Poistenie slúži odborníkom pôsobiacich v ekonomicko - právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Pre koho je poistenie určené?

 • advokátom
 • účtovníkom, audítorom, daňovým poradcom
 • znalcom, tlmočníkom a prekladateľom
 • patentovým zástupcom
 • ostatným príbuzným profesiám

Pre predstaviteľov uvedených profesií je toto poistenie určené ako povinné zmluvné poistenie s výnimkou výkonu povolania účtovníkov.

Čo je poistením kryté?

 • čisté finančné škody, ktoré vzniknú poškodenému a nie sú následkom škody na veci alebo na zdraví
 • náhrada nákladov právnej obhajoby poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Chyba softvéru, výpadok siete, zlyhanie systému – to sú len niektoré z množstva príčin, ktoré môžu viesť k masívnym škodám na strane klientov spoločností poskytujúcich služby v oblasti informačných technológií.

Komu je poistenie určené:

Poistenie je určené pre veľké, stredné i malé IT spoločnosti, ako aj pre živnostníkov. Poistenou profesiou je široké spektrum služieb, ktoré môžu IT spoločnosti poskytovať:

 • vývoj, predaj, update a upgrade softvéru
 • distribúcia, dodávka, inštalácia/montáž, oprava a údržba hardvéru a počítačového príslušenstva
 • spracovanie dát
 • systémová analýza a integrácia
 • správa počítačových sietí
 • zabezpečovanie internetových služieb
 • poradenstvo a podpora v oblasti IT
 • školenia v oblasti IT

Čo je poistením kryté?

 • finančná ujma
 • škoda na zdraví a/alebo škoda na majetku
 • náklady konania v súdnom, správnom alebo administratívnom konaní o náhrade škody

V zmysle zákona ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov a  autorizovaných stavebných inžinieroch. 

Komu je poistenie určené:

 • autorizovaný architekt
 • autorizovaný stavebný inžinier:

                  - pre konštrukcie pozemných stavieb,

                  - pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

                  - pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,

                  - stavebný dozor.

Čo je poistením kryté?

 • škoda na zdraví vrátane usmrtenia,
 • škoda na veci,
 • náklady právnej obhajoby.

Chcete poistnú udalosť nahlásiť alebo sledovať?

alt

Ostatné dokumenty na stiahnutie

alt
Ďalšie dokumenty, ktoré by vás mohli zaujímať, si môžete stiahnuť tu