Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Podnikajte s istotou.

Poistenie slúži odborníkom pôsobiacich v ekonomicko - právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Pre koho je poistenie určené?

 • advokátom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom
 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom
 • patentovým zástupcom
 • ostatným príbuzným profesiám

Pre predstaviteľov uvedených profesií je toto poistenie určené ako povinné zmluvné poistenie s výnimkou výkonu povolania účtovníkov.

Čo je poistením kryté?

 • čisté finančné škody, ktoré vzniknú poškodenému a nie sú následkom škody na veci alebo na zdraví
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorého uzatvorenie je predpísané zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poistenie kryje zodpovednosť lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov v oblasti medicíny za škodu na zdraví alebo na veci pacientov. Zároveň poistenie poskytuje krytie nákladov nevyhnutných k právnej ochrane, pretože možnosť byť žalovaný je jedným z hlavných rizík, ktorým je táto profesia vystavená.

Komu je poistenie určené?

 • zdravotníckycm zariadeniam (napr. ambulancie, lekárne,  liečebne, kúpele, ADOS, hospice, stacionáre)
 • ostatným zdravotníckym povolaniam iným ako lekár (masér, fyzioterapeut, očný optik)

Čo je poistením kryté?

 • škoda na zdraví vrátane usmrtenia
 • škoda na veci
 • následná majetková ujma vrátane ušlého zisku
 • náklady právnej obhajoby

Poistenie kryje prípady uplatnených nárokov v súvislosti s nesprávnou liečbou, chybným stanovením diagnózy, nezabezpečením hospitalizácie pacienta, nekvalifikovaným konaním personálu,  chybami pri dozeraní na pacienta a ďalšími konaniami.

Poistenie zahŕňa aj činnosti ako:

 • prevádzkovanie a používanie lekárskych prístrojov
 • aplikovanie röntgenových, laserových a maserových lúčov
 • predpisovanie liekov
 • príležitostné poskytnutie prvej pomoci
 • rehabilitáciu
 • lekárenskú starostlivosť 

Chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému – to sú len niektoré z množstva príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám na strane klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti informačných technológií.

Komu je poistenie určené:

Poistenie je určené pre veľké, stredné i malé IT spoločnosti, ako aj pre živnostníkov. Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať:

 • vývoj, predaj, update a upgrade softvéru
 • distribúcia, dodávka, inštalácia/montáž, oprava a údržba hardvéru a počítačového príslušenstva
 • spracovanie dát
 • systémová analýza a integrácia
 • správa počítačových sietí
 • zabezpečovanie internetových služieb
 • poradenstvo a podpora v oblasti IT
 • školenia v oblasti IT

Čo je poistením kryté?

 • finančná ujma
 • škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku
 • náklady konania v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody

V zmysle zákona ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov a  autorizovaných stavebných inžinieroch. 

Komu je poistenie určené:

 • autorizovaný architekt
 • autorizovaný stavebný inžinier:

              - pre konštrukcie pozemných stavieb,

              - pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

              - pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,

              - stavebný dozor.

Čo je poistením kryté?

 • škoda na zdraví vrátane usmrtenia,
 • škoda na veci,
 • náklady právnej obhajoby.

 

Máte záujem o Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu