Moja Farbička Plus

 
  • komplexná ochrana dieťaťa
  • možnosť poistenia dospelej osoby spolu s dieťaťom
  • Baby karta zadarmo
  • široké spektrum poistení
  • vysoká variabilita programu
  • dynamizácia poistenia
  • bonus za výšku poistného
  • vernostný bonus
  • investičný autopilot
  • zľavy na voliteľných poisteniach až do výšky 40 %

Program Moja Farbička Plus chráni vaše dieťa až do veku 25 rokov. Kombinuje poistenie s investovaním do fondov.

V rámci investičného životného poistenia pre dieťa Moja Farbička Plus si môžete vybrať z nasledovných fondov:

Fondy a koľko do každého z nich investovať, si vyberáte podľa vlastného rozhodnutia.
Ako príklad uvádzame aj skupinu fondov (investičnú stratégiu), ktorá je podľa nášho hodnotenia vhodná pre klientov v závislosti od ich investičného profilu.
 

Konzervatívna: Dlhopisový fond - 75 %, Akciový fond Európa - 25 %

Vyvážená: Dlhopisový fond - 50 %, Akciový fond Európa - 25 %, Fidelity Global Dividend Fond - 25 %

Rastová: Dlhopisový fond - 25 %, Akciový fond Európa - 30 %, Akciový fond Nové trhy - 15 %, Fidelity Global Dividend Fond - 30 %

Hlavné poistenie pre dieťa

Investičné životné poistenie s 2 variantmi platenia poistného do veku 25 alebo 65 rokov dieťaťa.

Osoba poistená investičným životným poistením má v rámci tohto poistenia od jeho začiatku uzatvorenú poistnú sumu pre prípad smrti 1 000 EUR bez skúmania zdravotného stavu.

Pre prípad smrti následkom úrazu, ktorý sa stane v čase trvania poistenia, je poistená osoba krytá poistnou sumou vo výške 10-násobku poistného, ktoré klient zaplatí za jeden rok. 

V prípade úrazovej smrti následkom dopravnej nehody bude naviac vyplatených 5 000 EUR.

Voliteľné poistenia pre dieťa

Vyberte si z poistení:

Ak poistené dieťa utrpelo úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky, vyplatíme mu príslušné percento z poistnej sumy/ročného doživotného dôchodku pre trvalé následky úrazu podľa „Oceňovacej tabuľky pre trvalé následky úrazu“.
Ak poistené dieťa utrpelo úraz, ktorý mu zanechal trvalé následky, vyplatíme mu príslušné percento príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy pre trvalé následky úrazu podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ s progresívnym plnením 700 %.
Ak úraz dieťaťa vyžaduje liečenie, ktoré je dlhšie ako 10 dní, poisťovňa vyplatí dohodnutú sumu denného odškodného za dni liečenia úrazu podľa „Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu“.
Za každý deň nevyhnutnej hospitalizácie dieťaťa z dôvodu liečenia následkov úrazu sa naviac vypláca dohodnutá suma denného odškodného pri pobyte v nemocnici, maximálne však počas jedného roka odo dňa úrazu.
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú v nemocnici.
Ak dieťa ochorie na niektorú zo závažných chorôb alebo sa podrobí operácii (viď VPP) poistenie zabezpečí dostatok finančných prostriedkov. Tieto je možné použiť na liečbu dieťaťa alebo vám pomôžu v situácii, akou je napr. výpadok príjmu rodiča. 
V prípade operačného zákroku dieťaťa, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo choroby je vyplatené poistné plnenie vo výške príslušného percenta z dohodnutej poistnej sumy.
Poistenie oslobodzuje poistníka od platenia poistného až do konca poistenia v prípade, že poistené dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep:
- telesné poškodenie po úraze nad 75 %,
- ochorenie na kritickú chorobu,
- ochorenie na infekčnú chorobu (leptospiróza, meningoková meningitída alebo sepsa, streptokoková sepsa, aktinomykóza alebo tuberkulóza).
Poistenie ochráni vaše dieťa v prípade, že spôsobí škodu mimo domova, v škole alebo na verejnom majetku. Okrem dieťaťa sú poistené aj ostatné osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.
Bezplatná Baby karta zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu s celoročnou platnosťou až do dovŕšenia 15. roku dieťaťa.

Poistenie vám umožňuje zdravotný stav dieťaťa konzultovať s viacerými odborníkmi, tzv. druhý lekársky názor. Na viac ako 90 diagnóz vám sprostredkujeme kontakt na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu v zahraničí, ktorý odporučí najvhodnejšiu liečbu. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Súčasťou poistenia Doktor+ sú aj Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222. Poskytovateľom v poistení Doktor+ je spoločnosť Mondial Assistance s.r.o., Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá vystupuje pod obchodnou značkou Allianz Assistance.
Podrobnejšie informácie nájdete nižšie v časti doplňujúce informácie a dokumenty.

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby
Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne“ a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222.

