svojom podnikaní z dôvery, ktorú klienti, akcionári, zamestnanci a verejnosť majú v ich výkon a integritu.

Spolu s našimi dodávateľmi a partnermi chceme prispieť k dodržiavaniu všeobecne uznávaných zásad obchodnej praxe; v rovine ekonomickej, sociálnej a environmentálnej tak, ako je to uvedené v Etickom kódexe Allianzu.

Etický kódex dodávateľa (ďalej len „Kódex“) určuje minimálne štandardy, ktoré musia spĺňať dodávatelia (spoločnosti, ktoré poskytujú tovar alebo služby, a tiež výrobcovia alebo sprostredkovatelia predaja takýchto tovarov alebo služieb, vrátane zamestnancov, agentov a subdodávateľov spoločností), s ktorými Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. spolupracuje alebo plánuje spolupracovať v budúcnosti.

Uvedomujeme si kľúčovú úlohu Skupiny Allianz a našich dodávateľov v pozitívnom prispievaní k sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu blahobytu komunít, ktorých sme súčasťou. Preto veríme, že vzájomné záväzky medzi Skupinou Allianz a našimi dodávateľmi budú fungovať v súlade s očakávaniami komunity firiem a budú vytvárať udržateľnejšiu hodnotu pre všetky zainteresované strany.

Očakávame, že všetci naši dodávateľa sa budú podieľať na našich záväzkoch a budú dodržiavať tieto štandardy pri svojom podnikaní. Naši dodávatelia musia neustále kontrolovať a dodržiavať tento Kódex a informovať o ňom svojich zamestnancov a svoj dodávateľský reťazec. Dodávatelia sú povinní upozorniť Skupinu Allianz na akékoľvek porušenia alebo podstatné nedostatky v súvislosti s Kódexom, a to aj pokiaľ ide o potenciálne porušenia subdodávateľov, a musia sa primerane snažiť ich riešiť, napraviť a zabrániť ich opakovaniu.