Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „ASP“) poskytuje na tejto webovej stránke informácie v zmysle článkov 3, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „SFDR“).

V nasledujúcom dokumente vám chceme priblížiť, čo je udržateľnosť a aký je jej význam v sektore finančných služieb. Dozviete sa, ako ASP zvažuje riziká, ktoré ohrozujú jej prosperitu. Na druhej strane, aj naše investičné rozhodnutia môžu ovplyvniť udržateľnosť sveta okolo nás, a preto sledujeme aj nepriaznivé vplyvy našich rozhodnutí na faktory udržateľnosti. Nájdete tu aj informácie o politikách odmeňovania či informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v tematike udržateľnosti.

Čo je udržateľnosť?

Udržateľnosť znamená žiť tak, aby sme svoje súčasné potreby uskutočnili spôsobom, ktorý neohrozí budúce potreby.

Ktorých oblastí života sa udržateľnosť týka?

Udržateľnosť členíme do troch hlavných oblastí činností človeka:

·         prosperita ľudskej spoločnosti – sociálna oblasť,

·         ekonomický rozvoj – riadiaca oblasť,

·         ochrana životného prostredia – ekologická oblasť.

Tieto tri oblasti budeme naďalej označovať známou medzinárodnou skratkou „ESG“ (E = ekologická oblasť, S = sociálna oblasť, G = riadenie)

V súvislosti s udržateľnosťou sa v legislatíve objavuje pojem “dvojitá významnosť” (z angl. “double materiality”). Koncepcia dvojitej významnosti spočíva v tom, že firma  bude zohľadňovať, ako hlavné aspekty udržateľnosti, čiže ESG, ovplyvňujú jej výkonnosť a prosperitu, a zároveň aj ako ona sama ovplyvňuje ľudí a životné prostredie.

Preto ASP pri svojich aktivitách vždy zohľadňuje obe významnosti:

·         ako ESG ovplyvňujú ASP – nazývame začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť,

·         ako ASP ovplyvňuje okolitý svet – nazývame hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

Tu zverejnené informácie opisujú prístup ASP:

-          k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť (ďalej aj ako „ESG riziká“) do procesu prijímania investičných rozhodnutí ( článok 3 SFDR),

-          k náležitej starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (článok 4 SFDR),

-          k začleňovaniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť v politikách odmeňovania (článok 5 SFDR). 

ASP sa vo všetkých uvedených oblastiach riadi prístupom a internými normami skupiny Allianz.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 3 SFDR

Riziká ohrozujúce udržateľnosť chápeme ako súbor environmentálnych a sociálnych udalostí a udalostí v oblasti správy a riadenia (ESG) alebo podmienok, ktorých výskyt môže negatívne ovplyvniť aktíva, ziskovosť alebo povesť skupiny Allianz alebo niektorej zo spoločností patriacich do skupiny. Príkladom rizík ESG sú zmena klímy, strata biodiverzity, porušenie platných pracovných noriem, či korupcia.

ASP vykonáva činnosť podľa rámca nastaveného Allianz Investment Management SE, Manažmentu skupiny Allianz pre investovanie (ďalej len „AIM SE“). AIM SE a ASP prihliadajú na riziká ohrozujúce udržateľnosť v priebehu celého procesu prijímania investičných rozhodnutí, vrátane riadenia aktív a pasív, investičnej stratégie, riadenia správcov aktív, monitorovania investícií a riadenia rizík. V tomto zmysle AIM SE poskytuje ASP podporu prostredníctvom potrebných informácií a správ. Investície realizuje ASP a vybraní správcovia aktív, pričom ASP správcom aktív jasne komunikuje požiadavky týkajúce sa prihliadania na riziká ohrozujúce udržateľnosť (podrobnosti pozri nižšie).

Pri investíciách do investičných aktív poisťovne, ASP postupuje podľa komplexného a riadne zdôvodneného prístupu k začleňovaniu ESG, ktorý zahŕňa nasledujúce prvky (tento prístup sa nevzťahuje na podkladové investície produktov investičného životného poistenia):

1. Výber, poverenie a monitorovanie správcov aktív na realizáciu investícií aktív ASP:

Okrem ekonomických aspektov ASP prihliada aj na environmentálne a sociálne faktory a na faktory v oblasti správy a riadenia. Všetci správcovia aktív, ktorí investujú v mene ASP, sú povinní začleniť do svojho investičného procesu aj environmentálne a sociálne aspekty a aspekty v oblasti správy a riadenia. Správcovia aktív môžu splniť tieto požiadavky tak, že sa stanú signatármi Zásad zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment, ďalej aj ako „PRI“) (s ratingom PRI najmenej na úrovni „B“) alebo prijmú vlastnú politiku ESG. Okrem toho sú tiež povinní dodržiavať všetky kritériá pre vylúčenie stanovené skupinou Allianz (podrobnosti pozri v bode 4). Skupina Allianz pozorne monitoruje, či správcovia aktív dodržiavajú príslušné kritériá na vylúčenie a svoje vlastné politiky ESG. AIM SE pôsobí ako subjekt poskytujúci podporu pri monitorovaní a vyhodnocovaní správcov aktív a pri skríningu ESG. Pri aktívach, ktoré spravuje ASP interne, dodržiavame internú normu „ESG kritériá pre investície v ASP“, ktorá opisuje spôsob začlenenia ESG do nášho procesu riadenia investícií.

2. Identifikácia, analýza a riešenie potenciálnych rizík ESG:

Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry alebo súkromného umiestňovania (private placement) sleduje ASP v spolupráci s AIM SE a internými správcami aktív skupiny podľa usmernení ESG. Usmernenia ESG vychádzajú z medzinárodných štandardov osvedčenej praxe a zahŕňajú aspekty ako riziko biodiverzity, riziko pre chránené územia, riziko pre pracovníkov, riziko pre miestne komunity. Ak sa v priebehu posúdenia odhalí riziko ESG, rozhodnutia prijímajú odborníci na ESG a riziká na úrovni skupiny Allianz, ktorí vyhodnotia, či sa bude v transakcii pokračovať, alebo sa bude pokračovať, ale zároveň si transakcia vyžaduje zmenu výšky investície a ďalšie riadenie rizík ESG, alebo sa z dôvodu rizík ESG v transakcii pokračovať nebude.

Pri investíciách do aktív obchodovaných na regulovanom trhu, ako sú štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a verejne obchodované akcie, používame na vyhodnotenie hlavných rizík ESG dáta ESG od externého poskytovateľa MSCI ESG Research. Spolu s vlastným prieskumom na ne potom prihliadame pri riadení portfólia.

3. Aktívne vlastníctvo:

-    Politiky zapájania: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností nadväzuje skupina Allianz dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje a v ktorých identifikovala systematické riziká ESG. Cieľom politiky zapájania je posilniť riadenie rizík ESG v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Významná zmena môže trvať aj niekoľko rokov. Zapájanie je priebežný proces, ktorý prináša konkrétne výsledky a zároveň  je prínosný pre obe strany. Skupina Allianz by k tejto pozitívnej zmene nemohla prispieť, ak by automaticky odpredala svoje investície. Ak sa však ukáže, že naša politika zapájania neprináša žiadané výsledky, môžeme aktíva určitých emitentov odpredať. Naši interní správcovia aktív Allianz Global Investors (ďalej aj ako „AllianzGI“) a PIMCO sa navyše angažujú v oblasti ESG aj v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív skupiny Allianz.

4. Z investičných aktív sú vylúčené určité sektory a spoločnosti:

Patria sem: (1) spoločnosti angažované v kontroverzných zbraniach, (2) modely založené na obchodovaní s uhlím, (3) krajiny, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv a kde sa vyskytujú závažné problémy v oblasti riadenia ESG, (4) vylúčenie a/alebo obmedzenia sa týkajú aj emitentov s vysokými rizikami ESG, pri ktorých politiky zapájania neboli úspešné.

5. Riziká súvisiace so zmenou klímy a dekarbonizáciou:

Obmedzenie globálneho otepľovania a zmeny klímy považuje skupina Allianz za svoju najvyššiu prioritu. Zaviazali sme sa, že vynaložíme maximálne úsilie pri dosahovaní cieľa Parížskej dohody o zmene klímy. Sme presvedčení, že dosiahnutie takého cieľa si vyžaduje rýchlu dekarbonizáciu globálnej ekonomiky. Dekarbonizácia znamená zníženie emisií CO2 na nulu. Skupina Allianz identifikuje a riadi riziká a príležitosti spojené so zmenou klímy na niekoľkých úrovniach:

-    z  investičných aktív skupiny Allianz chceme najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť modely založené na obchodovaní s uhlím. To znamená postupné znižovanie limitov z 30 % v roku 2019 na 0 % v roku 2040. Prvým míľnikom je zníženie limitov na 25 % do konca roku 2022.

-     Skupina Allianz je zakladajúcim členom Aliancie vlastníkov aktív s nulovými emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA) iniciovanej OSN. Členovia aliancie, a teda aj skupina Allianz, sa zaviazali, že ich portfólio bude zosúladené s cieľom maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C, tzn. cieľom nulových emisií skleníkových plynov z  portfólia do roku 2050. Prvým čiastkovým cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov v akciách a podnikových dlhopisoch o 25 % do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019. Okrem toho sa bude skupina Allianz snažiť, aby do roku 2025 vyhovovalo cieľu maximálneho zvýšenia teploty o 1,5°C aj portfólio nehnuteľností.

ASP je zapojená aj do procesu výberu fondov pre produkty investičného životného poistenia, kde investičné riziko nesie klient, a teda aj riziko ohrozujúce udržateľnosť fondov a iných jednotiek, do ktorých sa investuje poistné. ASP  vyžaduje, aby správcovia aktív podielových fondov (podkladových aktív investičného životného poistenia) boli signatármi Zásad zodpovedného investovania (PRI) alebo prijali vlastnú politiku ESG. Na úrovni fondu ASP zvažuje riziká ohrozujúce udržateľnosť na základe ratingu Morningstar Sustainability Rating, ktorý hodnotí stupeň neriadených rizík ohrozujúcich udržateľnosť vzhľadom  k porovnateľnej skupine fondov.

Viac informácií o riadení rizík ESG v investičných procesoch skupiny Allianz nájdete v Správe skupiny o udržateľnosti (oddiel 02.2) a  Rámci pre začlenenie ESG.

Viac informácií o prístupe Allianz Global Investors k ESG nájdete tu. Viac informácií o prístupe PIMCO k ESG nájdete tu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 4 SFDR

A.    Politiky v oblasti identifikácie a priorizácie hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť

ASP posudzuje hlavné nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti (toto sa nevzťahuje na investičné rozhodnutia pri podkladových investíciách produktov investičného životného poistenia). Tento prístup definujú a riadia záväzné interné politiky. Hlavné nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na udržateľnosť sú pre skupinu Allianz emisie skleníkových plynov (greenhouse gases, skrátene GHG), strata biodiverzity, nedostatok vody, nakladanie s nebezpečným odpadom a toxickými emisiami, porušovanie ľudských práv, BOZP, nepriaznivé vplyvy na menšinové komunity či pôvodné obyvateľstvo, úplatkárstvo a korupcia. Na ich elimináciu používame rôzne metódy ako sú napr. vylúčenia, podrobné investičné usmernenia, krátkodobé a dlhodobé ciele znižovania emisií a politiky zapájania (pozri časť B nižšie). Pri identifikácii a hodnotení hlavných nepriaznivých vplyvov berieme do úvahy viaceré ukazovatele v závislosti od ich významnosti pre príslušnú investíciu. Okrem toho sa skupina Allianz zaviazala k mnohým iniciatívam súvisiacim so zmierňovaním klimatických zmien. Aj záväzky vyplývajúce z týchto iniciatív zmierňujú potenciálne nepriaznivé vplyvy našich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.

B.   Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a všetkých prijatých, prípadne plánovaných opatrení v súvislosti s týmito vplyvmi.

Skupina Allianz podporuje najmä prechod na hospodárstvo šetrné ku klíme s ambicióznym prístupom k udržateľnosti pre naše obchodné segmenty. Ako zakladajúci člen Aliancie vlastníkov aktív s nulovými emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance - AOA) iniciovanej OSN sa zasadzujeme za ambiciózne stratégie dekarbonizácie a financovanie zo strany priemyslu. Naším záväzkom sú nulové emisie skleníkových plynov v našom vlastnom investičnom portfóliu do roku 2050. Skupina Allianz neustále spolupracuje s AOA na definovaní metód, ktorými je možné merať výkonnosť v súvislosti so zmenou klímy a stanoviť vhodné ciele v rôznych triedach aktív a v sektoroch.

Na prevenciu a zníženie hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť prijíma skupina Allianz viaceré kroky, vrátane:

·         obmedzovania investícií do určitých sektorov a emitentov, týka sa to:

1. vylúčenia spoločností vyrábajúcich alebo spájaných s kontroverznými zbraňami,

2. vylúčenia obchodných modelov založených na obchodovaní s uhlím,

3. vylúčenie firiem, ktoré obchodujú s dechtovým pieskom[1],

4. obmedzenia financovania projektov v súlade s politikou skupiny Allianz pre ropu a plyn[2],

5. obmedzenia pre určité štátne dlhopisy z krajín, kde dochádza k hrubému porušovaniu ľudských práv,

6. jednotliví emitenti so závažnými vplyvmi v oblasti ESG, pri ktorých neboli úspešné politiky zapájania, môžu byť vylúčení dodatočne

·         záväzku najneskôr do roku 2040 postupne odstrániť z investičných aktív modely založené na obchodovaní s uhlím,

·         záväzku dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov z portfólií skupiny Allianz. To znamená, že ako vlastník aktív bude skupina Allianz pomáhať, motivovať a vyžadovať od svojich portfóliových spoločností, aby začali s vlastnou dekarbonizáciou v súlade s cieľom zvýšenia teploty maximálne o 1,5°C podľa Parížskej dohody. Skupina Allianz veľmi úzko spolupracuje so všetkými dcérskymi spoločnosťami, ktoré významne prispievajú k dosiahnutiu spoločného cieľa. Správy týkajúce sa dosahovania stanovených cieľov v oblasti udržateľnosti vykazujeme na úrovni skupiny Allianz.

·         Prvým míľnikom na ceste k cieľu nulových čistých emisií je dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v akciách a podnikových dlhopisoch o 25 % do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019.

·         Okrem toho skupina Allianz chce, aby do roku 2025 vyhovovalo cieľu zvýšenia teploty maximálne o 1,5°C aj portfólio nehnuteľností. Skupina Allianz sa primárne zameriava na emisie uhlíka a energetickú účinnosť, no zohľadňuje aj riadenie, sociálne štandardy a štandardy dobrých životných podmienok. Každá nová kapitálová investícia musí mať environmentálnu certifikáciu alebo certifikáciu udržateľnosti (napr. BREEAM alebo LEED). Cieľom skupiny Allianz je vplývať na našich partnerov a nájomcov, aby nasledovali náš príklad a prevzali aktívnu úlohu pri zavádzaní zmien, napríklad podporou „zelených prenájmov“, ktoré zahŕňajú podmienky určené na zníženie dopadov na životné prostredie. Zlepšením energetickej účinnosti a nahradením tradičných zdrojov energie nízkouhlíkovými alternatívami transformuje skupina Allianz budovy pre budúcnosť.

·         V roku 2021 skupina Allianz zaviedla nové ciele pre svoje investície do kapitálovej a dlhovej infraštruktúry. Tieto ciele predpokladajú:

a) úplnú transparentnosť financovaných emisií najneskôr do konca roka 2023 pre všetky investície,

b) v prípade priamych kapitálových investícií zníženie absolútneho objemu uhlíka o 28 % do konca roka 2025,

c) nové priame (kapitálové a dlhové) investície do aktív s vysokými emisiami iba v prípade, že je zavedený plán dekarbonizácie v súlade s cieľom zvýšenia teploty maximálne o 1,5° C,

d) postupné zavádzanie cieľov nulových emisií pre nové investície do fondov do konca roka 2024.

·         Politiky zapájania na úrovni odvetvia: V rámci podpory prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo je skupina Allianz aktívna aj na úrovni priemyselného odvetvia. Predbežné ciele na koniec roka 2024 sa zameriavajú na dve odvetvia s najvyššími emisiami: verejné služby, a ropu a plyn. To zahŕňa spoluprácu so spoločnosťami, aby sme do roku 2050 stanovili nulové ciele pre emisie rozsahu 1 a 2. Do roku 2025 chce mať skupina Allianz aspoň pre 50 % svojich spravovaných aktív v sektore ropy a zemného plynu stanovené tieto ciele. Okrem toho zvýši účasť na spolupráci, ako je Climate Action 100+ a bude riadiť aktivity zapájania  voči sektorom a správcom aktív v rámci AOA.

·         Investovanie do ekonomiky s nulovými emisiami: Skupina Allianz má rozširujúce sa globálne portfólio klimatických riešení vrátane investícií do obnoviteľnej energie, energetických inovácií a podpory prechodu na ekonomiku s nulovými emisiami. Skupina Allianz sa zaviazala zvýšiť svoju expozíciu v oblasti obnoviteľných zdrojov o 5,85 % ročne v súlade s prognózami Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov.

·         Spolupráca s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje, s cieľom dosiahnuť lepšie riadenie rizík a vplyvov ESG. V roku 2021 sme rozšírili našu zbierku predpisov ESG, aby sme špeciálne zohľadnili emitentov v našom portfóliu investícií do aktív obchodovaných na regulovanom trhu. Ide najmä o emitentov, ktorí majú znepokojujúcu hodnotu ukazovateľov hlavných nepriaznivých vplyvov ako sú porušovanie zásad iniciatívy OSN Global Compact, nedodržiavanie ľudských práv a dobrej správy vecí verejných. Hodnoty ukazovateľov získavame od externého poskytovateľa údajov o udržateľnosti. Cieľom skupiny Allianz je do konca roka 2024 zvýšiť bilaterálne zapájanie aspoň o 100 %. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti B.

Ďalšie prístupy na identifikáciu, posúdenie, priorizáciu a predchádzanie alebo zmierňovanie hlavných nepriaznivých vplyvov našich investičných rozhodnutí na udržateľnosť sú:

-          Výber, vymenovanie a monitorovanie správcu aktív: Pre určitú časť našich poistných investičných aktív poverujeme realizáciou investícií správcov aktív (Allianz Global Investors). Naše ciele súvisiace s portfóliom nemožno dosiahnuť bez úzkej spolupráce a podpory správcov aktív. Vyberáme a menujeme správcov aktív, ktorí zosúladia svoje aktivity s našimi záujmami dlhodobej udržateľnosti. Za účelom podpory sme definovali minimálne očakávania a postupy systematickej politiky zapájania a monitorovania správcov aktív. Od všetkých správcov aktív, ktorí investujú v našom mene, požadujeme, aby do svojich investičných a správcovských procesov verejne obchodovaných aktív aj aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, začlenili hľadiská udržateľnosti. Správcovia aktív musia spĺňať minimálnu povinnosť byť signatárom Zásad zodpovedného investovania PRI[3] alebo mať vlastnú politiku udržateľnosti, zodpovedného investovania a/alebo politiku ESG. Viac ako 99 % aktív skupiny Allianz spravujú správcovia aktív, ktorí spĺňajú túto minimálnu požiadavku. AIM SE a ASP systematicky skúmajú a hodnotia prístupy externých správcov aktív k trvalej udržateľnosti, vrátane ich stratégií súvisiacich so zmenou klímy a prístupu k dekarbonizácii. Pri existujúcich mandátoch sa organizujú v dvojročných intervaloch stretnutia so správcami aktív špecificky zamerané na ESG. Účelom týchto preskúmaní je posúdiť politiky ESG správcov aktív, ich používanie a súvisiace procesy. Politiky zapájania sa zameriavajú na riadiace štruktúry, aby sa zabezpečila jasná zodpovednosť za dohľad nad záležitosťami udržateľnosti s cieľom zlepšiť postupy udržateľnosti v spoločnostiach, do ktorých sa investuje. Keď spolupracujeme so správcami aktív, o ktorých sa zistí, že zaostávajú v jednej oblasti svojho prístupu, ale spĺňajú naše celkové očakávania, predložíme návrhy na zlepšenie a sledujeme ich realizáciu. Ide o zásadný krok smerom k nášmu cieľu mať pozitívny vplyv na skutočný svet a proaktívne riešiť otázky strategickej udržateľnosti.

Viac informácií o prístupe Allianz Global Investors k hlavným nepriaznivým vplyvom nájdete tu.

-          Prístup ESG skóringu pre aktíva obchodované na regulovanom trhu: Na základe ratingov ESG poskytovaných  MSCI ESG Research sme vytvorili prístup systematického začleňovania faktorov ESG do našich procesov prijímania investičných rozhodnutí. ESG ratingy spoločností sa stanovujú podľa výsledkov analýz kľúčových environmentálnych a sociálnych faktorov a faktorov v oblasti riadenia a správy, ktoré sú považované za hlavné pre každý zo sektorov. Medzi ne patria emisie skleníkových plynov, biodiverzita, ľudské práva, pracovné normy a podnikové riadenie. Spoločnosti s nízkym ESG skóre sú spájané s vysokými neriadenými rizikami ESG. Na identifikáciu týchto spoločností používame ukazovateľ hraničnej hodnoty ESG skóre. Pri analýze aktuálnych investícií v danom portfóliu a pri výbere nových investícií musí ASP a/alebo správca aktív zohľadniť ESG skóre investície a príslušnú hraničnú hodnotu. Znamená to vylúčenie investícií do emitentov, ktorých ESG skóre je pod hraničnou hodnotou. Platí to pre existujúce investície, reinvestície aj nové investície. Pokiaľ má správca aktív vo svojej správe investície pod hraničnou hodnotou ESG skóre, nadobúda platnosť doložka „dodržať alebo vysvetliť“. Správca aktív musí odôvodniť investície tohto druhu počas stretnutí s AIM SE a ASP zameraných na preskúmanie ESG, ktoré sa konajú raz za dva roky. Emitentov z portfólia pod hraničnou hodnotou skupina Allianz zaraďuje do systematickej politiky zapájania orientovanej na dosiahnutie cieľa v ohraničenom časovom období. Takéto zapájanie posudzuje buď AIM SE a/alebo príslušný správca aktív pre každý prípad zvlášť. Podrobnejšie informácie o politikách zapájania sú opísané v časti B. Ďalšie informácie o ukazovateli ESG skóre nájdete v Rámci pre začlenenie ESG v kapitole 3.6.

-          Usmernenia ESG a procesy pre aktíva, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu: Investičné transakcie do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, ako napr. do nehnuteľností, infraštruktúry a súkromného umiestňovania (private placement) sleduje ASP v spolupráci s AIM SE a internými správcami aktív v rámci skupiny Allianz podľa usmernení ESG. Tieto usmernenia boli vytvorené v roku 2013 pre 13 citlivých obchodných sektorov, ktoré sme identifikovali ako vysoko náchylné na potenciálne riziká ESG a nepriaznivé vplyvy. Medzi spomínané sektory patrí napr. ťažba ropy a zemného plynu, baníctvo alebo poľnohospodárstvo. Príslušné usmernenia vytvorila skupina Allianz v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a v rámci priebežných politík zapájania interných zainteresovaných strán. Usmernenia vychádzajú z medzinárodne uznávaných noriem a zahŕňajú problémy ako vplyv na biodiverzitu, vplyv na chránené oblasti, vplyv na miestne komunity, porušovanie ľudských práv. Povinné uplatňovanie usmernení ESG pri akýchkoľvek investičných transakciách v definovaných obchodných sektoroch je zárukou toho, že potenciálne nepriaznivé vplyvy budú identifikované a ďalej posúdené. Ak sa v priebehu posúdenia odhalí riziko ESG, rozhodnutia prijmú odborníci na ESG a riziká na úrovni skupiny Allianz, ktorí vyhodnotia, či sa bude v transakcii pokračovať, alebo sa bude pokračovať, ale zároveň si transakcia vyžaduje zníženie a riadenie rizík a vplyvov ESG, alebo sa z dôvodu rizík ESG v transakcii pokračovať nebude. Ďalšie podrobnosti o Usmerneniach ESG a témach relevantných pre jednotlivé obchodné sektory nájdete v Rámci pre začlenenie ESG v kapitole 3.4.

Vzhľadom na výrazné rozdiely v dostupnosti údajov naprieč základnými ukazovateľmi nepriaznivých vplyvov (ako ich definovali regulačné orgány EÚ) a triedami aktív neustále diskutujeme s našimi správcami aktív a hľadáme nové zdroje údajov na riešenie problému s ich nedostatkom a na rozšírenie nášho chápania potenciálnych nepriaznivých vplyvov. Napriek maximálnemu úsiliu dostupnosť údajov obmedzuje mieru zohľadnenia špecifických ukazovateľov nepriaznivých vplyvov. V týchto prípadoch posudzujeme základné témy indikátorov nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť (ako sú odpad alebo sociálne a zamestnanecké záležitosti).

C.   Stručné zhrnutie politík zapájania

Politiky zapájania: V mene všetkých svojich dcérskych poisťovacích spoločností skupina Allianz nadväzuje dialóg s vybranými spoločnosťami, do ktorých sa investuje a v ktorých skupina Allianz identifikovala systematické riziká a/alebo hlavné nepriaznivé vplyvy. Cieľom zapájania je posilniť riadenie  ESG v spoločnosti, do ktorej sa investuje, a podporiť zlepšenie jej celkového výkonu v oblasti udržateľnosti. Medzi témy angažovanosti patria emisie skleníkových plynov a riadenie, BOZP, toxické emisie a odpad, biodiverzita a využívanie pôdy. Každé zapájanie sa monitoruje s cieľom sledovať reakciu spoločnosti a pokrok v porovnaní s identifikovanými problémami udržateľnosti. Ak by sa odpovede spoločnosti aj naďalej ukázali ako nedostatočné, nebola by z nich zrejmá žiadna ochota zlepšiť výkonnosť v oblasti udržateľnosti alebo by nereagovali na komunikáciu skupiny Allianz týkajúcu sa zapájania, tím skupiny Allianz odporúča obmedziť všetky investície do takejto spoločnosti. Toto odporúčanie dostane a posúdi predseda Rady skupiny pre udržateľnosť, ktorý následne schváli vylúčenie spoločnosti zo všetkých vlastných portfólií.

Komunita skupiny Allianz zaoberajúca sa zapájaním sa vyvíja, pretože potreba zväčšiť skutočný vplyv na systémové problémy, ako je zmena klímy, kladie nový dôraz na spoluprácu pod vedením investorov. Zintenzívnili sme našu spoluprácu, aby sme umocnili pozitívny vplyv nášho úsilia. Spolupráca môže zahŕňať viacerých investorov oslovujúcich jednu spoločnosť alebo viacero spoločností a ich hodnotový reťazec v jednom sektore súčasne. Spolupráca konsoliduje úsilie zainteresovaných strán, čo umožňuje efektívnejšie a na riešenie orientované diskusie ohľadom podrobnejších detailov. V roku 2021 skupina Allianz pokračovala v aktívnej úlohe v iniciatíve Climate Action 100+ tým, že spoločne viedla záväzky a pokračovala v riadení politík zapájania v oblasti sektorových a správcovských aktivít v rámci Aliancie vlastníkov aktív s nulovými  emisiami skleníkových plynov (Net-Zero Asset Owner Alliance, skrátene AOA).

Ďalšie informácie nájdete v Správe skupiny o udržateľnosti za rok 2022 v časti 02.2.

Interní správcovia aktív skupiny Allianz, Allianz Global Investors a PIMCO realizujú záväzky v oblasti ESG v súvislosti so svojimi spravovanými aktívami, vrátane investičných aktív Allianz. Viac informácií o angažovanosti Allianz Global Investors nájdete tu. Viac informácií o angažovanosti PIMCO nájdete tu.

Hlasovanie: Hlasovacie práva vykonáva ASP. ASP vykonáva hlasovacie práva aj v prípade riadenia časti svojho portfólia interným správcom aktív.

D.   Odkaz na dodržiavanie kódexov správania zodpovedného podniku a medzinárodne uznávaných noriem

Sme presvedčení, že spolupráca a dlhodobé partnerstvá sú kľúčom k pozitívnej zmene. Riešenie globálnych výziev, akými sú zmena klímy a ľudské práva, si vyžaduje kolektívne opatrenia zahŕňajúce podniky, vlády a občiansku spoločnosť. ASP je súčasťou skupiny Allianz, ktorá je členom mnohých iniciatív a uplatňuje zásady súvisiace s udržateľnosťou v mene svojich prevádzkových subjektov. Skupina Allianz[4] sa zaviazala dodržiavať Zásady zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment, skrátene PRI) v roku 2011. Tieto zásady určujú  prístup skupiny Allianz k zodpovednému investovaniu a vedú k neustálemu zlepšovaniu v našom podnikaní. Každoročne skupina Allianz podáva správy PRI ako vlastník aktív. Najnovšie a minulé správy o transparentnosti PRI skupiny Allianz nájdete v profile skupiny Allianz na webovej stránke PRI.

V ďalších odsekoch zdôrazňujeme  prístup skupiny Allianz k ľudským právam a zmene klímy.

Úplný zoznam všetkých členstiev a partnerstiev je k dispozícií v Správe skupiny o udržateľnosti za rok 2022 v časti 5.3.

Ľudské práva

Skupina Allianz sa zaviazala dodržiavať ľudské práva v súlade s rôznymi štandardmi pre ľudské práva, ako sú Hlavné zásady Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva, Medzinárodná listina ľudských práv a ustanovenia pracovných noriem Medzinárodnej organizácie práce  (International Labor Organization, skrátene ILO). Skupina Allianz uznáva význam ľudských práv ako otázku založenú na hodnotách, ale aj ako otázku týkajúcu sa podnikania. Samotná skupina Allianz integrovala aspekty ľudských práv na základe Usmernení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre nadnárodné podniky a od roku 2002 je účastníkom paktu OSN UN Global Compact (UNGC). Skupina Allianz podáva správy o  implementácii Desiatich princípov UNGC každý rok vo svojej výročnej Správe o udržateľnosti a oznámení UNGC o pokroku. Ďalšie informácie nájdete v profile Allianz SE na webovej stránke UNGC. Ľudské práva sú pre skupinu Allianz dôležité vo všetkých jej rôznych úlohách – ako poisťovateľ a investor, ako zamestnávateľ, ako spoločnosť (vrátane nášho dodávateľského reťazca) a ako podnikateľ. Skupina Allianz má zavedené rôzne procesy pre každý z týchto aspektov a neustále sa snaží zlepšovať začlenenie ľudských práv do svojho podnikania. V roku 2021 skupina Allianz spolupracovala s externou konzultačnou spoločnosťou na vykonaní hodnotenia vplyvu na ľudské práva založeného na metodológii Hlavných zásad OSN pre podnikanie a ľudské práva (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) s cieľom identifikovať nedostatky vo svojom prístupe a pokračovať v zlepšovaní integrácie ľudských práv do svojej hlavnej činnosti a organizácie. Skupina Allianz zverejnila svoj prístup k ľudským právam v časti 04 Integračného rámca ESG skupiny Allianz.

Integrácia ľudských práv do hlavnej činnosti skupiny Allianz

Skupina Allianz ako poisťovňa a investor vyvinula proces náležitej starostlivosti v oblasti ľudských práv ako súčasť svojho celkového prístupu ESG, ktorý je integrovaný do širšieho systému riadenia rizík skupiny Allianz. Na identifikáciu rizík v oblasti ľudských práv používa skupina Allianz kombináciu prístupov špecifických pre daný sektor a krajinu. Skupina Allianz vytvorila usmernenia ESG pre citlivé obchodné sektory, ktoré zahŕňajú smernice o ľudských právach špecifické pre daný sektor (pozri Integračný rámec ESG skupiny Allianz, časť 03.4.7). Príslušné aspekty ľudských práv sa teda skúmajú ako súčasť celkového hodnotenia rizika pre akékoľvek investície do tried aktív, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu v príslušnom sektore.

Okrem toho skupina Allianz vypracovala zoznam citlivých krajín, v ktorých dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv. V prípade obchodných transakcií v týchto krajinách vykonáva skupina Allianz explicitnú náležitú starostlivosť v súlade so svojimi smernicami o ľudských právach, ktoré pokrývajú rôzne porušenia ľudských práv. Pokiaľ ide o investície skupiny Allianz, ak vo svojom portfóliu investícií do aktív obchodovaných na regulovanom trhu identifikuje emitenta, ktorého skupinový externý poskytovateľ údajov v súvislosti s udržateľnosťou označí za porušujúceho ľudské práva, vyzve skupina Allianz takého emitenta k systematickej komunikácii (pozri Správa skupiny o udržateľnosti za rok 2022, časť 5.5).

Klimatická zmena

Skupina Allianz strategicky posudzuje klimatické kritériá vo všetkých svojich skupinách činností. Skupina Allianz je aktívnym členom rôznych sektorových združení a iniciatív súvisiacich s klímou, podporuje stratégie dekarbonizácie a financovanie podľa sektorov. Ako podporovateľ Pracovnej skupiny pre zverejňovanie finančných informácií týkajúcich sa zmeny klímy (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skrátene TCFD) skupina Allianz konkrétne poskytuje správy o uhlíkových ukazovateľoch a stratégiách pre portfólio skupiny vo svojej komplexnej správe TCFD (pozri Správa skupiny o udržateľnosti za rok 2022, časť 3.5).

Dlhodobým záväzkom skupiny Allianz ako zakladajúceho člena Aliancie vlastníkov aktív s nulovými  emisiami skleníkových plynov (AOA) je dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov vo svojom vlastnom investičnom portfóliu do roku 2050 v súlade s Protokolom AOA o stanovení cieľov. To znamená, že ako vlastník aktív bude skupina Allianz pomáhať, motivovať a vyžadovať od svojich portfóliových spoločností, aby sa podieľali na plnení cieľov Parížskej dohody. V súlade s týmto záväzkom je skupina Allianz aktívnym členom iniciatívy Climate Action 100+, cieľom ktorej je zapojiť 167 najväčších svetových firemných emitentov emisií skleníkových plynov, aby stanovili ciele znižovania emisií skleníkových plynov, podporili zverejňovanie finančných informácií súvisiacich s klímou a zlepšili riadenie v oblasti klímy. Skupina Allianz je hlavným partnerom v dvoch z cieľových spoločností Climate Action 100+ a spolupracuje v ďalších troch. Snahou skupiny Allianz je zavedenie referenčnej hodnoty nulových emisií Climate Action 100+ pre spoločnosti, s ktorými spolupracuje. Referenčná hodnota zahŕňa kritické ukazovatele na meranie pokroku spoločnosti oproti stanovenému cieľu 1,5°C pre transparentné podávanie správ o jej pokroku.

Na posúdenie súladu so svojím cieľom skupina Allianz používa popredné akademické klimatické scenáre, ako sú napríklad tie, ktoré používa v správach Medzivládny panel o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, skrátene IPCC).

Ciele sú založené na scenároch, ktoré predpokladajú rýchle zníženie emisií, a to tak, aby nebol prekročený limit zvýšenia globálnej teploty ovzdušia o viac ako 1,5°C, alebo bol prekročený len mierne. Nespomaľujú znižovanie emisií tým, že predpokladajú, že svet dokáže masívne odstrániť uhlík z atmosféry pomocou technológií, ktoré sú v súčasnosti nedostupné alebo nie sú v reálnom meradle overené. V prípade nehnuteľností je cieľom skupiny Allianz, aby globálny sektor nehnuteľností splnil opatrenia na splnenie cieľa zvýšenia teploty maximálne o 1,5°C, ktoré zverejnil Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM).

Medzi snahy AOA patrí podpora dostupnosti realizovateľných scenárov a opatrení tým, že je plne vedecky založená vo všetkom, čo robí, a podporuje model Jeden klimatický model Zeme (One Earth Climate Model, skrátene OECM), scenáre neprekročenia/mierneho prekročenia Medzivládneho panelu o zmene klímy  (Intergovernmental Panel on Climate Change, skrátene IPCC) a Scenár Čisté nulové emisie do roku 2050 od Medzinárodnej energetickej agentúry (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario od International Energy Agency, skrátene NZE2050 IEA). Okrem toho skupina Allianz aktívne prispieva do Open Source Climate, skupiny spoločností, aby spoločne vybudovali „predkonkurenčnú vrstvu“ modelovania a údajov, ktoré sú globálne zdieľané a dostupné. Aktívne tiež prispieva k špecializovaným iniciatívam, ktoré sa zameriavajú na dekarbonizáciu, vrátane Iniciatívy vedecky podložených cieľov (Science Based Targets, skrátene SBTi) a Iniciatívy prechodnej cesty (Transition Pathway Initiative, skrátene TPI). Jednou z kľúčových snáh týchto iniciatív a skupiny Allianz je vyvinúť (výhľadové) ukazovatele výkonnosti súvisiace s klímou v triedach aktív a nástroje hodnotenia na monitorovanie súladu portfólií s cieľom zvýšenia teploty maximálne o 1,5°C podľa Parížskej dohody. Ďalšie informácie nájdete v Správe skupiny o udržateľnosti za rok 2022 v časti 3.1.

[1] Žiadne financovanie pre spoločnosti, ktorých 20 % alebo viac príjmov pochádza z dechtových pieskov vo všetkých oblastiach podnikania (10 % k 31. decembru  2024).

[2] Žiadne financovanie projektov

i) výskumu a vývoja nových ropných a nových plynových polí (ťažobných),

ii) výstavby novej výrobnej infraštruktúry súvisiacej s ropou,

iii) výstavby nových ropných elektrární, operácií týkajúcich sa Arktídy (podľa definície v AMAP, s výnimkou operácií na nórskych územiach) a

iv) na Antarktíde, uhoľného metánu, ťažkej surovej ropy a dechtových pieskov, ako aj hlbokého mora. Týka sa to nových aj existujúcich projektov/operácií. V roku 2025 ďalej sprísnime našu politiku.

[3] Ako je uvedené v princípoch PRI, signatári sa okrem iného zaväzujú „začleniť záležitosti ESG do investičných analýz a rozhodovacích procesov“. Viac informácií o otázkach ESG, ako ich definuje PRI, nájdete tu (strana 3).

[4] Allianz SE a Allianz Investment Management SE spoločne pripravujú zverejnenie informácií spoločnosti Allianz PRI ako vlastník aktív, zatiaľ čo Allianz Global Investors a PIMCO pripravujú správu PRI ako správcovia aktív.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 5 SFDR

Politika odmeňovania skupiny Allianz, ktorá platí pre všetky jej dcérske spoločnosti, rieši začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť viacerými spôsobmi:

1.  Zásady stanovovania cieľov: Základom finančných a prevádzkových cieľov pre variabilné odmeňovanie na úrovni ASP sú vybrané kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ciele by mali zahŕňať, kde je to vhodné, ukazovatele výkonnosti súvisiace s ESG a mali by byť navrhnuté tak, aby sa predchádzalo prílišnému podstupovaniu rizík ESG.

2. Variabilné odmeňovanie členov predstavenstva skupiny Allianz – malus: Komponenty variabilného odmeňovania môžu byť nevyplatené alebo ich vyplatenie môže byť obmedzené, ak dôjde k výraznému porušeniu noriem a politík skupiny Allianz, vrátane internej normy „Riadenie reputačného rizika a manažment incidentov“ a internej normy „ESG kritériá pre investície“. Tieto dve interné smernice upravujú riadenie rizík ESG v investičných transakciách. Ďalšie podrobnosti o riadení rizík ESG nájdete v časti „Zverejňovanie podľa článku 3“ a v Rámci pre začlenenie ESG.

Ďalšie podrobnosti o systéme odmeňovania v Allianz nájdete tu.

ZVEREJŇOVANIE PODĽA ČLÁNKU 11 SFDR

Pravidelné správy k informáciám zverejneným podľa článkov 8 alebo 9 SFDR:

Môj Život

Môj Život Plus

Cesta Životom

Moja Farbička

Moja Farbička Plus

Invest

Moja Stratégia

Moje Investovanie

Amundi Strategy Portfolio

Amundi Life

Upozornenie: Z dôvodu nedostatku dodaných/dostupných údajov od správcov aktív zatiaľ nie sme schopní poskytnúť samostatnú prílohu vo forme vzoru uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1288 so špecifickými informáciami týkajúcimi sa udržateľnosti pre každú investičnú možnosť, na ktorú sa vzťahuje článok 8 alebo článok 9 SFDR.

 ESG 

Environmentálne a sociálne riziká a riziká v oblasti správy a riadenia. Ďalšie informácie o otázkach ESG definovaných v PRI nájdete tu (strana 3).

 MSCI

Spoločnosť Morgan Stanley Capital International sa venuje investičnému prieskumu a poskytuje inštitucionálnym investorom a hedžovým fondom akciové indexy, analýzy rizika a výkonnosti portfólia a nástroje správy a riadenia.

 Kontroverzné zbrane

Zbrane, na ktoré sa vzťahuje niektorý z nasledujúcich medzinárodných dohovorov: Ottawský dohovor (protipechotné míny); Dohovor o kazetovej munícii (kazetová munícia/kazetové bomby);  Dohovor o biologických a toxických zbraniach (biologické zbrane); Dohovor o chemických zbraniach (chemické zbrane).

 Modely založené na  obchodovaní s uhlím

Spoločnosti, ktorých 30 % (25 % k 31. decembru 2022) alebo viac príjmov pochádza z ťažby výhrevného uhlia; Spoločnosti, ktorých 30 % (25 % k 31. decembru 2022) alebo viac ich generovanej elektriny pochádza z výhrevného uhlia a/alebo plánujú zvýšiť kapacitu z výhrevného uhlia o viac ako 0,3 gigawattov (GW); aby sa uľahčil prechod na tieto prísnejšie podmienky, emitenti, u ktorých sa očakáva, že prípadne prekročia nové prahové hodnoty od roku 2023, boli zmrazení v roku 2021, čo znamená, že nie je povolené žiadne zvýšenie expozície; vylúčením v súvislosti s takýmito spoločnosťami rozumieme, že akciové nástroje v takýchto spoločnostiach sa odpredajú a zaniknú a nebudú žiadne reinvestície do nástrojov s pevnými výnosmi; ďalšie podrobnosti nájdete tu.

 Hlavné nepriaznivé    vplyvy na udržateľnosť

Koncepcia hlavných nepriaznivých vplyvov (Principal Adverse Impact, skrátene PAI) je popísaná v regulačných technických predpisoch nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľnosti v sektore finančných služieb (SFDR): „Hlavné nepriaznivé vplyvy sú najvýznamnejšie negatívne vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti súvisiace s environmentálnymi, sociálnymi a zamestnaneckými záležitosťami, dodržiavaním ľudských práv a bojom proti korupcii a úplatkárstvu.“

 

Informácie uvedené v tomto dokumente sú účinné od 10. 1. 2023.