Kunden-Center und Zulassungsstellen geschlossen
Informácie ohľadom koronavírusu
Pondelok až piatok počas  otváracích hodín.
Aupark Bratislava - pondelok až piatok 10:00 - 21:00 h.
Bory Mall Bratislava
- podľa otváracích hodín centra pondelok až piatok 10:00 - 21:00, sobota 9:00 - 21:00, nedeľa zatvorené.
Oznam o aktuálnych otváracích hodinách (zatvorení) sa nachádza na dverách konkrétnej kancelárie.
Telefónne číslo na každú kanceláriu 
Kontaktovať nás môžete na Infolinke +421 2 50 122 222.
- informácie o poistných zmluvách: pondelok až piatok 8:00 - 16:00 h.
- hlásenie poistných udalostí denne:  8:00 - 17:00 h.

COVID-19 nie je v zozname kritických chorôb, t. j. neposkytujeme plnenie z tohto poistenia.

V prípade, ak by vám COVID-19 spôsobil chorobu z tohto zoznamu, poskytneme vám plnenie (za splnenia ďalších podmienok platných pre poistnú udalosť uvedených v Osobitných poistných podmienkach, ako je napr. uplynutie čakacej doby). 

Áno, ak ste PN v súvislosti s diagnostikovaním COVID-19, máte nárok na plnenie (diagnóza č. U07.1).

Pri hlásení poistnej udalosti dodajte:

- doklad o PN (ak je k dispozícii); ak nie je, oznámte nám meno a adresu lekára/ambulancie, ktorý ho vystavil a my to doriešime.

- potvrdenie o príjme (ak je k dispozícii); ak nie, plnenie z poistenia denného odškodného z dôvodu PN vám vyplatíme v min. poistnej sume 7 EUR. Plnenie vo výške sumy dohodnutej v poistnej zmluve vám doplatíme po zdokladovaní hrubého príjmu pred vznikom poistnej udalosti. Pri poistení ušlého zárobku zdokladujte svoj príjem, ak suma v zmluve prevyšuje stanovenú hranicu došetrovania (t. j. 15, resp. 20 EUR, podľa uzatvoreného poistenia).

- ďalšie doklady potrebné k poskytnutiu plnenia.

Dokumenty môžete vkladať, resp. dopĺňať elektronicky na https://online.allianzsp.sk/hlasenia-poistnych-udalosti/

Nie, karanténa nie je chorobou. Počas povinnej 14-dennej karantény vám Sociálna poisťovňa vystaví tzv. „dočasnú PN“ na diagnózu č. U07.2.

Nie, plnenie počas karantény vám neposkytneme.

 

Nie, tlačivo vystavené na diagnózu č. U07.2 pre účely karantény neakceptujeme.
Nie, doba karantény sa nezapočítava do karenčnej doby. Plnenie z COVID-19 poskytneme, ak doba trvania PN presiahne potrebný počet dní.
Plnenie vám poskytneme v prípade PN z dôvodu diagnostikovania COVID-19. Pracovná neschopnosť musí nastať po uplynutí čakacej aj karenčnej doby. 
Nie, plnenie z dôvodu karantény neposkytneme z poistenia ušlého zárobku, ani z poistenia denného odškodného z dôvodu PN.
Máme právo poistné plnenie v dôsledku choroby, ktorá sa v čase vzniku poistnej udalosti vyskytovala ako epidémia, resp. pandémia zamietnuť, ak počas cesty navštívite označený štát/lokalitu, kde prišlo k epidémii/pandémii a do ktorej sa neodporúča cestovať.
Karanténa nie je dôvod na predĺženie poistenia. Poistenie sa automaticky predlžuje v prípade hospitalizácie (zmena zdravotného stavu v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia max. o 3 dni nasledujúce po dni ukončenia hospitalizácie). Cestovné poistenie si môžete predĺžiť online aj zo zahraničia.
Ak poistenie zanikne uplynutím poistnej doby, môžete si uzatvoriť nové cestovné poistenie online. Zabezpečíte tak kontinuitu poistnej ochrany. V opačnom prípade začne poistenie platiť až po uplynutí 6-dňovej lehoty  odo dňa uzatvorenia novej poistnej zmluvy. V zmysle poistných podmienok však máme právo plnenie z novej poistnej zmluvy z dôvodu COVID-19 zamietnuť.
Nie, nemusíte. Ak by ste na území danej krajiny zostali aj po ukončení pôvodnej poistnej zmluvy a uzatvorili si novú, máme právo plnenie z novej zmluvy z dôvodu COVID-19 zamietnuť.