Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B (ďalej aj ako “ASP”) poskytuje na tejto webovej stránke informácie v zmysle článkov 3, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej ako „SFDR“).

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. , (ASP)  je dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti Allianz Societas Europaea (ďalej ako „Allianz SE“). Societas Europaea (európska spoločnosť) je právna forma verejných akciových spoločností podľa európskeho práva.

Allianz SE, registračné číslo spoločnosti: HRB 164232, sídlo: Königinstraße 28, Mníchov, Nemecko, zapísaná  v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Mníchov pod číslom D2601V.

Allianz Group (ďalej ako „skupina Allianz“) je súhrnné označenie pre všetky dcérske spoločnosti Allianz SE. Skupina Allianz prijíma podporu a poradenstvo Allianz SE a riadi sa internými predpismi, normami a smernicami Allianz SE.

ASP sa vo všetkých uvedených oblastiach riadi prístupom a smernicami Allianz SE.

V nasledujúcom dokumente vám chceme priblížiť, čo je udržateľnosť a aký je jej význam v sektore finančných služieb. Dozviete sa, ako ASP zvažuje riziká, ktoré ohrozujú jej prosperitu. Na druhej strane, aj naše investičné rozhodnutia môžu ovplyvniť udržateľnosť sveta okolo nás, a preto sledujeme aj nepriaznivé vplyvy našich rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Nájdete tu aj informácie o politikách odmeňovania či informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tematike udržateľnosti.

Čo je udržateľnosť?

Udržateľnosť znamená žiť tak, aby sme svoje súčasné potreby uskutočnili spôsobom, ktorý neohrozí budúce potreby.

Ktorých oblastí života sa udržateľnosť týka?

Udržateľnosť členíme do troch hlavných oblastí činností človeka:

- prosperita ľudskej spoločnosti – sociálna oblasť,

- ekonomický rozvoj – riadiaca oblasť,

- ochrana životného prostredia – ekologická oblasť.

Tieto tri oblasti budeme naďalej označovať známou medzinárodnou skratkou „ESG“ (E = ekologická oblasť, S = sociálna oblasť, G = riadenie a správa)

V súvislosti s udržateľnosťou sa v legislatíve objavuje pojem “dvojitá významnosť” (z angl. “double materiality”). Koncepcia dvojitej významnosti spočíva v tom, že firma  bude zohľadňovať, ako hlavné aspekty udržateľnosti, čiže ESG, ovplyvňujú jej výkonnosť a prosperitu, a zároveň aj ako ona sama ovplyvňuje ľudí a životné prostredie.

Preto ASP pri svojich aktivitách vždy zohľadňuje obe významnosti:

- ako ESG ovplyvňujú ASP – nazývame začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť,

- ako ASP ovplyvňuje okolitý svet – nazývame hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Tu zverejnené informácie opisujú prístup ASP:

- k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ďalej aj ako „ESG riziká“) do procesu prijímania investičných rozhodnutí (článok 3 SFDR),

- k náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (článok 4 SFDR),

- k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politikách odmeňovania (článok 5 SFDR). 

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 3 SFDR

(a) spôsob, akým sú riziká ohrozujúce udržateľnosť začlenené do našich investičných rozhodnutí

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ESG) alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť Allianz SE, alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, či korupcia.

ASP vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného Allianz Investment Management SE, Manažmentu Allianz SE pre investovanie (ďalej len „AIM SE“).  AIM SE a ASP začleňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť do celého procesu prijímania investičných rozhodnutí, vrátane riadenia aktív a pasív, investičnej stratégie, riadenia správcov aktív, monitorovania investícií a riadenia rizík. V tomto zmysle AIM SE poskytuje ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ.

Investície realizuje ASP a vybraní správcovia aktív, pričom ASP správcom aktív jasne komunikuje požiadavky týkajúce sa začleňovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť (podrobnosti pozri nižšie).

Pri investíciách do investičných aktív poisťovne (s výnimkou investícií podkladových aktív  produktov investičného životného poistenia) ASP postupuje podľa komplexného a riadne zdôvodneného prístupu k začleňovaniu ESG, ktorý zahŕňa nasledujúce prvky (tento prístup sa nevzťahuje na podkladové investície produktov investičného životného poistenia, lebo tieto investície podliehajú investičným rozhodnutiam príslušných správcov aktív, nie ASP) :

1.  výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív,

2.  identifikáciu, analýzu a riešenie potenciálnych rizík ESG,

3.  aktívne vlastníctvo (prostredníctvom politiky zapájania),

4.  vylúčenia určitých sektorov a spoločností z investičných aktív poisťovne,

5.  záväzok súvisiaci s rizikami zmeny klímy a so znižovaním emisií skleníkových plynov (Parížska dohoda o zmene klímy, 2015).

Podrobnosti o vyššie uvedených bodoch nájdete detailnejšie popísané v texte nižšie.

AIM SE je zapojený aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP a AIM SE vyžadujú, aby boli správcovia aktív podielových fondov produktov investičného životného poistenia buď signatármi Zásad zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment, ďalej aj ako „PRI“), alebo mali prijatú svoju vlastnú zdokumentovanú politiku ESG.

1. Výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív na realizáciu investícií aktív ASP:

Okrem ekonomických aspektov ASP prihliada aj na environmentálne a sociálne faktory a na faktory v oblasti správy a riadenia. Všetci správcovia aktív, ktorí investujú v mene ASP, sú povinní začleniť tieto faktory do svojho investičného procesu. Správcovia aktív môžu splniť tieto požiadavky tak, že sa stanú signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) (s ratingom PRI najmenej na úrovni „B“), alebo prijmú vlastnú politiku ESG. Allianz SE definovala povinné kritériá pre takúto politiku ESG, ako je jasná štruktúra riadenia ESG s transparentnými úlohami a zodpovednosťami, integrácia špecifických princípov ESG a zohľadnenie regulačných požiadaviek. Okrem toho sú tiež povinní dodržiavať všetky kritériá pre vylúčenie stanovené Allianz SE (podrobnosti pozri v bode 4). Allianz SE pozorne monitoruje, či správcovia aktív dodržiavajú príslušné kritériá na vylúčenie a ich vlastné politiky ESG. AIM SE pôsobí ako subjekt poskytujúci podporu pri monitorovaní a vyhodnocovaní správcov aktív a pri skríningu ESG. Pri aktívach, ktoré spravuje ASP interne, dodržiavame internú normu „ESG kritériá pre investície v ASP“, ktorá opisuje spôsob začlenenia ESG do nášho procesu riadenia investícií.

2. Identifikácia, analýza a riešenie potenciálnych rizík ESG:

Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodovateľné na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry alebo private placement, sleduje ASP v spolupráci s AIM SE a internými správcami aktív skupiny podľa usmernení ESG (viac na Allianz Sustainability Intergration Framework). Usmernenia ESG vychádzajú z medzinárodných štandardov osvedčenej praxe a zahŕňajú aspekty ako riziko biodiverzity, riziko pre chránené územia, riziko pre pracovníkov, riziko pre miestne komunity. Ak sa v priebehu skríningu (prvá fáza procesu posudzovania ESG rizík) potenciálnej transakcie v jednej zo stanovených citlivých obchodných činností odhalí riziko ESG, rozhodnutia prijímajú odborníci na ESG a riziká na úrovni Allianz SE, ktorí vyhodnotia, či sa bude v transakcii pokračovať, alebo sa bude pokračovať, ale zároveň si transakcia vyžaduje zmenu výšky investície a ďalšie riadenie rizík ESG, alebo sa z dôvodu rizík ESG v transakcii pokračovať nebude.

Pri investíciách do aktív obchodovateľných na regulovanom trhu, ako sú štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a verejne obchodovateľné akcie, používame na vyhodnotenie hlavných rizík ESG dáta od externého poskytovateľa MSCI ESG Research. Spolu s vlastným prieskumom na ne potom prihliadame pri riadení portfólia.

3. Aktívne vlastníctvo:

Politiky zapájania – bilaterálne zapájanie: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností nadväzuje Allianz SE dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje a v ktorých identifikovala systematické riziká ESG. Cieľom politiky zapájania je posilniť riadenie rizík ESG v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Významná zmena môže trvať aj niekoľko rokov. Zapájanie je priebežný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky a zároveň  je prínosný pre obe strany. Allianz SE by k tejto pozitívnej zmene nemohla prispieť, ak by automaticky odpredala svoje investície. Ak sa však ukáže, že naša politika zapájania neprináša žiadané výsledky, môžeme aktíva určitých emitentov odpredať. Naši interní správcovia aktív Allianz Global Investors (ďalej aj ako „AllianzGI“) a PIMCO sa navyše angažujú v oblasti ESG aj v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív skupiny Allianz. Viac o ESG prístupe AllianzGI nájdete tu. ESG prístup PIMCO nájdete tu.

Politiky zapájania – kolaboratívne zapájanie: Spolupráca môže mať formu viacerých investorov oslovujúcich jednu spoločnosť, alebo viacero spoločností a ich celý hodnotový reťazec v jednom sektore. Spolupráca konsoliduje úsilie zainteresovaných strán, čo umožňuje efektívnejšie a na riešenie orientované diskusie na vyššej úrovni. Allianz SE podporuje takéto kolaboratívne zapájanie všade, kde je to možné, ako lepšiu a efektívnejšiu formu investičného správcovstva, najmä prostredníctvom iniciatív, ako je Climate Action 100+.

- Politiky zapájania – správcovia aktív: Program zapojenia správcov aktív zahŕňa správcov aktív na súkromných a verejných trhoch. Správcovia aktív majú intenzívne vzťahy so spoločnosťami, do ktorých sa investuje, a organizačnú štruktúru, odborné znalosti a analytické schopnosti na posúdenie a zapojenie spoločností, často prostredníctvom špecializovaných správcovských tímov. Allianz SE jasne komunikuje svoje záujmy správcom aktív a podporuje ich, aby zosúladili svoje investície a správcovské aktivity tak, aby čo najlepšie reprezentovali dlhodobé záujmy Allianz SE v oblasti udržateľnosti a klímy.

- Hlasovanie: Hlasovacie práva vykonávajú AllianzGI, alebo externí správcovia aktív, ktorí v mene skupiny Allianz riadia mandáty na akcie. Podrobnosti o pravidlách hlasovania Allianz Global Investors a záznamy o hlasovaní nájdete tu.

4. Reštrikcie a vylúčenia z investičných aktív pre určité sektory, spoločnosti a krajiny (uvedené sa týka vlastných investícií ASP, netýka sa aktív v rámci investičného životného poistenia, štruktúrovaných finančných nástrojov a počiatočného vkladu):

Patria sem:

(1) spoločnosti angažované v kontroverzných zbraniach (zbrane, na ktoré sa vzťahujú tieto medzinárodné dohovory: Ottawská zmluva, Dohovor o kazetovej munícii, Dohovor o biologických zbraniach, Dohovor o chemických zbraniach, Zmluva o nešírení jadrových zbraní (NPT).

(2) modely založené na obchodovaní s uhlím,

(3) krajiny, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv a kde sa vyskytujú závažné problémy v oblasti riadenia ESG,

(4) vylúčenie a/alebo obmedzenia sa týkajú aj emitentov s vysokými rizikami ESG, pri ktorých politiky zapájania neboli úspešné,

(5) obmedzenie investovania do nekonvenčných ropných a plynárenských modelov a obchodných modelov založených na rope a plyne (spoločnosti, ktoré získavajú 25 % alebo viac svojich tržieb (od 1. januára 2023) z ťažby energetického uhlia; spoločnosti, ktoré získavajú 25 % (od 1. januára 2023) alebo viac svojej vyrobenej elektriny z energetického uhlia a/alebo plánujú zvýšiť kapacitu tepelného uhlia o viac ako 0,3 gigawattov (GW); vylúčením v súvislosti s takýmito spoločnosťami sa chápe, že nástroje vlastného imania v takýchto spoločnostiach sa odpredajú, prípadne podržia do ich splatnosti a žiadne reinvestície do rovnakých obchodných činností realizované nebudú; viac podrobností nájdete tu).

5. Riziká súvisiace so zmenou klímy a znižovaním emisií skleníkových plynov:

Obmedzenie globálneho otepľovania a zmeny klímy považuje skupina Allianz za svoju najvyššiu prioritu. Zaviazali sme sa, že vynaložíme maximálne úsilie pri dosahovaní cieľa Parížskej dohody o zmene klímy. Sme presvedčení, že dosiahnutie takého cieľa si vyžaduje rýchle zníženie čistých nulových emisií skleníkových plynov v globálnej ekonomike do roku 2050. Allianz SE identifikuje a riadi riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy na niekoľkých úrovniach:

- z  investičných aktív skupiny Allianz chceme najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť modely založené na obchodovaní s uhlím. To znamená postupné znižovanie limitov zo súčasných 25 % na 0 % najneskôr v roku 2040;

- obmedzíme financovanie obchodných modelov založených na rope a uhlí (viac informácií nájdete na Allianz statement on oil sands business models a na Statement on oil and gas business models;

- Allianz SE je zakladajúcim členom Aliancie vlastníkov aktív s čistými nulovými emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA) iniciovanej OSN. Členovia aliancie, a teda aj skupina Allianz, sa zaviazali, že ich portfólio bude zosúladené s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C, tzn. cieľom čistých nulových emisií skleníkových plynov z  portfólia do roku 2050. Allianz SE si stanovila predbežné ciele pre rôzne vybrané triedy aktív, ako sú portfólio podnikových dlhopisov a verejne obchodovateľných akcií, priame a spoločné aktíva v oblasti nehnuteľností, majetok v infraštruktúre a súkromný dlh. Predbežné ciele sa obnovujú na 5-ročnej báze, pričom referenčný rok je 2019 (viac informácií o klimatických cieľoch Allianz SE nájdete na Allianz Group Sustainability Report.)

6. Záťažové testy klimatických zmien a analýza scenárov:

Úvahy o zmene klímy (najmä riziko prechodu a fyzické riziko) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej a investičnej stratégie Allianz SE. Allianz SE používa rôzne kvantitatívne a kvalitatívne prístupy na vykonávanie testov klimatických záťaží a analýz scenárov s ohľadom na dlhé časové horizonty, v ktorých sa môže zmena klímy rozvinúť, a vysokú neistotu ohľadom smerovania budúceho klimatického a ekonomického vývoja. Allianz SE vykonáva analýzy citlivosti a scenárov s časovým horizontom do roku 2050 vrátane scenárov pre usporiadaný alebo neusporiadaný prechod, ako aj bez prechodu so zvýšenou úrovňou fyzického rizika.

ASP je zapojená aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP vyžaduje, aby správcovia aktív podielových fondov (podkladových aktív investičného životného poistenia) boli signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI), alebo prijali vlastnú politiku ESG. Na úrovni fondu ASP zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov.

Viac informácií o riadení rizík ESG v investičných procesoch skupiny Allianz nájdete v Allianz Group Sustainability Report (oddiel 02.2) a v Sustainability Integration Framework.

Viac informácií o prístupe Allianz Global Investors k ESG nájdete tu. Viac informácií o prístupe PIMCO k ESG nájdete tu.

(b) výsledky posúdenia pravdepodobných vplyvov rizík ohrozujúcich udržateľnosť na výnosy z finančných produktov, ktoré sprístupňujú

Investovanie do aktív kryjúcich technické rezervy

ASP je zo zákona povinná investovať prostriedky životných a neživotných technických rezerv ASP do diverzifikovaného súboru aktív, čo minimalizuje vplyv potenciálneho rizika ohrozujúceho udržateľnosť v rámci jednotlivých spoločností alebo investícií. Minimalizáciu rizík ďalej zabezpečujú aj interné systémy riadenia rizík, ktorých súčasťou sú aj obmedzenia vzťahujúce sa na jednotlivé triedy aktív a emitentov. Pohyby v hodnote aktív nemajú okamžitý vplyv na kumulatívne výnosy poistných produktov, pokiaľ sú vytvorené dostatočné rezervy, napríklad rezervy na budúce bonusy alebo časovo rozlíšené rezervy na refundáciu poistného.

Investovanie v mene poistených v rámci investičného životného poistenia

Na úrovni fondu AIM SE zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov. Čím je ratingová úroveň Morningstar Sustainability Rating nižšia, tým vyššia je pravdepodobnosť reálneho výskytu rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Preskúmanie zverejnenia (podľa článku 12 SFDR): Toto vyhlásenie podľa článku 3 SFDR sa pravidelne aktualizuje. Prehľad zmien nájdete na konci textu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 4 SFDR

Transparentnosť nepriaznivých vplyvov investičných rozhodnutí na udržateľnosť na úrovni ASP – zverejnenie v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1288, ktoré dopĺňa nariadenie SFDR, nájdete tu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 5 SFDR

Základné princípy v politike odmeňovania v skupine Allianz sú rovnaké pre všetky spoločnosti skupiny a musia sa v každej spoločnosti skupiny uplatňovať primerane. Politika odmeňovania platná pre skupinu Allianz rieši začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť viacerými spôsobmi:

1.  Zásady stanovovania cieľov: Základom finančných a prevádzkových cieľov pre variabilné odmeňovanie na úrovni ASP sú vybrané kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ciele by mali zahŕňať, kde je to vhodné, ukazovatele výkonnosti súvisiace s ESG a mali by byť navrhnuté tak, aby sa predchádzalo prílišnému podstupovaniu rizík ESG.

2.   Proces stanovovania cieľov: Príslušné ciele ASP v oblasti udržateľnosti tvoria súčasť strategického a plánovacieho dialógu. Výsledkom procesu ročného plánovacieho dialógu je celkový cieľový list pre CEO ASP (predseda predstavenstva). Súčasťou plánu sú aj ciele udržateľnosti a plánované hodnoty prevádzkových subjektov vrátane kľúčových ukazovateľov výkonu udržateľnosti, ktoré tvoria kvantitatívne ciele pre predsedu predstavenstva ASP na nasledujúci rok.

3. Variabilné odmeňovanie: Odmeňovanie členov predstavenstva spoločnosti je zložené z fixnej a variabilnej zložky.

Komponenty variabilného odmeňovania môžu byť nevyplatené alebo ich vyplatenie môže byť obmedzené, ak dôjde k výraznému porušeniu interných noriem a politík ASP, vrátane internej normy „Riadenie reputačného rizika“ a internej normy „ESG kritériá pre investície“. Tieto dve interné politiky upravujú riadenie rizík ESG v investičných transakciách. Ďalšie podrobnosti o riadení rizík ESG nájdete v časti „Zverejňovanie podľa článku 3 SFDR“ a v dokumente Allianz Sustainability Integration Framework (verzia 5.0).

Preskúmanie zverejnenia (podľa článku 12 SFDR): Toto vyhlásenie podľa článku 5 SFDR sa pravidelne aktualizuje. Prehľad zmien nájdete na konci textu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 11 SFDR

Informácie (pravidelné správy) podľa článku 11 SFDR sú uvedené:

  • pre produkt Môj Život na webovom sídle: Môj Život, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Môj Život Plus na webovom sídle: Môj Život Plus, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Cesta Životom na webovom sídle: Cesta Životom, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Farbička na webovom sídle: Moja Farbička, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Farbička Plus na webovom sídle: Moja Farbička Plus, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moja Stratégia na webovom sídle: Moja Stratégia, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Amundi Strategy Portfolio na webovom sídle: Amundi Strategy Portfolio, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Amundi Life na webovom sídle: Amundi Life, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Moje Investovanie na webovom sídle: Moje Investovanie, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”,
  • pre produkt Invest na webovom sídle: Invest, v časti ”Zverejňovanie informácií o udržateľnosti”.

 ESG 

Environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia. Ďalšie informácie o otázkach ESG definovaných v PRI nájdete tu.

 MSCI

Spoločnosť Morgan Stanley Capital International sa venuje investičnému prieskumu a poskytuje inštitucionálnym investorom a hedžovým fondom akciové indexy, analýzy rizika a výkonnosti portfólia a nástroje správy a riadenia.

 Kontroverzné zbrane

Zbrane, na ktoré sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov: Ottawský dohovor (protipechotné míny); Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby);  Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane); Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane), jadrové zbrane mimo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní.

 Modely založené na  obchodovaní s uhlím

Spoločnosti, ktorých 25 % (platí od 1. januára 2023) alebo viac príjmov pochádza z ťažby výhrevného uhlia; Spoločnosti, ktorých 25 % (platí od 1. januára 2023) alebo viac generovanej elektriny pochádza z výhrevného uhlia a/alebo kde výkon tepelnej uhoľnej elektrárne prekračuje 5 GW alebo energetické a ťažobné spoločnosti prekračujúce 10 miliónov ton energetického uhlia ročne. Tieto limity sa postupne sprísňujú -   od januára 2025 na 15%, od januára 2030 na 5% s výnimkou Ázie, kde bude platiť 10%, najneskôr v roku 2040 na 0%); v súvislosti s prechodom na tieto prísnejšie podmienky boli emitenti, u ktorých sa očakáva, že prípadne prekročia nové prahové hodnoty od roku 2023, zmrazení už v roku 2021, čo znamená, že nie je povolené žiadne zvýšenie expozície; vylúčením v súvislosti s takýmito spoločnosťami rozumieme, že akciové nástroje v takýchto spoločnostiach sa odpredajú a zaniknú a nebudú žiadne reinvestície do nástrojov s pevnými výnosmi; ďalšie podrobnosti nájdete tu.

 Hlavné nepriaznivé    vplyvy na udržateľnosť

Koncepcia hlavných nepriaznivých vplyvov (Principal Adverse Impact, skrátene PAI) je popísaná v regulačných technických predpisoch nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR): „Hlavné nepriaznivé vplyvy sú najvýznamnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, dodržiavaním ľudských práv a bojom proti korupcii a úplatkárstvu.“

 

Prehľad aktualizácií:

Dátum aktualizácie

Článok 3 SFDR

Článok 5 SFDR

1.6.2023

zmeny sa týkajú pridania častí o spolupráci a zapájaní správcov aktív, aktualizovaných cieľov zníženia emisií skleníkových plynov, ako aj pridania časti o záťažových testoch zmeny klímy a analýze scenárov.

 

15.7.2023

Oprava názvu dokumentu “ESG Integration Framework” na „Sustainability Integration Framework ”;

Oprava bodu 4. v časti „Zverejnenie podľa článku 3 SFDR“:  pôvodný názov: 4. Z investičných aktív sú vylúčené určité sektory, spoločnosti a krajiny. Oprava:  4. Reštrikcie a vylúčenia z investičných aktív pre určité sektory, spoločnosti a krajiny;

Oprava textu v bode 4. v časti „Zverejnenie podľa článku 3 SFDR“: pôvodný text:  „a/alebo plánujú zvýšiť kapacitu tepelného uhlia o viac ako 0,3 gigawattov (GW)” . Oprava: „a/alebo kde výkon tepelnej uhoľnej elektrárne prekračuje 5 GW alebo energetické a ťažobné spoločnosti prekračujúce 10 miliónov ton energetického uhlia ročne.”

 

02.10.2023

 

pridanie vysvetlenia k bodu 2:           „2. Proces stanovovania cieľov“         a 3: „3.Variabilné odmeňovanie“. Zmena v číslovaní bodov.

 

22.12.2023

Oprava bodu 4 – vymedzenie, čoho sa bod 4 týka;

Oprava bodu 4 – pridané informácie k jadrovým zbraniam

 

15.03.2024

Aktualizácia dokumentu Allianz Sustainability Report  (verzia za rok 2023)