Asistenčné služby
Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:
- preprava po hospitalizácii,
- preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
- rehabilitácia po hospitalizácii,
- kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
- asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
- návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Voliteľné poistenia pre dospelú osobu

Vyberte si z poistení:

V prípade úmrtia poistenej dospelej osoby bude dieťaťu vyplácaný dohodnutý ročný dôchodok až do roku, v ktorom dovŕši vek 25 rokov.
V prípade, že vám úraz zanechal trvalé následky, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ (oceňovacia tabuľka).
V prípade, že vám úraz zanechal trvalé následky, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy podľa „Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov“ (oceňovacia tabuľka) s progresívnym plnením 700 %.

V prípade úmrtia následkom úrazu sa dohodnutá poistná suma vrátane dynamiky vyplatí dieťaťu.

Ak úmrtie nastane v dôsledku dopravnej nehody, vyplatíme dieťaťu dvojnásobok dohodnutej poistnej sumy. 

Poistenie zmierni vaše finančné problémy v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok najviac počas 12 mesiacov.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom smrti, dieťaťu vyplatíme jednorazovo dávku vo výške maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov bude poistenému spätne vrátené poistné zodpovedajúce celému obdobiu pracovnej neschopnosti.
V prípade, dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % preberáme povinnosť platenia poistného.

Ak vám bude počas trvania poistenia priznaný invalidný dôchodok následkom úrazu z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, budete oslobodený od povinnosti platenia poistného (aj za poistenia pre dieťa).

Oslobodenie od platenia poistného (za poistenia pre dieťa) nastáva aj v prípade vášho úmrtia.

Poistenie Služba Asistent zabezpečuje poistenému poskytnutie pomoci, keď sa ocitne v situácii, ktorá nastala v dôsledku poistnej udalosti.

Informačné služby
Vytvorené najmä za účelom zvýšenia informovanosti poisteného v oblasti ochrany zdravia, tzv. „lekár na telefóne" a pomoc pre pozostalých. Poistený má nárok požiadať o Informačné služby opakovane a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia, 24 hodín denne na tel. čísle +421 2 50 122 222.

Asistenčné služby
Ide o služby materiálnej povahy, určené poistenému, sú organizované poskytovateľom v rozsahu:
- preprava po hospitalizácii,
- preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
- rehabilitácia po hospitalizácii,
- kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
- asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
- návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Informácie o minulej výkonnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2268 nájdete tu
V súčasnosti rastie dopyt po udržateľných investíciách, ktoré zohľadňujú faktory životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti či podnikovej kultúry. Tieto kritéria sú označované ako ESG (environmental, social, governance). Udržateľné investície predstavujú pre investorov príležitosť podieľať sa na lepšej budúcnosti našej planéty.

Jednoduchá a rýchla likvidácia poistnej udalosti

Stala sa škoda - ako ďalej?
Nahláste poistnú udalosť čo najskôr online
alebo nonstop 
na Infolinke +421 2 50 122 222.
Sledujte stav riešenia svojej poistnej udalosti online. Po jej nahlásení vám pridelíme číslo, na základe ktorého môžete sledovať celý priebeh likvidácie.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

Odpovede na najčastejšie otázky k životnému poisteniu

Dynamika je šikovné riešenie, ktoré sa používa na Slovensku aj vo svete už desaťročia a pomáha chrániť životné poistenie pred škodlivým vplyvom inflácie.
 
Allianz – Slovenská poisťovňa je povinná v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov odviesť túto daň svojmu miestne príslušnému správcovi dane (Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15). Vo všeobecnosti základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady a poistné (zdaňuje sa teda rozdiel medzi poistnou sumou s jej prípadným navýšením a zaplateným poistným za životnú zložku poistenia).
Klient si môže podľa „Zmluvných dojednaní“ pri dožití vybrať a požiadať pred výplatou plnenia o jednu z možností spôsobu výplaty. Ak je spôsob výplaty na žiadanke uvedený, žiadosť klienta je rýchlejšie vybavená bez zbytočnej intervencie, resp. opakovaného kontaktovania klienta.
Nárok na poistné plnenie vzniká poistenému, jeho vôľa musí byť jednoznačne vyjadrená a jeho totožnosť riadne overená.
Nie, podľa platných predpisov o Sociálnom zabezpečení ako aj príslušných poistných podmienok musí byť pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť oproti zdravej osobe o viac ako 70 %.
Nie. Ak je k „Hláseniu poistnej udalosti“ doložená kompletná zdravotná dokumentácia vzťahujúca sa k liečeniu úrazu, nie je potrebné dať ošetrujúcemu lekárovi vypísať Správu ošetrujúceho lekára (druhá strana tlačiva).
Po ustálení zdravotného stavu, ak sa stav neustáli k trom rokom od úrazu, podľa príslušných poistných podmienok hodnotíme stav k trom rokom od úrazu. Pozor na premlčaciu dobu, ktorá je trojročná a začína plynúť za rok po poistnej udalosti.
Naša rada pre vás
alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu