Komplexná ochrana vášho bytového domu

Toto poistenie vám poskytne poistnú ochranu pre váš bytový dom, vrátane všetkých bytov a nebytových priestorov patriacich k bytovému domu a všetkých stavebných súčastí, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Poistenie zahŕňa aj vedľajšie budovy, stavby a príslušenstvo, ktoré sú automaticky poistené do výšky 1% z poistnej sumy bytového domu, ak sa nerozhodnete pre inú sumu.

Aké riziká poistenie kryje?

 • skupina rizík „požiar“ – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
 • skupina rizík „voda“ – škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia
 • skupina rizík „krádež“ – krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním
 • skupina rizík „víchrica“ – víchrica a krupobitie
 • skupina rizík „živel“ – povodeň a záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu
 • skupina rizík „ostatné“ – náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov
 • rozbitie skla

Pripoistenie v cene základného poistenia

 • úhrada nákladov na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • úhrada škody spôsobenej na stavebných súčastiach krádežou alebo vandalizmom
 • úhrada nákladov na demontáž nepoškodených stavebných súčastí, ktoré bude treba odstrániť, aby ste mohli opraviť alebo nahradiť poškodenú časť budovy
 • úhrada škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budovy (napr. anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie, markízy, firemné štíty alebo reklamné tabule)
 • úhrada škody spôsobenej spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia – úhrada nákladov na odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov
 • úhrada nákladov na uniknutú vodu, alebo vykurovacie či chladiace médium v prípade škody spôsobenej vodou z vodovodných zariadení

Ak si poistíte aj sklo pre prípad rozbitia:

 • uhradíme vám nielen náklady na výmenu rozbitého skla, ale aj náklady na jeho špeciálnu povrchovú úpravu, náklady na provizórnu opravu a ďalšie náklady spojené s jeho opravou

Za každé pripoistenie vám v základnom poistení poskytujeme limit poistného plnenia až do výšky 1 000 EUR. Ak potrebujete vyšší limit, môžete si ho dojednať pre ktorékoľvek z pripoistení.

V prípade ak poistená budova obsahuje aj stavebné súčasti umeleckej alebo historickej hodnoty, uhradíme vám aj nevyhnutné náklady na ich opravu alebo znovunadobudnutie po poistenej udalosti  s použitím bežných materiálov a v súčasnosti obvyklými technologickými postupmi alebo remeselnými/umelecko-remeselnými prácami.

Zmyslom tohto poistenia je krytie technických rizík, ktoré rozširujú ponuku rizík krytých v poistení majetku.

Poistením majetku máte vaše stroje a elektroniku zabezpečené poistným krytím proti živelným rizikám, ako sú napríklad požiar, výbuch, úder blesku, víchrica a krupobitie, záplava, povodeň a mnohé ďalšie riziká. Okrem týchto rizík, ktoré ohrozujú vaše strojné zariadenia zvonka, môže dôjsť k poškodeniu strojov aj vnútornými príčinami, ako sú konštrukčná chyba stroja, vada materiálu alebo výrobná vada. Veľmi často nastáva poškodenie stroja chybou alebo nešikovnosťou obsluhy. Práve pre takéto prípady slúži poistenie technických rizík. Toto poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie stroja nedostatkom vody, pretlakom pary, plynu alebo kvapaliny, a tiež na poškodenie skratom alebo prepätím. Ak dôjde k zlyhaniu meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, poistenie len proti živelným rizikám vám tieto škody nepokryje, na rozdiel od poistenia technických rizík.

Čo je predmetom poistenia?

Poistíme vám súbor strojov a elektroniky, ktorý tvorí súčasť vášho bytového domu. Príkladom takýchto zariadení sú výťahy, kotolne, elektronické vstupné a garážové brány, domové zvončeky, elektronické vrátniky, kamerový systém a podobne.  

Ako vlastníka bytu a/alebo nebytového priestoru vás toto poistenie ochráni pred nárokmi uplatnenými inými osobami voči vám v prípade vzniku škodovej udalosti.

Komu je poistenie určené?

Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo vlastníkovi bytového domu.

Čo je možné poistiť v zodpovednosti za škodu?

 • zodpovednosť z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru
 • vzájomnú (tzv. krížovú) zodpovednosť za škodu medzi vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov navzájom

Vlastníci bytov a nebytových priestorov zodpovedajú za škodu vyplývajúcu:

z vlastníctva bytu a/alebo nebytového priestoru:

 • voči iným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • voči iným osobám.

Kryjeme aj škodu spôsobenú vykonávaním stavebných prác v byte alebo nebytovom priestore, ktoré vykonával samotný vlastník.

Máte záujem o poistenie bytového domu?

Vyplňte formulár a budeme vás kontaktovať.

Ďakujeme za vyplnenie, budeme vás kontaktovať.

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Warning - The E-Mail Address configured for this form is either unverified or invalid. Please verify the E-Mail Address and try again later.

A verification E-Mail was sent to the following E-Mail addresses:

Kindly check the corresponding inbox for a verification E-Mail and verify it.

Warning - The page URL seems to be incorrect. Kindly check the URL and try again.

Zadaním vašich kontaktných údajov potvrdzujete svoj záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy a skutočnosť, že ste sa oboznámili s informáciami o spracúvaní osobných údajov.

Vložte text nižšie 60 sekúnd zostáva. Neviete prečítať text?

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu