Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Podnikajte s istotou.

Čo všetko vám poistíme? 

Poistením majetku máte možnosť poistiť si vašu budovu, halu alebo stavbu vrátane všetkých jej stavebných súčastí. Tento druh poistenia je pre vás riešením aj vtedy, ak podnikáte v prenajatých priestoroch a na vlastné náklady ste v nich vykonali stavebné úpravy, alebo vás nájomná zmluva zaväzuje prenajatú nehnuteľnosť poistiť. Všetky vaše výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov vám poistíme v rámci poistenia hnuteľných vecí. V tomto druhu poistenia si môžete poistiť aj veci vašich zamestnancov, ktoré sa nachádzajú vo vašej prevádzke, ako aj cudzie veci, ktoré používate pri vašom podnikaní, napríklad veci prenajaté, veci na lízing alebo veci prevzaté do opravy.

Aké základné riziká poistenie pokryje?

 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie
 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla 
 • úhrada nákladov na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • úhrada škody spôsobenej na stavebných súčastiach krádežou alebo vandalizmom
 • úhrada nákladov na demontáž nepoškodených stavebných súčastí, ktoré bude treba odstrániť, aby ste mohli opraviť, alebo nahradiť poškodenú časť budovy
 • úhrada škody spôsobenej spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia
 • úhrada nákladov na odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov
 • úhrada škody na veciach umeleckej, zberateľskej alebo historickej hodnoty, ktoré vlastníte;
 • úhrada nákladov na uniknutú vodu, alebo vykurovacie či chladiace médium v prípade poruchy na zariadení
 • úhrada nákladov na obnovu dát a záznamov účtovnej, výrobnej alebo prevádzkovej dokumentácie
 • úhrada nákladov na výmenu zámkov od vstupných dverí do budovy v mieste poistenia v prípade krádeže kľúčov
 • ak si poistíte aj sklo pre prípad rozbitia, uhradíme vám nielen náklady na výmenu rozbitého skla, ale aj náklady na jeho špeciálnu povrchovú úpravu, náklady na provizórnu opravu a ďalšie náklady spojené s jeho opravou

Za každé pripoistenie vám v základnom poistení poskytujeme limit poistného plnenia až do výšky 1 000 EUR. Ak potrebujete vyšší limit, môžete si ho dojednať pre ktorékoľvek z pripoistení.

V prípade ak poistená budova obsahuje aj stavebné súčasti umeleckej alebo historickej hodnoty, uhradíme vám aj nevyhnutné náklady na ich opravu alebo znovunadobudnutie po poistenej udalosti  s použitím bežných materiálov a v súčasnosti obvyklými technologickými postupmi alebo remeselnými/umelecko-remeselnými prácami.

Čo všetko vám poistíme?

Poistenie je určené na pokrytie finančných strát vo vašej podnikateľskej činnosti po poistnej udalosti na poistenom majetku, v dôsledku ktorej dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky. Finančné straty v tomto prípade vznikajú, ak nie je možné v prevádzke podnikať a vytvárať zisk. Avšak napriek tomu je nutné uhrádzať fixné náklady, aby bolo možné opätovne obnoviť prevádzku v pôvodnom rozsahu.

Čo je poistené?

 • ušlý zisk – t. j. zisk z predaja tovaru, zásob, zisk z poskytovaných služieb, ktorý by ste boli dosiahli počas doby trvania prerušenia prevádzky, ak by k prerušeniu prevádzky nebolo došlo
 • fixné náklady – ktoré by ste vynakladali aj počas prerušenia prevádzky (napr. platby za energie, nájomné, mzdy zamestnancov) 

Máte záujem o poistenie majetku a prerušenia prevádzky?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu